<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 6   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Gewone breuke en desimale breuke

Gewone breuke

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Daar is 5 modules:

1. Getalbegrip, Optelling en Aftrekking

2. Vermenigvuldiging en Deling

3. Breuke en Desimale Breuke

4. Meting en Tyd

5. Meetkunde; Datahantering en Waarskynlikheid

4 Dit is belangrik dat opvoeders die modules in volgorde (soos hierbo genoem) sal doen, aangesien die leerders die vorige module se kennis en vaardighede benodig vir die daaropvolgende module.

3. GEWONE EN DESIMALE BREUKE (LU 1; 2 EN 5)

LEEREENHEID 1 FOKUS OP GEWONE BREUKE

 • Hierdie module is ‘n voortsetting van die werk wat in graad 5 gedoen is. Daar word uitgebrei op die optelling en aftrekking van breuke, en die berekening van ‘n breuk van ‘n sekere hoeveelheid word ook hersien.
 • Maak seker dat die leerders die korrekte terminologie bemeester het, asook die korrekte strategieë om bogenoemde korrek te bereken.
 • Kritieke Uitkoms 5 (Effektiewe kommunikasie deur visuele, simboliese, en/of taalvaardighede op verskillende maniere te gebruik) is hier van toepassing.
 • 3 weke behoort voldoende te wees om hierdie module te voltooi.
 • ** Aktiwiteit 17 is ‘n taak vir die portefeulje. Hoewel dit ‘n baie eenvoudige opdrag is, moet leerders in staat wees om dit netjies en akkuraat uit te voer. Leerders moet voor die tyd weet hoe opvoeders die taak gaan assesseer.

LEEREENHEID 2 FOKUS OP DESIMALE BREUKE

 • Hierdie module is ‘n uitbreiding op werk wat in graad 5 afgehandel is. Leerders moet nou in staat wees om desimale breuke korrek af te rond tot die naaste tiende, honderdste en duisendste. Beklemtoon weer die korrekte metode om op te tel en af te trek (vertikaal). Gee ook baie aandag aan die vermenigvuldiging en deling van desimale breuke.
 • Aangesien leerders laasgenoemde nogal moeiliker vind, kan 3 - 4 weke aan dié module spandeer word.
 • ** Aktiwiteit 19 is ‘n taak vir die portefeulje. Die opdrag is baie eenvoudig, maar leerders moet in staat wees om dit netjies en akkuraat uit te voer. Leerders moet voor die tyd weet hoe opvoeders die taak gaan assesseer.

1.1 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}

1.2 13 20 size 12{ { { size 8{"13"} } over { size 8{"20"} } } } {}

1.3 5 8 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{8} } } } {}

1.4 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om ekwivalente vorms van getalle te herken [lu 1.5.1]

As jy weet hoe om te vereenvoudig en dit korrek kan toepas, sal jy gou besef wat ‘n handige “hulpmiddel” dit is om bewerkings met breuke te doen. Dit kan jou help om makliker (en vinniger) op te tel, af te trek, te vermenigvuldig en te deel. Jy sal ook verwantskapstekens makliker kan invul. Kom ons kyk hoe vaar jy!

1. Vereenvoudig die volgende:

1.1 10 15 size 12{ { {"10"} over {"15"} } } {}

1.2 26 40 size 12{ { {"26"} over {"40"} } } {}

1.3 45 72 size 12{ { {"45"} over {"72"} } } {}

1.4 42 63 size 12{ { {"42"} over {"63"} } } {}

2. KOM ONS SPEEL ‘N SPELETJIE!

Jy benodig ‘n maat en twee dobbelstene.

 • Gooi die twee dobbelstene en skryf die getalle wat bo lê as ‘n egte breuk neer.
 • Vereenvoudig die breuk as jy kan.
 • Jou maat moet nou dieselfde doen.
 • Besluit wie se breuk is die grootste.
 • Die een wat die grootste breuk het, kry 2 punte.
 • Die een wat die meeste punte kan aanteken, wen!

Onthou jy nog?

As ons breuke wil optel, moet ons eers die noemers dieselfde maak.

Bv. 1 3 size 12{ { {1} over {3} } } {} + 3 6 size 12{ { {3} over {6} } } {}

1 3 size 12{ { {1} over {3} } } {} = 2 6 size 12{ { {2} over {6} } } {}

( 2 6 ) size 12{ \( { {2} over {6} } \) } {} 1 3 size 12{ { {1} over {3} } } {} + 3 6 size 12{ { {3} over {6} } } {} = 5 6 size 12{ { {5} over {6} } } {}

Jou kennis van hoe om ekwivalente breuke te bepaal, kom hier handig te pas.

Let wel!

As ons die som van twee ekwivalente breuke bereken, tel ons net die tellers bymekaar. Die noemer word net so behou.

Onthou ook!

Indien die antwoorde ‘n onegte breuk is, moet jy dit herlei na ‘n gemengde getal.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.5: ekwivalente vorms van die bogenoemde getalle herken en gebruik, insluitend:

1.5.1 gewone breuke met 1- of 2-syfernoemers.

Questions & Answers

what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
hoe werk werkbord in wiskunde
Nel Reply
werkbord
Nel Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11072/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask