<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 6   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Gewone breuke en desimale breuke

Desimale breuke

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Daar is 5 modules:

1. Getalbegrip, Optelling en Aftrekking

2. Vermenigvuldiging en Deling

3. Breuke en Desimale Breuke

4. Meting en Tyd

5. Meetkunde; Datahantering en Waarskynlikheid

4 Dit is belangrik dat opvoeders die modules in volgorde (soos hierbo genoem) sal doen, aangesien die leerders die vorige module se kennis en vaardighede benodig vir die daaropvolgende module.

3. GEWONE EN DESIMALE BREUKE (LU 1; 2 EN 5)

LEEREENHEID 1 FOKUS OP GEWONE BREUKE

 • Hierdie module is ‘n voortsetting van die werk wat in graad 5 gedoen is. Daar word uitgebrei op die optelling en aftrekking van breuke, en die berekening van ‘n breuk van ‘n sekere hoeveelheid word ook hersien.
 • Maak seker dat die leerders die korrekte terminologie bemeester het, asook die korrekte strategieë om bogenoemde korrek te bereken.
 • Kritieke Uitkoms 5 (Effektiewe kommunikasie deur visuele, simboliese, en/of taalvaardighede op verskillende maniere te gebruik) is hier van toepassing.
 • 3 weke behoort voldoende te wees om hierdie module te voltooi.
 • ** Aktiwiteit 17 is ‘n taak vir die portefeulje. Hoewel dit ‘n baie eenvoudige opdrag is, moet leerders in staat wees om dit netjies en akkuraat uit te voer. Leerders moet voor die tyd weet hoe opvoeders die taak gaan assesseer.

LEEREENHEID 2 FOKUS OP DESIMALE BREUKE

 • Hierdie module is ‘n uitbreiding op werk wat in graad 5 afgehandel is. Leerders moet nou in staat wees om desimale breuke korrek af te rond tot die naaste tiende, honderdste en duisendste. Beklemtoon weer die korrekte metode om op te tel en af te trek (vertikaal). Gee ook baie aandag aan die vermenigvuldiging en deling van desimale breuke.
 • Aangesien leerders laasgenoemde nogal moeiliker vind, kan 3 - 4 weke aan dié module spandeer word.
 • ** Aktiwiteit 19 is ‘n taak vir die portefeulje. Die opdrag is baie eenvoudig, maar leerders moet in staat wees om dit netjies en akkuraat uit te voer. Leerders moet voor die tyd weet hoe opvoeders die taak gaan assesseer.

1.1 8 + 4 10 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{"10"} } } } {} + 7 100 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"100"} } } } {} + 2 1000 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{"1000"} } } } {}

1.2 10 + 3 + 8 10 size 12{ { { size 8{8} } over { size 8{"10"} } } } {} + 3 100 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{"100"} } } } {}

1.3 400 + 20 + 6 + 9 10 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"10"} } } } {}

2.

2.1 204,35

2.2 21,739

2.3 20,405

2.4 32.041

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te doen [lu 1.10.3]

1. As jy die plekwaarde van die verskillende syfers kan herken (sien aktiwiteit 2.1), is die volgende aktiwiteit sommer kinderspeletjies! Kyk goed na elke syfer in die volgende getalle en skryf dit dan in uitgebreide notasie:

 • 8,472:
 • 13,83:
 • 426,9:

2. Watter getalle word hieronder voorgestel?

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.10: ‘n verskeidenheid tegnieke gebruik om sowel skriftelike as hoofberekeninge met heelgetalle te doen, insluitend:

1.10.3 opbou en afbreek van getalle.

Questions & Answers

what is supply
Mizta Reply
what is opportunity cost
Mizta
The opportunity gained interms of opportunity lost is known as opportunity cost Or The second best alternative use of resources
Mir
forgone alternative: like forgoing Something our of two to buy one
Tam-Waribo
what is macro economic s
Addo Reply
macroeconomics is the study of economic as a whole level.
Gafar
meaning of positive science
Sumit Reply
positive science it is focused on facts and cause and effect and behavioural relationship and include developmental testing in economic theoreis.
Gafar
what is inflation
Sama Reply
inflation is the general price increase of goods and services in an economy.
tesfie
Inflation is the persistent rise in the general price level
T-Max
inflation is characterized by increase in the general price of goods and services. when there is too much money in circulation. increase in demand of goods pursuing fewer goods. when purchasing power of money decreases .
Ejikeme
inflation is the persistent rise general price level
Habeeb
inflation is the persistent increase in price
Machall
hi
Rafiu
yes
boston
hi
Ayaan
how are you
Ayaan
increase in the general level of price...
sade
what is deflation
Sele
is the gradual decrease of currency exchange in a country.
Gafar
different between demand and quantity demand
Farhan Reply
No difference
MansoorAfghan
demand is the overall demand for it
MansoorAfghan
actually theres no difference
MansoorAfghan
quantity demanded is used in Equilibrium of d and s
MansoorAfghan
for evrything else u use deman
MansoorAfghan
the difference of it is that when demand simply denotes the willingness and a person's ability to purchase. And as against quantity demand represent the amount of an economic good or services desire by a consumer at a fixed price .☺
Gafar
how to calculate inflation
Richard Reply
Explain the factors that have led to high quantity demanded
Ogwang Reply
price of the product increase of price substitute product as people shift to cheap one
Black
what are the methods used by trade union to increase wages of their members?
Black Reply
strike
Pearl
the size of the commodity
Mensah
increase demand of labour decrease supply of labour
Black
I do support your answer Jackel.
keshav
but how do they do it?
Black
by increasing more labour and reduced the suppliers
Mensah
they can not increase labour, they increase demand of labour.
Black
how do they increase demand for labor?
Black
by analyzing the market equilibrium , cost reduction and cost control , savings in time .
yash
decreasing supply of labour are achieved through training and certification that require for you to employed, you must have certificate, also trade union encouraged government to restrict migration into the country causing shortage of labour supply. Note that the aim of union is to enhance life
Black
objective of union: better working conditions, liveable wage, protect member from unfair treatment which are done through negotiations betweens representative and management. known as collective bargaining.
Black
what is the nature of economics?
Tyscar Reply
economics is a social science since it seeks to solve social problem of scarcity
Jamal
main concerns is the decision individuals make on the allocation of scarce resources among the competing wants
Black
in the short run firm produce a positive as long as the price is larger than what?
yoel Reply
what is economic
Bah Reply
economics is the study of managing the resources in order to maximize the needs and satisfy the wants to a great extent in a regulated set-up..
Muhammad
One explanation for deviation when there is no impact on balance of trade
Shaneel
economic s is a social science that deals with human behavior as a relationship between ends and scarce means which has alternative uses
Derokiz
economic is a study of mankind in ordinary business of life
FIDELIS
economics it is the study of social science that deals with human behaviour as relationship between ends and scarce means which have alternative uses
salam
Economic is the use of scarce recourses to attain economic dough effectively and efficiently.
Addo
economics is the study of how humans make decisions in the face of scarcity. Eg. family decision, individual decision, and societal decision.
Gafar
what is diminishing returns
Blessed Reply
what is the difference between calculus linear equation and derivative?
Bti
whats inferior goods?
jaamac Reply
Good having low quality , also known as giffin goods. When income increases people shift to better quality goods . Hence having a negative effect on inferior goods rather than positive relation ( ie when income increases demand increases but not in case of inferior goods ) example wheat and bajra .
yash
What do u understand by the word ENDS in professor Lord L C Robinson definition of Economics?
Kaba Reply
I understand that ENDS is the unlimited needs of human. But we have limited resources to achieve our unlimited needs/wants. Thank you.
Midhun
variable is a factor that can change
nyodb Reply
did you understand definition of variablE
nyodb
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
hoe werk werkbord in wiskunde
Nel Reply
werkbord
Nel Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11072/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask
Anonymous User
Start Quiz