<< Chapter < Page Chapter >> Page >
En introduktion til styling af XML med CSS

Styling xml med css

Et XML-dokument indeholder data opmærket i XML, det vil sige i et sprog som overholder den syntaks som gælder for velformet XML. En fornuftig navngivning af tags gør det muligt for et menneske at læse og i vid udstrækning at forstå den information som er indeholdt i et XML-dokument. Normalt vælger man derfor sine tags i opmærkningen så de beskriver indholdet i de data der opmærkes.

En tekststreng som: ’Skrjabin’ siger ikke de fleste noget. Men hvis man i et XML-dokument støder på et element som:<navn>Skrjabin</navn>, så er man formentlig straks klar over at der er tale om et navn. Og hvis man i et dokument støder på:

<komponist><navn>Skrjabin</navn></komponist>

er det nu helt klart at der er tale om navnet på en komponist. På denne måde kan man med sin opmærkning gøre rå data, en tekststreng, til information, til navnet på en komponist.

Vi vil gerne præsentere denne information på skærmen i et brugervenligt format, uden tags og let at læse. Det kan vi gøre ved at udvikle og skrive et program, et såkaldt stylesheet .

Et style-sheet er en fil som indeholder en række instrukser om hvordan elementerne i et XML-dokument skal formatteres og præsenteres. Vi skal se nærmere på et særligt sprog, Cascading Style Sheets , forkortet CSS , som kan bruges til at beskrive hvordan man ønsker indholdet i et XML-dokument præsenteret af en browser. Men først lidt XML kode som vi kan bruge som eksempel. CD-XML1:

<cd><komponist>Wolfgang Amadeus Mozart</komponist><værk>Violinkoncert Nr.3 G-dur</værk><opførelse><orkester>Berliner Philharmoniker</orkester><dirigent>Herbert von Karajan</dirigent><solist>Anne-Sophie Mutter</solist></opførelse><indspilning>DGG 1978</indspilning></cd>

Denne kode kunne være en del af et cd-onlinekatalog. Vores ambitionen er at give en potentiel kunde en anstændig præsentation af indholdet, som for eksempel:

Wolfgang Amadeus Mozart

Violinkoncert Nr.3 G-dur

Berliner Philharmoniker

Herbert von Karajan

Anne-Sophie Mutter

DGG 1978

Styling med css

Et stylesheet i CSS består af en eller flere regler . En regel i CSS skal være velformet, det vil sige at den skal overholde den særlige syntaks som gælder for CSS.Hver regel definerer hvordan et eller flere elementer i et tilknyttet XML-dokument skal præsenteres. En velformet regel bygges som vist i R1:

komponist {display:block; font-weight: bold;font-size:16pt; }

Som det første i en regel anføres en selector . En selector angiver navnet på det element i XML-dokumentet som skal formatteres, i det aktuelle tilfælde altså elementet KOMONIST. Indholdet i reglen, instrukserne om hvad der skal ske med elementet, skal for alle reglers vedkommende anføres mellem en start-klammer: { , og en slut-klammer: }. Dette indhold kaldes også for en deklarationsblok og den består af en eller flere deklarationer eller – mere informativt – af instrukser.

En instruktion i en regel følger et ganske bestemt mønster. Den består af et attribut og en værdi . Attribut og værdi adskilles fra hinanden med et kolon, og hele instruksen afsluttes med et semikolon.

Med attributtet angiver man hvilken type formattering man ønsker at gennemføre, og med værdien angives hvordan formatteringen skal gennemføres. Reglen R1 ovenfor indeholder således følgende instrukser:

1: display : block; indsæt linieskift før og efter elementets indhold

2: font-weight : bold; vis indholdet i bold

3: font-size : 16pt; sæt tegnstørrelsen til 16

Med regel R1 får vi med andre ord vist navnet på komponisten i bold, med et linieskift før og efter teksten. Læg mærke til at reglen viser hele indholdet i elementet KOMPONIST, vi behøver ikke at angive at der er tale om et navn.

Man kan i en selector også angive indtil flere elementer som skal formatteres ens, som vist med regel R2:

orkester,dirigent,solist {display:block; font-size:12pt;}

Denne regel vil formattere indholdet i elementerne ORKESTER, DIRIGENT, SOLIST ud fra instrukserne angivet i deklarationsblokken: der skal et linieskift ind før og efter hvert element, og indholdet i alle elementer skal skrives med tegnstørrelsen 12, ganske som vist i eksemplet ovenfor. Læg mærke til at vi ikke behøver at angive at elementerne er placeret i elementet OPFØRELSE.

Der er mange muligheder for at variere præsentationen. En blandt flere er at angive en bestemt farve på skriften. En anden udgave af R1:

komponist {display:block; font-weight: bold;font-size:16pt; color:red;}

vil resultere i at navnet på komponisten skrives med rød skrift, og en udvidelse af R2:

orkester,dirigent,solist {display:block; font-size:12pt;color:blue; }

vil medføre at teksten i de anførte elementer fremtræder i blå skrift.

CSS er et effektiv sprog som er ret enkelt at arbejde med. Det har dog også nogle ulemper, som man skal være opmærksom på. Vil du vide mere om CSS kan du kigger her: www.w3.org/TR/REC-CSS1 .

Linking XML og CSS

For at få XML og CSS til at samarbejde, skal man linke sit stylesheet til det XML-dokument som skal formatteres. Formålet med dette er at få den browser, man anvender, til at fortolke reglerne i det tilknyttede stylesheet og bruge dem på XML-dokumentet. Vi anvender CD-XML1 som dokument:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/css" href="cd_onlinekatalog.css"?><cd><komponist>Wolfgang Amadeus Mozart</komponist><værk>Violinkoncert Nr.3 G-dur</værk><opførelse><orkester>Berliner Philharmoniker</orkester><dirigent>Herbert von Karajan</dirigent><solist>Anne-Sophie Mutter</solist></opførelse><indspilning>DGG 1978</indspilning></cd>

Som det fremgår, er der nu tilføjet en prolog, hvor vi (1) deklarerer den version af XML som anvendes og det tegnsæt som skal bruges, og (2) skaber en forbindelse til det stylesheet som skal bruges:

<?xml-stylesheet type="text/css" href="cd_katalog.css"?>

Her angives at typen er en tekstfil indeholdende CSS, og vi angiver en adresse på filen og dens navn. I dette tilfælde ligger XML-dokumentet og vores CSS stylesheet i samme mappe. Med tilføjelsen af denne prolog vil et klik på XML-dokumentet give følgende resultat:

Visning af XML-dokument med CSS-stylesheet

Vil du vide mere om de mange muligheder for at udnytte forskellige former for styling med CSS og hvordan man kan kombinere CSS og HTML, er der flere muligheder: www.w3.org/MarkUp/Guide/Style eller www.w3.org/Style/CSS/learning .

Questions & Answers

what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Xml og xslt - en introduktion. OpenStax CNX. Mar 03, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10642/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Xml og xslt - en introduktion' conversation and receive update notifications?

Ask