<< Chapter < Page Chapter >> Page >

đm0Mc Mb)Hình 3-3: a) Sơ đồ điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi Rưf.b) Đặc tính điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi Rưf.RktfUư+-CktIktIưERưfa)12Rưf1Rưf2TN0

Như vậy: 0<Rưf1<Rưf2<... thì đm>1>2>... , nhưng nếu ta tăng Rưf đến một giá trị nào đó thì sẽ làm cho M  Mc và như thế động cơ sẽ không quay được và động cơ làm việc ở chế độ ngắn mạch,  = 0. Từ lúc này, ta có thay đổi Rưf thì tốc độ vẫn bằng không, nghĩa là không điều chỉnh tốc độ động cơ được nữa, do đó phương pháp điều chỉnh này là phương pháp điều chỉnh không triệt để.

Phương pháp điều chỉnh tốc độ đmđl bằng cách thay đổi từ thông kích từ của động cơ:

Từ phương trình đặc tính cơ tổng quát:

w = U ­ Kf R ­ S ( Kf ) 2 M w = w 0 Dw alignl { stack { size 12{w= { {U rSub { size 8{­} } } over {Kf} } - { {R rSub { size 8{­S} } } over { \( Kf \) rSup { size 8{2} } } } M } {} #drarrow w=w rSub { size 8{0} } -Dw {} } } {} (3-11)

Ta thấy rằng khi thay đổi  thì 0 và  đều thay đổi, vì vậy ta sẽ được các đường đặc tính điều chỉnh dốc dần (độ cứng  càng giảm) và cao hơn đặc tính cơ tự nhiên khi  càng nhỏ, với tải như nhau thì tốc độ càng cao khi giảm từ thông  (hình 3-4):

đm02Mc Mn2 Mn1 Mb)Hình 3-4: a) Sơ đồ điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi .b) Đặc tính điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi .RktfUư+-CktIktIưEa)122010đm1đm

Như vậy: đm>1>2>... thì đm<1<2<... , nhưng nếu giảm  quá nhỏ thì có thể làm cho tốc độ động cơ lớn quá giới hạn cho phép, hoặc làm cho điều kiện chuyển mạch bị xấu đi do dòng phần ứng tăng cao, hoặc để đảm bảo chuyển mạch bình thường thì cần phải giảm dòng phần ứng và như vậy sẽ làm cho mômen cho phép trên trục động cơ giảm nhanh, dẫn đến động cơ bị quá tải.

Phương pháp điều chỉnh tốc độ đmđl bằng cách thay đổi điện áp phần ứng của động cơ:

Từ phương trình đặc tính cơ tổng quát:

w = U ­ Kf R ­ ( Kf ) 2 M w = w 0 Dw alignl { stack { size 12{w= { {U rSub { size 8{­} } } over {Kf} } - { {R rSub { size 8{­} } } over { \( Kf \) rSup { size 8{2} } } } M } {} #drarrow w=w rSub { size 8{0} } -Dw {} } } {} (3-12)

Ta thấy rằng khi thay đổi Uư thì 0 thay đổi còn  = const, vì vậy ta sẽ được các đường đặc tính điều chỉnh song song với nhau. Nhưng muốn thay đổi Uư thì phải có bộ nguồn một chiều thay đổi được điện áp ra, thường dùng các bộ biến đổi (hình 3-5):

đm2M’c Mc Mb)Hình 3-5: a) Sơ đồ điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi Uư.b) Đặc tính điều chỉnh tốc độ ĐMđl bằng cách thay đổi Uư.Uưđm10đmUư~IưEa)CktIkt+-BBĐ-0đm-UưđmUư1>0Uư=0U’ư1<0

Các bộ biến đổi có thể là: Bộ biến đổi máy điện: dùng máy phát điện một chiều (F), máy điện khuếch đại (MĐKĐ); Bộ biến đổi từ: khuếch đại từ (KĐT) một pha, ba pha; Bộ biến đổi điện tử - bán dẫn: các bộ chỉnh lưu (CL) dùng tiristor, các bộ băm điện áp (BĐA) dùng tiristor, transistor, …

* Ví dụ 3-1:

Cho ĐMđl có các thông số:

Pđm = 29KW; Uđm = 220V; Iđm = 151A; nđm = 1000vg/ph;

Rư = 0,07Ù; và hệ số quá tảI Kqt = 2.

Hảy xác định tốc độ cực tiểu và dải điều chỉnh theo khả năng quá tải yêu cầu ?

* Giải:

Điện trở định mức của động cơ:

Rđm = Uđm / Iđm = 220V / 151A = 1,45Ù

Giá trị tương đương của điện trở phần ứng:

Rư* = Rư / Rđm = 0,07Ù /1,45Ù = 0,048

Độ cứng đặc tính cơ tự nhiên: õtn* = 1/Rư* = 20,8

Độ cứng đặc tính cơ thấp nhất: õmin* = Kqt = 2

Giá trị tương đối của tốc độ cực đại (tức tốc độ định mức của động cơ) sẽ là:

n max = ω max = ω đm ω 0 = n đm n 0 = 1 1 β size 12{n rSub { size 8{"max"} } rSup { size 8{*} } =ω rSub { size 8{"max"} } rSup { size 8{*} } = { {ω rSub { size 8{ ital "đm"} } } over {ω rSub { size 8{0} } } } = { {n rSub { size 8{ ital "đm"} } } over {n rSub { size 8{0} } } } =1 - { {1} over {β rSup { size 8{*} } } } } {} = 1 - Rư*

= 1 - 0,048 = 0,0952

Tốc độ không tải lý tưởng:

n 0 = n đm n đm = 1000 vg / ph 0, 0952 = 1050 vg / ph size 12{n rSub { size 8{0} } = { {n rSub { size 8{ ital "đm"} } } over {n rSub { size 8{ ital "đm"} } rSup { size 8{*} } } } = { {"1000" ital "vg"/ ital "ph"} over {0,"0952"} } ="1050" ital "vg"/ ital "ph"} {}

Giá trị tương đối của tốc độ cực tiểu:

n min = ω min = 1 1 β min = 1 1 2 = 0,5 size 12{n rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } =ω rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } =1 - { {1} over {β rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } } } =1 - { {1} over {2} } =0,5} {}

Vậy tốc độ quay cực tiểu của động cơ là:

n min = n min . n 0 = 0,5 . 1050 vg / ph = 525 vg / ph size 12{n rSub { size 8{"min"} } =n rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } "." n rSub { size 8{0} } =0,5 "." "1050" ital "vg"/ ital "ph"="525" ital "vg"/ ital "ph"} {}

Từ giá trị của tốc độ cực đại và tốc độ cực tiểu, ta rút ra phạm vi điều chỉnh tốc độ:

D = n max n min = 1000 525 = 1,9 size 12{D= { {n rSub { size 8{"max"} } } over {n rSub { size 8{"min"} } } } = { {"1000"} over {"525"} } =1,9} {}

Từ biểu thức (3-7) thay õ*min = Kqt = 2; õ*tn = 20,8; ta cũng được kết quả D = 1,9.

Hình 3-6: Sơ đồ giải thích về phạm vi điều chỉnh tốc độ theo khả năng quá tải yêu cầu0 Mđm Mc.max = Mnm.min Mựự0õtnựđmựminÂmin

Qua ví dụ trên ta thấy phạm vi điều chỉnh như vậy là rất hep.

Tuy nhiên, nếu xét theo yêu cầu về sai số tốc độ cho phép thì dảI điều chỉnh còn hẹp hơn nữa hoặc thậm chí còn không thể điều chỉnh được tốc độ. Thực vậy, ta biết:

s% = Äực* = R*ưể

ựmin = ự0 - ực.cp ; và ự*min = 1 - s% = 1 - R*ưể

Nếu s%cp = 10% thì D = 1,05 ≈ 1, nghĩa là hầu như không thể điều chỉnh được.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask