<< Chapter < Page Chapter >> Page >

đm0Mc Mb)Hình 3-3: a) Sơ đồ điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi Rưf.b) Đặc tính điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi Rưf.RktfUư+-CktIktIưERưfa)12Rưf1Rưf2TN0

Như vậy: 0<Rưf1<Rưf2<... thì đm>1>2>... , nhưng nếu ta tăng Rưf đến một giá trị nào đó thì sẽ làm cho M  Mc và như thế động cơ sẽ không quay được và động cơ làm việc ở chế độ ngắn mạch,  = 0. Từ lúc này, ta có thay đổi Rưf thì tốc độ vẫn bằng không, nghĩa là không điều chỉnh tốc độ động cơ được nữa, do đó phương pháp điều chỉnh này là phương pháp điều chỉnh không triệt để.

Phương pháp điều chỉnh tốc độ đmđl bằng cách thay đổi từ thông kích từ của động cơ:

Từ phương trình đặc tính cơ tổng quát:

w = U ­ Kf R ­ S ( Kf ) 2 M w = w 0 Dw alignl { stack { size 12{w= { {U rSub { size 8{­} } } over {Kf} } - { {R rSub { size 8{­S} } } over { \( Kf \) rSup { size 8{2} } } } M } {} #drarrow w=w rSub { size 8{0} } -Dw {} } } {} (3-11)

Ta thấy rằng khi thay đổi  thì 0 và  đều thay đổi, vì vậy ta sẽ được các đường đặc tính điều chỉnh dốc dần (độ cứng  càng giảm) và cao hơn đặc tính cơ tự nhiên khi  càng nhỏ, với tải như nhau thì tốc độ càng cao khi giảm từ thông  (hình 3-4):

đm02Mc Mn2 Mn1 Mb)Hình 3-4: a) Sơ đồ điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi .b) Đặc tính điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi .RktfUư+-CktIktIưEa)122010đm1đm

Như vậy: đm>1>2>... thì đm<1<2<... , nhưng nếu giảm  quá nhỏ thì có thể làm cho tốc độ động cơ lớn quá giới hạn cho phép, hoặc làm cho điều kiện chuyển mạch bị xấu đi do dòng phần ứng tăng cao, hoặc để đảm bảo chuyển mạch bình thường thì cần phải giảm dòng phần ứng và như vậy sẽ làm cho mômen cho phép trên trục động cơ giảm nhanh, dẫn đến động cơ bị quá tải.

Phương pháp điều chỉnh tốc độ đmđl bằng cách thay đổi điện áp phần ứng của động cơ:

Từ phương trình đặc tính cơ tổng quát:

w = U ­ Kf R ­ ( Kf ) 2 M w = w 0 Dw alignl { stack { size 12{w= { {U rSub { size 8{­} } } over {Kf} } - { {R rSub { size 8{­} } } over { \( Kf \) rSup { size 8{2} } } } M } {} #drarrow w=w rSub { size 8{0} } -Dw {} } } {} (3-12)

Ta thấy rằng khi thay đổi Uư thì 0 thay đổi còn  = const, vì vậy ta sẽ được các đường đặc tính điều chỉnh song song với nhau. Nhưng muốn thay đổi Uư thì phải có bộ nguồn một chiều thay đổi được điện áp ra, thường dùng các bộ biến đổi (hình 3-5):

đm2M’c Mc Mb)Hình 3-5: a) Sơ đồ điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi Uư.b) Đặc tính điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi Uư.Uưđm10đmUư~IưEa)CktIkt+-BBĐ-0đm-UưđmUư1>0Uư=0U’ư1<0

Các bộ biến đổi có thể là: Bộ biến đổi máy điện: dùng máy phát điện một chiều (F), máy điện khuếch đại (MĐKĐ); Bộ biến đổi từ: khuếch đại từ (KĐT) một pha, ba pha; Bộ biến đổi điện tử - bán dẫn: các bộ chỉnh lưu (CL) dùng tiristor, các bộ băm điện áp (BĐA) dùng tiristor, transistor, …

* Ví dụ 3-1:

Cho ĐMđl có các thông số:

Pđm = 29KW; Uđm = 220V; Iđm = 151A; nđm = 1000vg/ph;

Rư = 0,07Ù; và hệ số quá tảI Kqt = 2.

Hảy xác định tốc độ cực tiểu và dải điều chỉnh theo khả năng quá tải yêu cầu ?

* Giải:

Điện trở định mức của động cơ:

Rđm = Uđm / Iđm = 220V / 151A = 1,45Ù

Giá trị tương đương của điện trở phần ứng:

Rư* = Rư / Rđm = 0,07Ù /1,45Ù = 0,048

Độ cứng đặc tính cơ tự nhiên: õtn* = 1/Rư* = 20,8

Độ cứng đặc tính cơ thấp nhất: õmin* = Kqt = 2

Giá trị tương đối của tốc độ cực đại (tức tốc độ định mức của động cơ) sẽ là:

n max = ω max = ω đm ω 0 = n đm n 0 = 1 1 β size 12{n rSub { size 8{"max"} } rSup { size 8{*} } =ω rSub { size 8{"max"} } rSup { size 8{*} } = { {ω rSub { size 8{ ital "đm"} } } over {ω rSub { size 8{0} } } } = { {n rSub { size 8{ ital "đm"} } } over {n rSub { size 8{0} } } } =1 - { {1} over {β rSup { size 8{*} } } } } {} = 1 - Rư*

= 1 - 0,048 = 0,0952

Tốc độ không tải lý tưởng:

n 0 = n đm n đm = 1000 vg / ph 0, 0952 = 1050 vg / ph size 12{n rSub { size 8{0} } = { {n rSub { size 8{ ital "đm"} } } over {n rSub { size 8{ ital "đm"} } rSup { size 8{*} } } } = { {"1000" ital "vg"/ ital "ph"} over {0,"0952"} } ="1050" ital "vg"/ ital "ph"} {}

Giá trị tương đối của tốc độ cực tiểu:

n min = ω min = 1 1 β min = 1 1 2 = 0,5 size 12{n rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } =ω rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } =1 - { {1} over {β rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } } } =1 - { {1} over {2} } =0,5} {}

Vậy tốc độ quay cực tiểu của động cơ là:

n min = n min . n 0 = 0,5 . 1050 vg / ph = 525 vg / ph size 12{n rSub { size 8{"min"} } =n rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } "." n rSub { size 8{0} } =0,5 "." "1050" ital "vg"/ ital "ph"="525" ital "vg"/ ital "ph"} {}

Từ giá trị của tốc độ cực đại và tốc độ cực tiểu, ta rút ra phạm vi điều chỉnh tốc độ:

D = n max n min = 1000 525 = 1,9 size 12{D= { {n rSub { size 8{"max"} } } over {n rSub { size 8{"min"} } } } = { {"1000"} over {"525"} } =1,9} {}

Từ biểu thức (3-7) thay õ*min = Kqt = 2; õ*tn = 20,8; ta cũng được kết quả D = 1,9.

Hình 3-6: Sơ đồ giải thích về phạm vi điều chỉnh tốc độ theo khả năng quá tải yêu cầu0 Mđm Mc.max = Mnm.min Mựự0õtnựđmựminÂmin

Qua ví dụ trên ta thấy phạm vi điều chỉnh như vậy là rất hep.

Tuy nhiên, nếu xét theo yêu cầu về sai số tốc độ cho phép thì dảI điều chỉnh còn hẹp hơn nữa hoặc thậm chí còn không thể điều chỉnh được tốc độ. Thực vậy, ta biết:

s% = Äực* = R*ưể

ựmin = ự0 - ực.cp ; và ự*min = 1 - s% = 1 - R*ưể

Nếu s%cp = 10% thì D = 1,05 ≈ 1, nghĩa là hầu như không thể điều chỉnh được.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask