<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Die opvoeder sal aan elke twee leerders ‘n straatblok toeken. Leerders moet dan die inligting oor die grondgebruik op ‘n tabel soos hierbo invul. Daar word ook van leerders verwag om ‘n rowwe kaart te teken van hulle gebied. Dit moet ook die nommers aandui van die erwe indien moontlik.

BELANGRIK : Moet nie alleen ronddwaal in ‘n onveilige gebied nie. Moenie afdwaal van jou groep nie. Opvoeders moet verseker dat die leerders nie in gebiede geplaas word waar hulle in gevaar mag wees nie.

Opdragte vir groepwerk :

Handig julle werkvelle met data in, asook ‘n netjiese kaart wat die deel van die stedelike gebied uitbeeld waar julle die opname onderneem het.

3. Stedelike dienste

Hoe groter die dorp of stad, hoe meer dienste word gewoonlik aangetref. Hoe meer mense daar in ‘n stad woon, hoe meer mense is daar wat dienste verlang. Vir enige besigheid om winsgewend te wees, is daar ‘n minimum aantal persone nodig wat dit kan ondersteun. Vir ‘n apteek is dit nodig dat daar minstens 2 000 mense moet wees wat die besigheid kan ondersteun. Sekere dienste word egter in alle stede aangetref, soos byvoorbeeld ‘n poskantoor, terwyl ander slegs in sekere stede aangetref word, soos byvoorbeeld ‘n universiteit.

Stedelike dienste val in verskillende kategorieë, soos byvoorbeeld:

a) Openbare dienste soos die biblioteek, landdroskantoor, hospitaal, polisiekantoor, skole en kerke.

b) Finansiële en professionele dienste, soos mediese praktisyne, tandartse, veeartse, prokureurs, banke en versekering.

Kommersiële ondernemings soos apteke, juweliers, meubelwinkels, klerasiewinkels en bakkerye, asook slaghuise en motorhandelaars.

4. Stedelike probleme

Stede ondervind ‘n verskeidenheid van probleme weens faktore soos ‘n snelle toename in inwoners wat druk op die gebied se hulpbronne plaas. Die volgende probleme word in meeste stede ondervind:

a) Verkeersprobleme weens groot aantal inwoners wat paaie moet gebruik.

b) Besoedeling weens gasse vrygestel deur fabrieke en motors.

c) Druk op landbougrond op stedelike soom weens die vraag na grond vir ontwikkeling.

d) Verval van geboue in SSK weens ouderdom en gebrek aan instandhouding.

5. Die impak van menslike bedrywighede op die omgewing

Aktiwiteit 3:

Om probleme te identifiseer en oplossings daarvoor te vind

[lu 2.3]

Bestudeer die volgende prent en beantwoord die vrae wat daarop volg:

1. Met watter ernstige probleem het die inwoners van hierdie stad te kampe?

2. Watter stappe kan geneem word om die situasie te verbeter of te verhoed?

3. Watter rol kan herwinning speel in die druk wat die mens se afvalstowwe op die omgewing plaas?

4. Wat sal gebeur as die mense op die aarde aanhou om die omgewing, lug en waterbronne te besoedel?

Verdere opdragte vir groepwerk :

Vind meer uit oor die volgende vorms van besoedeling

 1. Lugbesoedeling
 2. Waterbesoedeling
 3. Grondbesoedeling

Wenke vir die opvoeder:

Die spesifieke module kan met vrug prakties bestudeer word. Moedig die leerders aan om eie inisiatief te neem, asook om te besef wat die waarde is van ‘n verantwoordelike houding teenoor ons natuurlike hulpbronne. Die leerder moet bewus gemaak word van die druk wat menslike bedrywighede, asook menslike ontwikkeling van nedersettings op die natuur het. Die ideaal is om by leerders goeie waardes en verantwoordelikheid teenoor die omgewing aan te kweek.

Assessering

LU 2
AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • 2.1 verskeie soorte nedersettingspatrone identifiseer en vergelyk [mense en plekke];
 • 2.2 faktore wat die vorming van nedersettingspatrone beïnvloed (natuurlike, ekonomiese, sosiale/politieke faktore) [mense en hulpbronne];
 • 2.3 kritieke faktore identifiseer wat tot die verandering in nedersettingspatrone in Suid-Afrika, Afrika en elders gelei het [mense en omgewing].

Memorandum

AKTIWITEIT 1

 1. Min of meer in die middel. Altyd in die mees toeganklikste deel van die stedelike gebied.
 2. Lae-inkomste behuisingsgebied. Dit is informele behuising, met ander woorde ‘n plakkersgebied. B is ook aangrensend aan ‘n nywerheidsgebied wat dit uiters ongeskik maak vir hoë-inkomste behuising.
 3. Nywerhede.
 4. Geen voorsiening is vir sportfasiliteite gemaak nie.

AKTIWITEIT 2

Antwoord volgens die gebied waar jy woon.

AKTIWITEIT 3

 1. Besoedeling. Die gebrek aan vullisverwydering as basiese diens is die onderliggende probleem.
 2. Munisipale vullisverwysderingsdiens instel. Die plasing van meer en gratis vullishouers en groot stortingsbakke. Opvoedingsprogramme onder die gemeenskap loods.

Fabrieke in die agtergrond (op die diagram) kan deur wetgewing gedwing word om filters in skoorstene te installeer om besoedeling te verminder.

 1. Baie belangrike rol. Herwinningshouers kan op sentrale plekke geplaas word. Aparte houers (duidelik gemerk) vir papier, glas en blikke.
 2. Omgewingsvernietiging sal op so ‘n skaal toeneem dat toekomstige geslagte nie dieselfde kwaliteit lewe op aarde as die huidige geslag sal kan hê nie. Kan lei tot die uitbreek van siektes en epidemies.

Questions & Answers

An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11035/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask