<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Phần này trình bày về 1 Khái quát tình hình, thực trạng của tôn giáo và 2 Những xu thế chủ đạo của đời sống tôn giáo.

Khái quát tình hình, thực trạng của tôn giáo

Tình hình, thực trạng

- Từ khi xuất hiện đến nay, tôn giáo luôn luôn biến động phản ánh sự biến đổi của lịch sử. Một tôn giáo có thể hưng thịnh, suy vong, thậm chí mất đi nhưng tôn giáo luôn luôn song hành cùng với đời sống của nhân loại. Tôn giáo là một hiện tượng xã hội sẽ còn tồn tại lâu dài.

- Về đánh giá thực trạng của tôn giáo, có nhiều ý kiến khác nhau. Tựu trung lại có ba ý kiến sau:

+ Tôn giáo đang khủng hoảng, suy tàn: những người đánh giá theo quan niệm này cho rằng trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ.... đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sẽ được cải thiện, tôn giáo sẽ bị suy thoái dưới nhiều hình thái khác nhau. Họ cho rằng tôn giáo là một hiện tượng xã hội không có tương lai

+ Tôn giáo Tây Âu suy tàn nhưng tôn giáo ở các nước khác đang phát triển: đánh giá này xuất phát từ thực tế tôn giáo ở Tây Âu. Sự suy giảm biểu hiện rõ nhất trong lĩnh vực thực hành tôn giáo: đi lễ và tuân thủ một số nghi lễ, niềm tin giảm sút (nhạt đạo thậm chí khô đạo). Tuy nhiên cũng có người chỉ thừa nhận sự suy giảm ấy chỉ diễn ra ở trung tâm châu Âu. Trong khi đó tôn giáo ở các nước khác ngoài châu Âu, đặc biệt là các nước đang phát triển

+ Tôn giáo, tín ngưỡng đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia, châu lục: cách đánh gia này được nhiều người thừa nhận. Thực tế là trong mấy thập kỷ gần đây, tín ngưỡng, tôn giáo đang phục hồi và phát triển ở nhiều quốc gia, châu lục. Số lượng tín đồ hiện nay chiếm khoảng 3/4 dân số trên thế giới (có số liệu là 5/6).

Nguyên nhân

Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng tôn giáo là một điều không đơn giản. Tuy nhiên có thể nêu lên một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng gay gắt: chiến tranh lạnh kết thúc nhưng hoà bình không đến với nhân loại, trên thế giới hiện nay đang xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột về chính trị, kinh tế, xã hội và cả quân sự. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn giữa các quốc gia trên thế giới và khu vực.

- Trật tự thế giới đang xáo trộn, khó định trước: thế giới hai cực được thay bằng thế giới đơn cực do Mỹ chi phối và đang tiềm ẩn sự ra đời của trật tự thế giới đa cực với các cường quốc có tiềm lực mạnh về kinh tế, chính trị và quân sự...

- Khủng hoảng niềm tin vào mô hình xã hội tương lai: từ khi xã hội có giai cấp và nạn bóc lột giai cấp, con người đã ước mơ về một xã hội bình đẳng, công bằng, tự do và bác ái... tôn giáo chính là sự phản ánh nguyện vọng ấy của nhân dân dù đó là sự phản ánh một cách hư ảo. Khi chủ nghĩa xã hội hiện thực xuất hiện, sự hướng về thiên đường đã chuyển sang hướng về chủ nghĩa xã hội, góp phần tạo ra sự suy giảm của tôn giáo. Tuy nhiên, khi chủ nghĩa xã hội hiện thực bị sụp đổ ở Đông Âu và Liên Xô trong khi chủ nghĩa tư bản không phải là lý tưởng mà con người vươn tới nên con người có thể đi tìm chỗ dựa tinh thần nơi tôn giáo

- Những hậu quả tiêu cực của sự phát triển của khoa học và công nghệ mới: Cuối thế kỷ XX, nhân loại có những thành tựu kỳ diệu trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên sự phát triển ấy cũng để lại những hậu quả nặng nề mà nhân loại đang phải gánh chịu. Đó là sự suy thoái về môi trường, sinh thái như phá rừng, ô nhiễm, tầng ôzôn bị thủng, trái đất nóng dần lên... bên cạnh đó là các bệnh dịch mới xuất hiện (AIDS, SARS...) làm cho tiên tri về “nạn hồng thủy”, “ngày tận thế”...lại có dịp phát triển, làm xuất hiện nhiều tôn giáo mới...

Questions & Answers

what is inflation
Sama Reply
inflation is the general price increase of goods and services in an economy.
tesfie
Inflation is the persistent rise in the general price level
T-Max
inflation is characterized by increase in the general price of goods and services. when there is too much money in circulation. increase in demand of goods pursuing fewer goods. when purchasing power of money decreases .
Ejikeme
inflation is the persistent rise general price level
Habeeb
inflation is the persistent increase in price
Machall
hi
Rafiu
yes
boston
hi
Ayaan
how are you
Ayaan
increase in the general level of price...
sade
different between demand and quantity demand
Farhan Reply
No difference
MansoorAfghan
demand is the overall demand for it
MansoorAfghan
actually theres no difference
MansoorAfghan
quantity demanded is used in Equilibrium of d and s
MansoorAfghan
for evrything else u use deman
MansoorAfghan
how to calculate inflation
Richard Reply
Explain the factors that have led to high quantity demanded
Ogwang Reply
price of the product increase of price substitute product as people shift to cheap one
Black
what are the methods used by trade union to increase wages of their members?
Black Reply
strike
Pearl
the size of the commodity
Mensah
increase demand of labour decrease supply of labour
Black
I do support your answer Jackel.
keshav
but how do they do it?
Black
by increasing more labour and reduced the suppliers
Mensah
they can not increase labour, they increase demand of labour.
Black
how do they increase demand for labor?
Black
by analyzing the market equilibrium , cost reduction and cost control , savings in time .
yash
decreasing supply of labour are achieved through training and certification that require for you to employed, you must have certificate, also trade union encouraged government to restrict migration into the country causing shortage of labour supply. Note that the aim of union is to enhance life
Black
objective of union: better working conditions, liveable wage, protect member from unfair treatment which are done through negotiations betweens representative and management. known as collective bargaining.
Black
what is the nature of economics?
Tyscar Reply
economics is a social science since it seeks to solve social problem of scarcity
Jamal
main concerns is the decision individuals make on the allocation of scarce resources among the competing wants
Black
in the short run firm produce a positive as long as the price is larger than what?
yoel Reply
what is economic
Bah Reply
economics is the study of managing the resources in order to maximize the needs and satisfy the wants to a great extent in a regulated set-up..
Muhammad
One explanation for deviation when there is no impact on balance of trade
Shaneel
economic s is a social science that deals with human behavior as a relationship between ends and scarce means which has alternative uses
Derokiz
economic is a study of mankind in ordinary business of life
FIDELIS
economics it is the study of social science that deals with human behaviour as relationship between ends and scarce means which have alternative uses
salam
what is diminishing returns
Blessed Reply
what is the difference between calculus linear equation and derivative?
Bti
whats inferior goods?
jaamac Reply
Good having low quality , also known as giffin goods. When income increases people shift to better quality goods . Hence having a negative effect on inferior goods rather than positive relation ( ie when income increases demand increases but not in case of inferior goods ) example wheat and bajra .
yash
What do u understand by the word ENDS in professor Lord L C Robinson definition of Economics?
Kaba Reply
I understand that ENDS is the unlimited needs of human. But we have limited resources to achieve our unlimited needs/wants. Thank you.
Midhun
variable is a factor that can change
nyodb Reply
did you understand definition of variablE
nyodb
what is monopoly
Shahid Reply
A market situation where there is a single seller of a product for the buyers.
harmony
monopoly is when you have a product in the market and only one supplier got this product so he starts rising price and dominate the market, cause this product doesn't have a competitor
Anas
A market structure characterized by a single seller, selling a unique product in the market. In a monopoly market, the seller faces no competition, as he is the sole seller of goods with no close substitute.
Jale
This is a kind of market that only one seller dominate the market without no competition of a y product or seller.
Ojo
what is production possibility curve?
Lisa
a production possibility curve is a diagram that shows two goods produced in an economy in such a way that increase in the production of one good cannot be done without the decrease on the production of the other. there are efficient points, inefficient points and unattainable points on the PPC
The
production possibility curve or frontier is useful analytical tool for illustrating the concepts of scarcity, choice and opportunity costs.
wilflay
The International Year of Soils, 2015 (IYS 2015) was declared by the Sixty-eighth session of the United Nations General Assembly on December 20th, 2013 after recognizing December 5th as World Soil Day.The purpose of the IYS is to raise awarenessworldwide of the importance of soils for food security,
what
what is indifference curve
Evet
Monopoly is the explicit right given to business or entrepreneurship by the government to operate as the only entity in the economy
wilflay
what is economic system ?
wilflay
economical matter solve this system is know as economic system
what
indifference curve is a diagram that shows the combination of only 2 commodities in such a way that each point on the indifference curve gives the same level of satisfaction
The
all consumer is equal consumtion as definite all ..that type curve is indifference curve
what
what is variable?
Rajeev
economic structure of any area is ,city or country is called economic system
Jairam
what is the difference between rational and irrational choice
Amina
help
Amina
Rational choice theory is an economic principle that assumes that individuals always make prudent and logical decisions that provide them with the highest amount of personal utility. ... Most mainstream academic assumptions and theories are based on rational choice theory.
Anas
Irrationality is cognition, thinking, talking, or acting without inclusion of rationality. It is more specifically described as an action or opinion given through inadequate use of reason, or through emotional distress or cognitive deficiency.
Anas
help
Mensah
The meaning of inverse
Mensah
?
Anas
inverse what ? inverse means opposite .. like if ones going down other goes up so inverse relationship
MansoorAfghan
Definition of Inversely Related: Two variables are inversely related when an increase in one variable causes a reduction in the other variable. For example, when the price of a good increases, its quantity demanded decreases.
Anas
what is opotunity cost
salam
is an alternative forgone after the best choice have been selected.for example when you have cocacola and pepsi and you choose cocacola oportunity cost will be pepsi
Amin
explain the meaning of price cealing and price floor..?
Amin
Opportunity cost is the cost express in terms of forgone, alternatives after a choice have been made.
cyril
A price ceiling is the maximum price a seller can legally charge a buyer for a good or service. Consumers must not pay a price above the pries ceiling
Ntui
A price floor is that is imposed to protect consumers it can not be above the equilibrium price. It's the lowest price that producers must accept from a sales
Ntui
A price ceiling is a price control mechanism issued by the government to protect the consumers from high-priced commodities. It goes to set the highest amount a seller can charge per unit quantity of his product. N.B: This price mechanism isn't binding if equilibrium exists.
harmony
A price floor is a price control mechanism that seeks to protect the sellers by setting the lowest amount a seller can receive for his products. In this case, a seller will not sell his products for any amount less than the price floor amount.
harmony
It is argued that under optimization, since there is the second-order sufficient condition, the first-order condition is not necessary. Discuss.
John Reply
It is argued that in optimization the first part of second order condition appears opposite to their interpretation. Explain why you think otherwise.
John
Would you expect the kinked demand curve to be more extreme (like a right angle) or less extreme (like a normal demand curve) if each firm in the cartel produces a near-identical product like OPEC and petroleum? What if each firm produces a somewhat different product? Explain your reasoning.
Shauna Reply
we need to understand the things that manufacturer industies need to overcome the change of price, including all the all factors
Franck
hi
Jale
I expect the demand curve of such a case to be less extreme almost a horizobtal line.
tesfie
hi
Hashim
Hi
Prajwal
hi to
Sarparah
hello
Kaba
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình tôn giáo học. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10830/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình tôn giáo học' conversation and receive update notifications?

Ask