<< Chapter < Page Chapter >> Page >

r 1 ( t ) size 12{ size 14{r rSub { size 10{1}} } \( t \) } {} ., r 2 ( t ) size 12{ size 14{r rSub { size 10{2}} } \( t \) } {} , … , r p ( t ) size 12{ size 14{r rSub { size 10{p}} } \( t \) } {} là các input

f i size 12{f rSub { size 8{ size 9{i}} } } {} : hàm tuyến tính thứ i.

Các output của hệ thống liên hệ với các biến trạng thái và các input qua biểu thức sau.

C k t = g k x 1 ( t ) , x 2 ( t ) , . . . , x n ( t ) , r 1 ( t ) , r 2 ( t ) , . . . , r p ( t ) size 12{C rSub { size 8{ size 10{k}} } left (t right )``=`` size 14{g rSub { size 8{ size 10{k}} } } size 12{ left [`x rSub { size 8{ size 9{1}} } \( t \) ,``x rSub { size 9{2}} size 12{ \( t \) ital ", " "." "." "." ital " ,"``x rSub { size 8{ size 10{n}} } \( t \) ital ", "``r rSub { size 9{1}} } size 12{ \( t \) ,``r rSub { size 8{ size 10{2}} } \( t \) ital ", " "." "." "." ital " ,"``r rSub { size 9{p}} } size 12{ \( t \) } right ]}} {} (4.2)

(k =1,2, … ,q)

g k size 12{ size 14{g rSub { size 8{ size 10{k}} } }} {} : hàm tuyến tính thứ k .

Phương trình (4.2) gọi là phương trình output của hệ. Phương trình trạng thái và phương trình output gọi chung là các phương trình động của hệ.

Thí dụ, xem một hệ tuyến tính với một input và một output được mô tả bởi phương trình vi phân :

d 3 c ( t ) dt 3 + 2 d 2 c ( t ) dt 2 + 3 dc ( t ) dt + C ( t ) = 2 r ( t ) size 12{ { {d rSup { size 8{3} } c \( t \) } over { ital "dt" rSup { size 8{3} } } } +2 { {d rSup { size 8{2} } c \( t \) } over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } +3 { { ital "dc" \( t \) } over { ital "dt"} } +C \( t \) = size 13{2} size 14{r} \( t \) } {} (4.3)

C ( t ) size 12{C \( t \) } {} : output ; r ( t ) size 12{ size 15{r} \( t \) } {} : input.

  • Hàm chuyển mô tả hệ thống dễ dàng có được bằng cách lấy biến đổi Laplace ở hai vế, với giả sử các điều kiện đầu bằng 0.

C S R S = 2 S 3 + 2S 2 + 3S + 1 size 12{ { {C left (S right )} over {R left (S right )} } = { {2} over {S rSup { size 8{3} } +2S rSup { size 8{2} } +3S+1} } } {} (4.4)

  • Ta sẽ chứng tõ rằng hệ thống còn có thể mô tả bởi một tập hợp các phương trình động như sau :

Trước nhất, ta định nghĩa các biến trạng thái

x 1 t = C t size 12{x rSub { size 8{1} } left (t right )=C left (t right )} {} (4.5) phương trình output

Phương trình trạng thái x 2 t = x ˙ 1 t = C ˙ t size 12{x rSub { size 8{2} } left (t right )= { dot {x}} rSub { size 8{1} } left (t right )= { dot {C}} left (t right )} {} (4.6)

x 3 t = ˙ x 2 t = C ˙ t size 12{ size 14{x rSub { size 8{3} } left ( size 12{t} right )} size 12{ {}= { dot {}x}} rSub { size 8{2} } left ( size 12{t} right ) size 12{ {}= { dot {C}} left (t right )}} {} (4.7 )

Trong đó x 1 ˙ = dx 1 dt size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 10{1}} }= { { ital "dx" rSub { size 10{1}} } over { ital "dt"} } } {} x 2 ˙ = dx 2 dt size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 10{2}} }= { { ital "dx" rSub { size 10{2}} } over { ital "dt"} } } {} .

C ˙ = dc dt size 12{ { dot { size 14{C}}} size 15{ {}= { { ital "dc"} over { ital "dt"} } }} {}

Phương trình 4.3 được sắp xếp lại sau cho đạo hàm bậc cao nhất ở vế trái:

C t = 2 c ¨ t 3 ˙ c t c t + 2 r t size 12{ { dddot {C}} left (t right )``= - 2` { ddot { size 15{c}} left (t right ) - 3` { dot {} size 15{c}} left (t right ) - } size 15{c left (t right )+2`} size 15{r left (t right )}} {} (4.8)

Bây giờ phương trình 4.6 và 4.7, thay thế các hệ thức định nghĩa của biến trạng thái vào 4.8 . Ta sẽ có những phương trình trạng thái:

x 1 ˙ t = x 2 t size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 10{1}} left (t right )=x rSub { size 10{2}} left (t right )}} {} (4.9a)

x 2 ˙ t = x 3 t size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 10{2}} left (t right )=x rSub { size 10{3}} left (t right )}} {} (4.9b)

x 3 ˙ t = x 1 t 3x 2 t 2x 3 t + 2r t size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 10{3}} left (t right )= - x rSub { size 10{1}} left (t right ) - 3x rSub { size 10{2}} left (t right ) - 2x rSub { size 10{3}} left (t right )+2r left (t right )}} {} (4.9c)

Chỉ có phương trình (4.9c) là tương đương phương trình ban đầu (4.3). còn hai phương trình kia chỉ là phương trình định nghĩa biến trạng thái.

Trong trường hợp này, output c(t) cũng được định nghĩa như là biến trạng thái x1(t), (không phải luôn luôn như vậy). Vậy phương trình (4.5) là phương trình output.

Tổng quát hơn, nếu áp dụng phương phương pháp mô tả ở trên, thì phương trình vi phân cấp n:

+ a n c t = r t + . . . + a n 1 dc t dt + a 1 d n 1 c t dt n 1 d n c t dt n size 12{ { { size 14{d rSup { size 8{ size 10{n}} } } size 10{c left (t right )}} over { size 12{ size 14{ ital "dt" rSup { size 8{ size 10{n}} } }} } } size 12{+} size 14{a rSub { size 8{ size 10{1}} } { { size 12{d rSup { size 8{ size 10{n - 1}} } size 10{c left (t right )}} } over { size 12{ ital "dt" rSup { size 8{ size 10{n - 1}} } } } } } size 12{+ "." "." "." +}a rSub { size 8{ size 10{n - 1}} } { { size 12{ ital "dc" left ( size 10{t} right )} } over { size 12{ ital "dt"} } } size 12{+}a rSub { size 8{ size 10{n}} } size 12{c left (t right )=}r left ( size 12{t} right )} {} (4.10)

Sẽ được trình bày bởi các phương trình trạng thái sau :

x 1 ˙ t = x 2 t x 2 ˙ t = x 3 t x n 1 ˙ t = x n t x ˙ n t = a n x 1 t a n 1 x 2 t a 2 x n 1 t a 1 x 1 t + r t alignl { stack { size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 10{1}} left (t right )=x rSub { size 10{2}} left (t right )}} {} #size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 10{2}} left (t right )=x rSub { size 10{3}} left (t right )}} {} # size 12{ size 15{" " dotsvert " " dotsvert " "}} {} #{ dot { size 15{x}} rSub { size 10{n - 1}} left (t right )=x rSub { size 10{n}} left (t right ) } {} # size 12{ { dot {x}} rSub { size 10{n}} left (t right )= - a rSub {n} x rSub { size 10{1}} left (t right ) - a rSub { size 10{n - 1}} x rSub { size 10{2}} left (t right ) - dotsaxis - a rSub { size 10{2}} x rSub { size 10{n - 1}} left (t right ) - a rSub { size 10{1}} x rSub { size 10{1}} left (t right )+r left (t right )} {}} } {} ( 4.11)

Và phương trình output giản dị là :

C t = x 1 t size 12{C left (t right )= size 16{x rSub { size 10{1}} left (t right )}} {} (4.12)

Phương pháp định nghĩa các biến trạng thái được mô tả ở trên không thích hợp khi vế phải của (4.10) có chứa những đạo hàm của r(t).

(4.13) d n c t dt n + a 1 d n 1 c t dt n 1 + + a n 1 dc t dt + a n c t = b 0 d n r t dt n + b 1 d n 1 r t dt n 1 + + b n 1 dr t dt + b n r t alignl { stack { size 12{ { {d rSup { size 8{n} } c left (t right )} over {"dt" rSup { size 8{n} } } } +a rSub { size 8{1} } { {d rSup { size 8{n - 1} } c left (t right )} over {"dt" rSup { size 8{n - 1} } } } + dotsaxis +a rSub { size 8{n - 1} } { {"dc" left (t right )} over {"dt"} } +a rSub { size 8{n} } c left (t right )=b rSub { size 8{0} } { {d rSup { size 8{n} } r left (t right )} over {"dt" rSup { size 8{n} } } } +b rSub { size 8{1} } { {d rSup { size 8{n - 1} } r left (t right )} over {"dt" rSup { size 8{n - 1} } } } + dotsaxis } {} #" " dotsaxis +b rSub { size 8{n - 1} } { {"dr" left (t right )} over {"dt"} } +b rSub { size 8{n} } r left (t right ) " " {} } } {}

Trong trường hợp này, những hệ thức của các biến trạng thái cũng phải chứa r(t).

Các biến trạng thái được định nghĩa như sau:

x 1 t = c t b 0 r t x 2 t = ˙ x 1 t h 1 r t x k t = ˙ x k 1 t h k r t ( k = 2,3, ,n ) alignl { stack { size 12{ size 15{x rSub { size 8{1} } left ( size 12{t} right )} size 12{ {}=c left (t right ) - b rSub { size 8{0} } } size 15{r left (t right )}} {} #size 15{x rSub { size 8{2} } left ( size 12{t} right )} size 12{ {}= { dot {}x}} rSub { size 9{1}} left ( size 12{t} right ) size 12{ - h rSub { size 8{1} } } size 15{r left (t right )" "} {} # " " dotsvert " " dotsvert {} #size 15{x rSub { size 8{k} } left ( size 12{t} right )} size 12{ {}= { dot {}x}} rSub { size 9{k - 1}} left ( size 12{t} right ) size 12{ - h rSub { size 8{k} } } size 15{r left (t right )" " \( k="2,3," dotsaxis ",n" \) } {} } } {} (4.14)

Với các giá trị ở đó :

= b 1 a 1 b 0 a 2 b 0 b 2 a 1 h 1 4 . 15 a 3 b 0 b 3 a 2 h 1 a 1 h 2 a k b 0 b k a k 1 h 1 a k 2 h 2 a 2 h k 1 a 1 h k = = = h 2 h 1 alignl { stack { size 12{ size 15{h rSub { size 8{1} } } size 12{ {}=}b rSub { size 8{1} } size 12{ - }a rSub { size 8{1} } b rSub { size 8{0} } } {} #size 12{ size 15{h rSub { size 8{2} } } size 12{ {}= left (b rSub { size 8{2} } size 12{ - }a rSub { size 8{2} } b rSub { size 8{0} } right )} size 12{ - }a rSub { size 8{1} } h rSub { size 8{1} } size 12{" " left (4 "." "15" right )}} {} # size 12{ size 15{h rSub { size 8{3} } } size 12{ {}= left (b rSub { size 8{3} } size 12{ - }a rSub { size 8{3} } b rSub { size 8{0} } right )} size 12{ - }a rSub { size 8{2} } h rSub { size 8{1} } size 12{ - }a rSub { size 8{1} } h rSub { size 8{2} } } {} # size 12{" " dotsvert " " dotsvert } {} #size 12{ size 15{h rSub { size 8{k} } } size 12{ {}= left (b rSub { size 8{k} } size 12{ - }a rSub { size 8{k} } b rSub { size 8{0} } right )} size 12{ - }a rSub { size 8{k - 1} } h rSub { size 8{1} } size 12{ - }a rSub { size 8{k - 2} } h rSub { size 8{2} } size 12{` - dotsaxis - }a rSub { size 8{2} } h rSub { size 8{k - 1} } size 12{ - }a rSub { size 8{1} } h rSub { size 8{k} } size 12{" "}} {} } } {}

Dùng (14) và (15) ta đưa phương trình vi phân cấp n(4.13) vào n phương trình trạng thái sau đây dưới dạng bình thường :

x 1 ˙ t = x 2 t + h 1 r t x 2 ˙ t = x 3 t + h 2 r t 4 . 16 x n 1 ˙ t = x n t + h n 1 r t x n ˙ t = a n x 1 t a n 1 x 2 t a 2 x n 1 t a 1 x n t + h n r t alignl { stack { size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 9{1}} left (t right )=x rSub { size 9{2}} left (t right )+h rSub { size 9{1}} }r left (t right )} {} #size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 9{2}} left (t right )=x rSub { size 9{3}} left (t right )+h rSub { size 9{2}} }r left (t right )} {} # size 12{" " dotsvert " " dotsvert " " left (4 "." "16" right )} {} #size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 9{n - 1}} left (t right )=x rSub { size 9{n}} left (t right )+h rSub { size 9{n - 1}} }r left (t right )} {} # size 12{ { dot { size 15{x}} rSub { size 9{n}} left (t right )= - a rSub { size 9{n}} }x rSub { size 9{1}} left (t right ) - a rSub { size 9{n - 1}} x rSub { size 9{2}} left (t right ) - dotsaxis - a rSub { size 9{2}} x rSub { size 9{n - 1}} left (t right ) - a rSub { size 9{1}} x rSub { size 9{n}} left (t right )+h rSub { size 9{n}} r left (t right )} {}} } {}

Phương trình output, có được từ biểu thức thứ nhất của(4.14):

C ( t ) = x 1 t + b 0 r t size 12{C \( t \) = size 15{x rSub { size 9{1}} left ( size 12{ size 15{t}} right )} size 15{+b rSub {0} } size 15{r left (t right )" " }} {} (4.17)

Sự biểu diễn bằng ma trận của phương trình trạng thái .

Những phương trình trạng thái của một hệ thống động có thể được viết dưới dạng ma trận, để sử dụng ma trận để trình bày trong các hệ phức tạp làm cho các phương trình có dạng cô đôïng hơn. Phương trình (4.1) viết dưới dạng ma trận thì đơn giản sau:

X ˙ t = f X t , R t = AX t + BR t 4 . 18 size 12{ { dot {X}} left (t right )=f left [X left (t right ),R left (t right ) right ]= ital "AX" left (t right )+ ital "BR" left (t right )" " left (4 "." "18" right )} {}

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Cơ sở tự động học. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10756/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Cơ sở tự động học' conversation and receive update notifications?

Ask