<< Chapter < Page
  Quy hoạch sử dụng đất đai     Page 3 / 23
Chapter >> Page >

Giá trị sản xuất (giá CĐ 94), tăng từ 151,057 tỷ đồng (năm 1995) lên 250,409 tỷ đồng (năm 2000), tốc độ tăng bình quân 5 năm 1996-2000 là 6,7%/năm. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tăng 7,18%/năm, lâm nghiệp 5,63%/năm, thủy sản 2,67%/năm, kết quả trên phản ánh khá rõ nét trình độ sản xuất trong thâm canh tăng vụ,chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như tổ chức, quản lý sản xuất được nâng lên. Cơ cấu giá trị sản xuất hầu như không thay đổi, tỷ trọng nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn từ 87,07%, trong khi tỷ trọng ngành lâm nghiệp chỉ chiếm khoảng 5,12%, tỷ trọng thủy sản 7,81%, chưa tương xứng với tiềm năng mặt nước của vùng .

Kết quả xây dựng quy hoạch sử dụng đất đai sản xuất nông-ngư-lâm nghiệp huyện cù lao dung, tỉnh sóc trăng giai đoạn 2005-2010

Sự cần thiết lập quy hoạch sử dụng đất

Cù Lao Dung là huyện mới được thành lập (trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú), vị trí nằm giữa sông Hậu, sát biển Đông, bốn mặt được bao bọc bởi sông nước, địa hình trải dài có hai cửa sông chính là Định An và Trần Đề. Huyện có 7 xã, 1 thị trấn, diện tích đất tự nhiên 25.488,44ha, Đông giáp tỉnh Trà Vinh, Tây giáp sông Hậu, Nam giáp biển Đông, Bắc giáp huyện Kế Sách. Trong thời gian qua, mặc dù kinh tế tăng trưởng khá, khối lượng các sản phẩm chủ yếu của Huyện tăng, đời sống nhân dân các vùng nông thôn được cải thiện nhưng tình hình thực tế đã phát sinh những vấn đề bức xúc:

 • Nền kinh tế tăng trưởng nhưng chưa vững chắc. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chậm, chưa có mô hình cụ thể, một số tiềm năng thế mạnh chưa được tập trung khai thác đúng mức.
 • Cơ cấu nông nghiệp nông thôn chưa phù hợp, ngành chăn nuôi, ngành thuỷ sản chiếm tỷ trọng nhỏ. Giá hàng nông sản, thực phẩm không ổn định, các chính sách hỗ trợ để phát triển nền kinh tế nhiều thành phần triển khai chưa đến nơi đến chốn. Kinh tế hợp tác, hợp tác xã thiếu tính năng động, nhạy bén, chưa đủ sức thuyết phục. Sản xuất công nghiệp còn manh múng, phân tán, sản lượng chế biến giảm sút, thu hẹp, giá trị tổng sản lượng thấp.
 • Chưa có chính sách cụ thể để khuyến kích nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Mặt khác, trình độ sản xuất của nông dân trong huyện vẫn còn thấp so với nông dân trong khu vực.
 • Khâu hỗ trợ đầu tư vốn sản xuất trên các lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản vẫn còn chưa đãm bảo để phục vụ cho sản xuất.
 • Tình hình giá cả thị trường mặt hàng nông sản thực phẩm không ổn định đã làm ảnh hưởng đến tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.
 • Thông tin thị trường về các loại sản phẩm do nông dân làm ra còn rất hạn chế, vì vậy việc chuyển đổi cơ cấu như: trồng cây gì, nuôi con gì để đạt hiệu quả kinh tế cao trong sự suy nghĩ của người nông dân vẫn còn nhiều bất cập. Đây là nỗi trăn trở của ngành nông nghiệp.
 • Nuôi trồng thủy sản trong những năm gần đây cho thấy có tiềm năng và cho thu nhập cao, sản xuất có hiệu quả, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng và đa dạng hóa.

Những căn cứ thực hiện xây dựng quy hoạch

 • Chủ trương của Chính phủ tại văn bản số 527/CP-NN ngày 30/05/2000 về việc quy hoạch sản xuất Lúa, Tôm các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 • Nghị quyết 09/2000/NQ-CP ngày 15/06/2000 của Chính Phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
 • Quyết định số 224/TTg của Thủ Tướng chính phủ về thực hiện chương trình nuôi trồng thủy sản đến năm 2010.
 • Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2001-2010.
 • Các căn cứ công văn KH07 của UBND Tỉnh Sóc Trăng về việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Sóc Trăng đến 2005.
 • Các căn cứ công văn KH10 của UBND Tỉnh Sóc Trăng về Công Nghiệp Hoá và Hiện đại hoá nông thôn.
 • Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, tập trung nội lực và tranh thủ thời cơ khắc phục các yếu tố không thuận lợi để đạt các chỉ tiêu Đại hội đề ra.
 • Căn cứu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Cù Lao Dung giai đoạn 2002-2010.

Questions & Answers

four effect of heat on substances
Prince Reply
why we can find a electric mirror image only in a infinite conducting....why not in finite conducting plate..?
Rima Reply
because you can't fit the boundary conditions.
Jorge
what is the dimensions for VISCOUNSITY (U)
Branda
what is thermodynamics
Aniket Reply
the study of heat an other form of energy.
John
heat is internal kinetic energy of a body but it doesnt mean heat is energy contained in a body because heat means transfer of energy due to difference in temperature...and in thermo-dynamics we study cause, effect, application, laws, hypothesis and so on about above mentioned phenomenon in detail.
ing
It is abranch of physical chemistry which deals with the interconversion of all form of energy
Vishal
what is colamb,s law.?
Muhammad Reply
it is a low studied the force between 2 charges F=q.q`\r.r
Mostafa
what is the formula of del in cylindrical, polar media
Birengeso Reply
prove that the formula for the unknown resistor is Rx=R2 x R3 divided by R3,when Ig=0.
MAXWELL Reply
what is flux
Bundi Reply
Total number of field lines crossing the surface area
Kamru
Basically flux in general is amount of anything...In Electricity and Magnetism it is the total no..of electric field lines or Magnetic field lines passing normally through the suface
prince
what is temperature change
Celine
a bottle of soft drink was removed from refrigerator and after some time, it was observed that its temperature has increased by 15 degree Celsius, what is the temperature change in degree Fahrenheit and degree Celsius
Celine
process whereby the degree of hotness of a body (or medium) changes
Salim
Q=mcΔT
Salim
where The letter "Q" is the heat transferred in an exchange in calories, "m" is the mass of the substance being heated in grams, "c" is its specific heat capacity and the static value, and "ΔT" is its change in temperature in degrees Celsius to reflect the change in temperature.
Salim
what was the temperature of the soft drink when it was removed ?
Salim
15 degree Celsius
Celine
15 degree
Celine
ok I think is just conversion
Salim
15 degree Celsius to Fahrenheit
Salim
0 degree Celsius = 32 Fahrenheit
Salim
15 degree Celsius = (15×1.8)+32 =59 Fahrenheit
Salim
I dont understand
Celine
the question said you should convert 15 degree Celsius to Fahrenheit
Salim
To convert temperatures in degrees Celsius to Fahrenheit, multiply by 1.8 (or 9/5) and add 32.
Salim
what is d final ans for Fahrenheit and Celsius
Celine
it said what is temperature change in Fahrenheit and Celsius
Celine
the 15 is already in Celsius
Salim
So the final answer for Fahrenheit is 59
Salim
what is d final ans for Fahrenheit and Celsius
Celine
what are the effects of placing a dielectric between the plates of a capacitor
Bundi Reply
increase the capacitance.
Jorge
besides increasing the capacitance, is there any?
Bundi
mechanical stiffness and small size
Jorge
why for an ideal gas internal energy is directly proportional to thermodynamics temperature?
Anne Reply
two charged particles are 8.45cm apart. They are moved and the force on each of them is found to have tripled. How far are they now?
Martin Reply
what is flux
Bundi
Bundi, flux is the number of electric field crossing a surface area
Mubanga
you right
Muhammad
martin,F/F`=(r`×r`)÷(r×r)
Mostafa
determining dimensional correctness
PATRICK Reply
determine dimensional correctness of,T=2π√L/g
PATRICK
somebody help me answer the question above
PATRICK
d=dQ+w
Muhammad
calculate the heat flow per square meter through a mineral roll insulation 5cm thick if the temperature on the two surfaces are 30degree Celsius and 20 degree Celsius respectively. thermal conduction of mineral roll is 0.04
akuribire Reply
what are the elementary compositions of a cell?
jackson Reply
poles, chemical
prabir
when a current pass through a material does the velocity varies
lovet Reply
no.
prabir
what is spin entropy ?and disorder in ferromagnetic material
Nepal Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Quy hoạch sử dụng đất đai. OpenStax CNX. Aug 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10904/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Quy hoạch sử dụng đất đai' conversation and receive update notifications?

Ask