<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Các hàm số trong mathcad

Mathcad lập sẵn một số hàm dùng trong tính toán kỹ thuật thông dụng và chuyên sâu. Để có được một hàm số ta có thể thực hiện theo hai cách sau:

 Từ thanh menu: chọn Insert/Function (hình5. 1).

 Từ bàn phím: gõ chính xác tên hàm.

Hình 5.1. Hộp thoại Insert Function

Sau đây sẽ liệt kê một số hàm thường sử dụng trong tính toán kỹ thuật:

Hàm bessel

 • Hàm Bessel thay đổi

I0(x) I1(x) In(m,x)

K0(x) K1(x) Kn(m,x)

 • Hàm Airy

Ai(x) Bi(x)

 • Hàm Bessel Kelvin

Bei(n,x)ber(n,x)

 • Hàm Spherical Bessel

is(n,x)ys(n,x)

- Trong đó x là tập hợp số thực và không có thứ nguyên.

Hàm điều kiện không liên tục

 if(cond,x,y) : trả về x nếu cond là TRUE, ngược lại trả về y.

 (m,n) - Kronecker delta : trả về 1 nếu m=n, ngược lại trả về 0.

 sign(x): trả về 0 nếu x=0, trả về 1 nếu x>0, trả về -1 với những trường hợp còn lại. x là số thực.

 (i,j,k): hoàn tất hàm số không đối xứng Tensor.

 (x) : hàm số bước. Trả về 0 nếu x<0, ngược lại trả về 1.

Hàm số vẽ đường cong (curve fitting)

 • Hàm tuyến tính

 slope(vx,vy) và intercept(vx,vy): hai hàm này được sử dụng chung với nhau, những hàm này tìm đường thẳng cho đúng với bộ số liệu đã khai báo.

 • Hàm đa giác

 regress(vx,vy,k): tìm đa giác cho đúng với bộ số liệu đã khai báo.

 loess(mxy,vz,span): tìm bộ thứ tự đa giác thứ hai cho đúng với bộ số liệu đã kề cận.

 • Hàm Multivariate polynomial

 regress(Mxy,vz,k) : tìm bề mặt của hình đa giác cho đúng với bộ số liệu đã khai báo.

 loess (Mxy, vz, span): tìm bộ thứ tự đa giác thứ hai cho đúng với bộ số liệu đã kề cận.

 Hàm Generalized

 linfit(vx,vy,F): tìm hệ số tạo thành sự kết hợp tuyến tính của các hàm cho đúng với các điểm dữ liệu.

 genfit(vx,vy,F): tìm các thông số tạo thành hàm số đã chỉ định cho đúng với các điểm dữ liệu.

Hàm thống kê và phân tích dữ liệu

 • Các hàm phân tích dữ liệu (Data analysis functions)

Mô tả các hàm phân tích dữ liệu như mean, variance, standard deviation, kurtosis và correlation.

 • Các hàm phân phối (Distribution functions)

Mô tả các hàm gamma, error và những hàm khác có khả năng thực hiện việc phân phối.

 • Các số ngẫu nhiên (Random numbers)

Mô tả các con số ngẫu nhiên đã được kích hoạt và cách áp dụng chúng để kích hoạt các con số ngẫu nhiên để thực hiện việc phân phối.

 • Hàm lập phổ đồ (Histograms):

Mô tả cách nhận sự phân bổ tần số của dữ liệu mẫu.

 • Phân tích tổng hợp (Combinatorcal analysis)

Tính các số hoán vị và tập hợp

 • Hàm số tính giao điểm (Interpolation and prediction)

Mô tả giao điểm của đường tuyến tính và khối.

 • Smoothing

Mô tả một số phương pháp làm phẳng dữ liệu tạp âm.

 • Curve fitting

Mô tả kỹ thuật trong phép tính hồi quy, cả tuyến tính lẫn không tuyến tính.

Giải phương trình vi phân

 • Giải các phương trình vi phân

rkfixed(y x1,x2,npoints,D)

 • Các hệ thống phẳng

Bulstoer(y,x1,x2,npoints,D)

 • Các hệ thống Stiff

stiffb(y,x1,x2,npoints,D,J)

stiffr(y,x1,x2,npoints,D,J)

 • Các hệ thống thay đổi chậm

Rkadapt (y,x1,x2,npoints,D)

 • Tìm điểm cuối cùng trong vùng định điểm (interval)

 bulstoer(y,x1,x2,acc,D,kmax,s)

 rkadapt(y,x1,x2,acc,D,kmax,s)

 stiffb(y,x1,x2,acc,D,J,kmax,s)

 stiffr(y,x1,x2,acc,D,J,kmax,s)

 • Giải quyết giá trị tại hai điểm

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
What is lattice structure?
s. Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask