<< Chapter < Page Chapter >> Page >

verkry. Volg die opvoeder se instruksies:

POLSSLAE
1 2 3 4 5 6
Patroon 1
Patroon 2
Totale patroon
 • Elk van die twee patrone is identifiseerbaar en ‘n derde word gevorm a.g.v. die samevoeging van die eerste twee (“Hocketing”). Alhoewel die partye elk oor sy eie individualiteit beskik, is daar afgesien van die onafhanklikheid, ook samewerking en wisselwerking tussen die partye.

Wat verstaan jy onder die volgende begrippe? Lig dit toe met bostaande voorbeeld.

Onafhanklikheid
Samewerking
Wisselwerking

Onafhanklikheid ten opsigte van melodie.

Onafhanklikheid ten opsigte van timbre.

Nabootsende intredes wat oorvleueling veroorsaak.

Doen navorsing oor één van die volgende:

 • Die Shona-gemeenskap
 • Mbira-musiek
 • Fuga
 • JS Bach

Plak die inligting in jou leerderjoernaal.

MBIRA-MUSIEK (Im-BEE-rah)

Beantwoord die volgende vrae:

1. Watter Westerse musiekvorm maak gebruik van nabootsende intredes?

2. Met watter komponis word hierdie vorm geassosieer?

3. Op watter instrument is die voorbeeld waarna jy geluister het, uitgevoer?

4. Watter land is veral bekend vir mbira-musiek?

5. Watter gemeenskapsgroep van hierdie land beoefen veral mbira-musiek?

6. Watter ander instrument word dikwels met mbira-musiek gekombineer?

7. Waarom begin mbira-spelers soms op enige plek in die siklus speel?

8. Motiveer waarom mbira-musiek van tot sowat 700 jaar terug nog steeds in gebruik is.

Gee ‘n skematiese voorstelling van die intredes van die verskillende partye.

Probeer nou die volgende:

 • Die klas verdeel in drie of vier groepe. (Sodra julle vertroud is met die wisselwerking (hocketing) kan meer groepe gebruik word).
 • Die groepe besluit op moontlike ritmiese patrone deur kruisies op die polsslae in te vul. Die groepe lê hul patrone aan die res van die klas voor. Almal vul dit op die ruitgrafiek in.
 • Elke groep besluit op ‘n spesifieke uitvoermedium.
 • Die groepe oefen eers afsonderlik hulle patrone voordat dit saamgevoeg word.
 • Die opvoeder sal die tellings hardop saamtel sodat almal kan saamwerk om wisselwerking te verkry, anders sal dit ontaard in kakofonie!
 • Ten slotte tree die partye nabootsend op om nabootsende intrede te demonstreer.
 • Vul nou die nuwe patroon wat gevorm is, op die ruitgrafiek in.
POLSSLAE
INSTRUMENTE 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
Saamgestelde patroon

Watter musiekvorm wat jy ken (jy kan dit sing!), maak ook gebruik van nabootsende intredes?

Word oorvleueling tussen die verskillende stempartye veroorsaak?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
REFLEKSIEDie leerder kan krities en skeppend op kuns- en kultuurprosesse, -produkte en -style in vergange, asook in huidige kontekste reflekteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
GESAMENTLIK
2.2 kan bespreek hoe die kunste tot sosiale en kulturele verandering bygedra het en kan bydra (bv. as ‘n spieël, in dokumentasie, as voorstelle, kommentare en voorspellings);
DANS
2.4 danse in eie sosiale, kulturele en historiese kontekste bespreek, met die klem op geslag, gestremdheid en mag;
DRAMA
2.5 menseregte- en omgewingskwessies navors en in kleingroep-rolspel interpreteer;
MUSIEK
2.6 na die gebruik van polifonie in Afrika-musiek luister en demonstreer hoe dit aan deelnemers ruimte in die maak van musiek gegee het;
VISUELE KUNSTE
2.7 identifiseer en verduidelik hoe fotografie, rolprentmakery, beeldhou en afdrukmakery menseregteskendings kan dokumenteer;.
2.8 kommentaar lewer op die samestelling, styl en vakinhoud van kunswerke (bv. landskap, portret, stillewe, publieke kuns of versetkuns) oor tydperke heen

Questions & Answers

Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask