<< Chapter < Page
  Quy hoạch sử dụng đất đai     Page 2 / 42
Chapter >> Page >

Công tác ngoại nghiệp

  • Khảo sát và thực hiện chỉnh lý bổ sung tài liệu ngoài thực địa (khoanh ước lượng, phương pháp giao hội, hạ đường vuông góc, đo đường thẳng...)
  • Chuẩn hoá các thông tin, số liệu và tài liệu bản đồ và viết báo cáo đánh giá về chất lượng, khả năng khai thác sử dụng các tài liệu thu thập được để giải quyết cụ thể từng nội dung quy hoạch sử dụng đất đai.

Phân tích điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội

Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên

Vị trí địa lý

Vị trí so với các trục giao thông chính, các trung tâm chính trị, kinh tế văn hoá quan trọng trong khu vực; toạ độ địa lý giáp ranh, các lợi thế hạn chế về vị trí địa lý trong việc phát triển KTXH và sử dụng đất đai (giao lưu văn hoá kinh tế, sức hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước, các đối trọng, sức ép...)

Đặc điểm địa hình địa mạo

Kiến tạo chung về địa mạo, xu hướng địa hình, hướng cấp độ dốc... Đặc điểm phân tiểu vùng theo yếu tố độ cao (trũng, bằng, bán sơn địa, đồi, núi cao...). Các hạn chế lợi thế của yếu tố địa hình đối với sản xuất và sử dụng đất đai.

Đặc điểm khí hậu

Đặc điểm vùng khí hậu và các mùa trong năm, nhiệt độ: trung bình năm, tháng cao nhất, thấp nhất, tổng tích ôn...; nắng: số ngày, giờ nắng, trung bình năm, theo mùa, tháng...; mưa: mùa mưa, lượng mưa trung bình, năm tháng cao nhất, thấp nhất...; độ ẩm: bình quân, cao nhất, thấp nhất, trung bình năm tháng...; đặc điểm gió, giông bảo, lũ lụt, sương muối sương mù... Các ưu thế hạn chế của yếu tố khí hậu đối với phát triển sản xuất và sử dụng đất đai.

Chế độ thủy văn

  • Hệ thống lưu vực, mạng lưới sông suối, ao hồ, đập, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, chiều rộng, dung tích...
  • Chế độ thủy văn: thủy triều, lưu lượng tốc độ dòng chảy, quy luật diễn biến...
  • Các ưu thế, hạn chế của các yếu tố thủy văn đối với phát triển sản xuất và sử dụng đất đai.

Phân tích các loại tài nguyên và cảnh quan môi trường

Tài nguyên đất

Nguồn gốc phát sinh và đặc điểm quá trình hình thành, đặc điểm phân bố, mức độ tập trung trên lãnh thổ, các tính chất đặc trưng về lý tính, hóa tính, khả năng sử dụng theo tính chất tự nhiên và khi áp dụng các biện pháp cần thiết, mức độ đã khai thác sử dụng các loại đất chính, mức độ xoái mòn đất, độ nhiễm mặn, phèn... và các biện pháp cần thực hiện để bảo vệ, cải tạo và nâng cao độ phì của đất...

Tài nguyên nước

Nguồn nước mặt: vị trí nguồn nước, chất lượng nước, khả năng khai thác sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt (theo mùa hay theo khu vực trong năm...); nguồn nước ngầm: độ sâu chất lượng nước, khả năng hiệu quả kinh tế khai thác sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt.

Tài nguyên rừng

Khái quát chung về nguồn tài nguyên rừng (diện tích, phân bố, trữ lượng các loại rừng...); đặc điểm thực vật, động vật rừng, các loại quý hiếm và được ghi trong sách đỏ; yêu cầu bảo vệ nguồn gen động ,- thực vật rừng; khả năng khai thác sử dụng theo quy trình lâm sinh...

Tài nguyên biển

Các eo vịnh và chiều dài bờ biển; các ngư trường, nguồn lợi biển, đặc điểm sinh vật biển; yêu cầu bảo vệ và khai thác sử dụng...

Tài nguyên khoáng sản

Các loại khoáng sản chính (các loại quặng, than đá...); nguồn vật liệu xây dựng (đá ốp lát, đá vôi, đá tổ ong, cát sét làm gạch ngói...); nguồn nước khoáng, than bùn... Đối với mỗi loại tài nguyên khoáng sản cần ghi rõ vị trí phân bố, tình hình và khả năng khai thác sử dụng (diện tích, sản lượng, chất thải...).

Questions & Answers

why we can find a electric mirror image only in a infinite conducting....why not in finite conducting plate..?
Rima Reply
because you can't fit the boundary conditions.
Jorge
what is the dimensions for VISCOUNSITY (U)
Branda
what is thermodynamics
Aniket Reply
the study of heat an other form of energy.
John
heat is internal kinetic energy of a body but it doesnt mean heat is energy contained in a body because heat means transfer of energy due to difference in temperature...and in thermo-dynamics we study cause, effect, application, laws, hypothesis and so on about above mentioned phenomenon in detail.
ing
It is abranch of physical chemistry which deals with the interconversion of all form of energy
Vishal
what is colamb,s law.?
Muhammad Reply
it is a low studied the force between 2 charges F=q.q`\r.r
Mostafa
what is the formula of del in cylindrical, polar media
Birengeso Reply
prove that the formula for the unknown resistor is Rx=R2 x R3 divided by R3,when Ig=0.
MAXWELL Reply
what is flux
Bundi Reply
Total number of field lines crossing the surface area
Kamru
Basically flux in general is amount of anything...In Electricity and Magnetism it is the total no..of electric field lines or Magnetic field lines passing normally through the suface
prince
what is temperature change
Celine
a bottle of soft drink was removed from refrigerator and after some time, it was observed that its temperature has increased by 15 degree Celsius, what is the temperature change in degree Fahrenheit and degree Celsius
Celine
process whereby the degree of hotness of a body (or medium) changes
Salim
Q=mcΔT
Salim
where The letter "Q" is the heat transferred in an exchange in calories, "m" is the mass of the substance being heated in grams, "c" is its specific heat capacity and the static value, and "ΔT" is its change in temperature in degrees Celsius to reflect the change in temperature.
Salim
what was the temperature of the soft drink when it was removed ?
Salim
15 degree Celsius
Celine
15 degree
Celine
ok I think is just conversion
Salim
15 degree Celsius to Fahrenheit
Salim
0 degree Celsius = 32 Fahrenheit
Salim
15 degree Celsius = (15×1.8)+32 =59 Fahrenheit
Salim
I dont understand
Celine
the question said you should convert 15 degree Celsius to Fahrenheit
Salim
To convert temperatures in degrees Celsius to Fahrenheit, multiply by 1.8 (or 9/5) and add 32.
Salim
what is d final ans for Fahrenheit and Celsius
Celine
it said what is temperature change in Fahrenheit and Celsius
Celine
the 15 is already in Celsius
Salim
So the final answer for Fahrenheit is 59
Salim
what is d final ans for Fahrenheit and Celsius
Celine
what are the effects of placing a dielectric between the plates of a capacitor
Bundi Reply
increase the capacitance.
Jorge
besides increasing the capacitance, is there any?
Bundi
mechanical stiffness and small size
Jorge
why for an ideal gas internal energy is directly proportional to thermodynamics temperature?
Anne Reply
two charged particles are 8.45cm apart. They are moved and the force on each of them is found to have tripled. How far are they now?
Martin Reply
what is flux
Bundi
Bundi, flux is the number of electric field crossing a surface area
Mubanga
you right
Muhammad
martin,F/F`=(r`×r`)÷(r×r)
Mostafa
determining dimensional correctness
PATRICK Reply
determine dimensional correctness of,T=2π√L/g
PATRICK
somebody help me answer the question above
PATRICK
d=dQ+w
Muhammad
calculate the heat flow per square meter through a mineral roll insulation 5cm thick if the temperature on the two surfaces are 30degree Celsius and 20 degree Celsius respectively. thermal conduction of mineral roll is 0.04
akuribire Reply
what are the elementary compositions of a cell?
jackson Reply
poles, chemical
prabir
when a current pass through a material does the velocity varies
lovet Reply
no.
prabir
what is spin entropy ?and disorder in ferromagnetic material
Nepal Reply
diagram of an hall effect sensor
Aweda Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Quy hoạch sử dụng đất đai. OpenStax CNX. Aug 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10904/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Quy hoạch sử dụng đất đai' conversation and receive update notifications?

Ask