<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Khi nhập công thức để tính toán, ta sẽ thấy chúng nằm trong khung cùng với đường chỉ màu xanh để biết theo dõi là ký tự nào đang được xử lý.

Chèn các ký hiệu toán tử

Để chèn toán tử vào biểu thức:

 Kích vào biểu thức muốn chèn.

 Nhấn phím Ins để di chuyển điểm chèn sang trái.

 Nhấn phím toán tử muốn chèn.

Xoá các ký hiệu toán tử

Để xoá các ký hiệu toán tử:

 Kích vào biểu thức muốn xoá.

 Nhấn phím Ins để chuyển điểm chèn sang trái.

 Nhấn phím BkSp ( ).

Xoá toàn bộ công thức

 Kích chọn công thức muốn xoá.

 Trên thanh menu: nhấn Edit/Delete.

Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức

  • Để đóng ngoặc một đối tượng duy nhất:

 Đặt con trỏ chuột trước hoặc sau đối tượng.

 Từ bàn phím: nhấn dấu nháy đơn (‘).

  • Để đóng ngoặc nhiều đối tượng:

 Đặt con trỏ vào trước đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc mở ( ( ).

 Đặt con trỏ chuột vào sau đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc đóng ( ) ).

Nhập các con số

  1. Nhập các số lớn hơn 999

Khi nhập các con số lớn hơn 999, không được dùng dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm (.) để phân cách các con số mà phải đánh liên tục.

Ví dụ: “10000” hoặc “200000”

  1. Nhập số thập phân

Khi nhập các số thập phân, dùng dấu chấm (.) để phân biệt số thập phân.

  1. Nhập con số tăng theo bội số 10

 Nhập số cần tăng theo bội số của 10.

 Từ bàn phím: nhấn “a*10^” sẽ xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***.

 Trong khung trống hình chữ nhật, đánh con số tương ứng với bội số 10.

  1. Nhập số ảo

Để nhập số ảo:

 Đánh số thực.

 Đánh “i” hoặc “j” ngay sau các số đó.

Lưu ý:

Nếu muốn thể hiện số ảo là “i” hoặc “j” ta phải đánh là “1i” hoặc “1j”sau đó số 1 sẽ biến mất. Nếu chỉ đánh “i” hoặc “j” thì nó hiểu là một biến chứ không phải số ảo.

Định nghĩa biến

Để tránh nhầm lẫn các tên biến, tốt nhất nên chọn tên biến giống như tên biến cần tính toán.

Ví dụ: Tính hệ số biến động Cv (trong tính toán Thủy văn)

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Như vậy lúc này Cv là một biến trong Mathcad.

Định nghĩa hàm

Bản chất của hàm trong Mathcad cũng giống như hàm trong toán học. Trong Mathcad có tất cả các tính năng như một chương trình toán học. Do đó để tính được hàm thực hiện theo các bước sau:

 Khai báo biến.

 Khai báo hàm.

 Kết quả.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Bảng kê một số tổ hợp phím bấm của mathcad

Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+Shift+Z Vô cùng
Ctrl+Shift+P Số Pi
e e Cơ số e
1i i Số ảo i
% Phần trăm
Thao Tác Trên Các Cửa Sổ Và Worksheets
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+F4 Đóng Worksheet
Ctrl+F6 Qua cửa sổ kế tiếp
Ctrl+O Mở Worksheet
Alt+F4 Thóat
Ctrl+Q Thóat
F1 Mở cửa sổ giúp đở
F5 Mở Worksheet
F6 Lưu Worksheet
F7 Tạo Worksheet mới
F9 Tính một biểu thức đã được chọn
Shift+F1 Mở hoặc thoát cửa sổ giúp đở
Esc Thoát cửa sổ giúp đở
Phím Tắt Cho Soạn Thảo
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Enter Chèn một hàng trắng
Delete Xóa hàng trắng
Ctrl+F5 Tìm chuỗi
Shift+F5 Đặt lại chuỗi
Alt+BkSp Phục hồi lại soạn thảo sau cùng
Ctrl+C Copy
Ctrl+V Dán
Ctrl+X Cắt
Ctrl+U Chèn hộp thoại đơn vị
Tạo Phép Tóan
Phím bấm Hiển thị Chú giải
! ! Giai thừa
$ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng dãy
& ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích phân
' ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Dấu ngoặc
( ( Mở ngoặc
) ) Đóng ngoặc
* . Nhân
+ + Cộng
, ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tách các đối số của hàm số
; ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Cho dãy số
- - Dấu trừ
< < Nhỏ hơn
> > Lớn hơn
? ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Đạo hàm cấp 1
[ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Thành phần của véc tơ hoặc ma trận
\ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Căn bậc hai
^ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Lũy thừa
| ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giá trị tuyết đối, định thức ma trận
Ctrl+1 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Phép hoán chuyển
Ctrl+3 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Không bằng
# ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích một dãy
Ctrl+4 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng các thành phần của véctơ
Ctrl+9 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Nhỏ hơn hoặc bằng
Ctrl+0 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Lớn hơn hoặc bằng
Ctrl+8 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích có hướng
Ctrl+- ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Véctơ hóa
Ctrl+= ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Bằng
Ctrl+6 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Trích cột của ma trận
Ctrl+Shift+4 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng
Ctrl+Shift+3 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích
Ctrl+Shift+? ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Đạo hàm cấp n
Ctrl+\ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Căn bậc n
Ctrl+Enter ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Xuống dòng (nếu dòng tính quá dài)
Các Phép Toán Symbolic
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+I ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Nguyên hàm
Ctrl+L ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn
Ctrl+Shift +A ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn bên phải
Ctrl+Shift +B ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn bên trái
Phím Tạo Một Vùng
Phím bấm Hiển thị Chú giải
@ Vẽ đồ thị trong mặt phẳng
Ctrl+5 Vẽ contour
Ctrl+7 Vẽ trong tọa độ cực
Ctrl+2 Vẽ bề mặt ma trận
Ctrl+G Đổi ký tự Roman sang Hylap và ngược lại
Ctrl+M Tạo ma trận hoặc véc tơ
Ctrl+ Shift +P Chèn ký hiệu số Pi
Ctrl+ Shift +Z Chèn ký hiệu vô cực

Đơn vị đo lường trong mathcad

Trong Mathcad đơn vị mặc định là hệ SI (International System of Units). Mathcad có khả năng tìm đơn vị tiêu chuẩn khi tính toán và tự động thay đổi đơn vị tính toán. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi bạn định nghĩa đơn vị của biến là Tone (tấn) thì trong quá trình tính toán Mathcad tự động chuyển qua đơn vị là Kilogram (kg). Nếu bạn muốn kết quả được thể hiện bằng đơn vị là “T”, thực hiện như sau:

 Kích vào kết quả có đơn vị muốn điều chỉnh, sẽ xuất hiện khung chữ nhật màu đen ở ngay sau đơn vị.

 Gõ vào đơn vị muốn được thể hiện.

Ví dụ:

Kết quả:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Lưu ý: Trước đó phải định nghĩa: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask