<< Chapter < Page Chapter >> Page >

1, 2 = 0 và các phương trình trên có thể kết hợp:

r 0 = E r E i = n 1 n 2 n 1 + n 2 2 size 12{r rSub { size 8{ left (0 right )} } = { {E rSub { size 8{r} } } over {E rSub { size 8{i} } } } = left ( { {n rSub { size 8{1} } - n rSub { size 8{2} } } over {n rSub { size 8{1} } +n rSub { size 8{2} } } } right ) rSup { size 8{2} } } {}

Nếu một môi trường là không khí (chiết suất n2  1) thì:

r 0 = E r E i = n 1 1 n 1 + 1 2 size 12{r rSub { size 8{ left (0 right )} } = { {E rSub { size 8{r} } } over {E rSub { size 8{i} } } } = left ( { {n rSub { size 8{1} } - 1} over {n rSub { size 8{1} } +1} } right ) rSup { size 8{2} } } {}

Đối với các loại bộ thu NLMT, thường sử dụng kính hoặc vật liệu màng mỏng trong suốt phủ trên bề mặt hấp thụ nhiệt bức xạ, vì vậy luôn có 2 bề mặt ngăn cách của mỗi lớp vật liệu phủ gây ra tổn thất phản xạ. Nếu bỏ qua nhiệt lượng hấp thụ của lớp vật liệu này và xét tại thời điểm mà chỉ có thành phần vuông góc của bức xạ tới (hình 2.11), thì đại lượng (1 - r ) của tia bức xạ tới sẽ tới được bề mặt thứ 2, trong đó (1 - r )2 đi qua bề mặt phân cách và r (1 - r ) bị phản xạ trở lại bề mặt phân cách thứ nhất v.v...Cộng tất cả các thành phần được truyền qua thì hệ số truyền qua của thành phần vuông góc:

d = 1 r 2 r 2n = 1 r 2 1 r = 1 r 1 + r size 12{d rSub { size 8{ ortho } } = left (1 - r rSub { size 8{ ortho } } right ) rSup { size 8{2} } Sum cSub {} cSup {} {r rSub { size 8{ ortho } rSup { size 8{2n} } } = { { left (1 - r rSub { size 8{ ortho } } right ) rSup { size 8{2} } } over {1 - r rSub { size 8{ ortho } } } } = { {1 - r rSub { size 8{ ortho } } } over {1+r rSub { size 8{ ortho } } } } } } {}

Đối với thành phần song song cũng có kết quả tương tự và hệ số truyền qua trung bình của cả hai thành phần:

d r = 1 2 1 r 1 + r + 1 r 1 + r size 12{d rSub { size 8{r} } = { {1} over {2} } left ( { {1 - r} over {1+r} } + { {1 - r rSub { size 8{ ortho } } } over {1+r rSub { size 8{ ortho } } } } right )} {}

Nếu bộ thu có N lớp vật liệu phủ trong suốt như nhau thì:

d rN = 1 2 1 r 1 + 2N 1 r + 1 r 1 + 2N 1 r size 12{d rSub { size 8{ ital "rN"} } = { {1} over {2} } left [ { {1 - r} over {1+ left (2N - 1 right )r} } + { {1 - r rSub { size 8{ ortho } } } over {1+ left (2N - 1 right )r rSub { size 8{ ortho } } } } right ]} {}

Tổn thất do hấp thụ bức xạ của kính

Sự hấp thụ bức xạ trong vật liệu không trong suốt được xác định bởi định luật Bougure dựa trên giả thiết là bức xạ bị hấp thụ tỷ lệ với cường độ bức xạ qua vật liệu và khoảng cách x mà bức xạ đi qua: dE = - EKdxvới K là hằng số tỷ lệ. Lấy tích phân dọc theo đường đi của tia bức xạ trong vật liệu từ 0 đến  /cos2 (với  là chiều dày của lớp vật liệu) ta có hệ số truyền qua của vật liệu khi có hấp thụ bức xạ:

Da = E d E i size 12{ { {E rSub { size 8{d} } } over {E rSub { size 8{i} } } } } {} = exp cos θ 2 size 12{ left ( - { {Kδ} over {"cos"θ rSub { size 8{2} } } } right )} {}

Trong đó, Ed là cường độ bức xạ truyền qua lớp vật liệu.

Đối với kính: K có trị số xấp xỉ 4m-1 đối với loại kính có cạnh màu trắng bạc và xấp xỉ 32m-1 đối với loại kính có cạnh màu xanh lục.

Hệ số truyền qua và hệ số phản xạ của kính

Hệ số truyền qua, hệ số phản xạ và hệ số hấp thụ của một lớp vật liệu có thể được xác định như sau :

Đối với thành phần vuông góc của bức xạ:

D = D a 1 r 2 1 r D a 2 = D a 1 r 1 + r 1 r 2 1 r D a 2 size 12{D rSub { size 8{ ortho } } = { {D rSub { size 8{a} } left (1 - r rSub { size 8{ ortho } } right ) rSup { size 8{2} } } over {1 - left (r rSub { size 8{ ortho } } D rSub { size 8{a} } right ) rSup { size 8{2} } } } =D rSub { size 8{a} } { {1 - r rSub { size 8{ ortho } } } over {1+r rSub { size 8{ ortho } } } } left [ { {1 - r rSub { size 8{ ortho } rSup { size 8{2} } } } over {1 - left (r rSub { size 8{ ortho } } D rSub { size 8{a} } right ) rSup { size 8{2} } } } right ]} {}

R = r + 1 r 2 D a 2 . r 1 r . D a 2 = r 1 + D a . D size 12{R rSub { size 8{ ortho } } =r rSub { size 8{ ortho } } + { { left (1 - r rSub { size 8{ ortho } } right ) rSup { size 8{2} } D rSub { size 8{a} rSup { size 8{2} } } "." r rSub { size 8{ ortho } } } over {1 - left (r rSub { size 8{ ortho } } "." D rSub { size 8{a} } right ) rSup { size 8{2} } } } =r rSub { size 8{ ortho } } left (1+D rSub { size 8{a} } "." D rSub { size 8{ ortho } } right )} {}

A = 1 D a 1 r 1 r . D a size 12{A rSub { size 8{ ortho } } = left (1 - D rSub { size 8{a} } right ) left [ { {1 - r rSub { size 8{ ortho } } } over {1 - r "." D rSub { size 8{a} } } } right ]} {}

Thành phần song song của bức xạ cũng được xác định bằng các biểu thức tương tự. Đối với bức xạ tới không phân cực, các tính chất quang học được xác định bằng trung bình cộng của hai thành phần này.

Đối với các bộ thu NLMT thực tế, Da thường lớn hơn 0,9 và r  0,1. Vì vậy từ phương trình trên ta có giá trị D  1 (tương tự D//  1).

Hệ số truyền qua đối với bức xạ khuếch tán

Do bức xạ khuếch tán là vô hướng nên về nguyên tắc lượng bức xạ này truyền qua kính có thể được xác định bằng cách tích phân dòng bức xạ theo tất cả các góc tới. Tuy nhiên do sự phân bố góc của bức xạ khuếch tán nói chung không thể xác định đựơc nên khó xác định biểu thức tích phân này. Nếu bức xạ khuếch tán đến không phụ thuộc góc tới thì có thể tính toán đơn giản hóa bằng cách định nghĩa một góc tương đương đối với bức xạ có cùng hệ số truyền qua như tán xạ. Đối với một khoảng khá rộng các điều kiện tính toán thì góc tương đương này là 600. Nói cách khác, trực xạ với góc tới 600 có cùng hệ số truyền qua như bức xạ khuếch tán đẳng hướng.

Hình 2.12 là quan hệ giữa góc tới hiệu quả của bức xạ tán xạ đẳng hướng và bức xạ phản xạ từ mặt đất với các góc nghiêng khác nhau của bộ thu. Có thể xác định gần đúng quan hệ này bằng biểu thức toán học sau:

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Năng lượng mặt trời- lý thuyết và ứng dụng. OpenStax CNX. Aug 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10898/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Năng lượng mặt trời- lý thuyết và ứng dụng' conversation and receive update notifications?

Ask