<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Volhoubare groei en ontwikkeling

Module 9

Streeks- en internasionale ooreenkomste

'n Kenmerk van die Suid-Afrikaanse ekonomie is die bestaan van duidelike ongelykhede tussen die verskillende streke in Suid-Afrika, wat hoofsaaklik te wyte is aan die etniese verde­ling wat tydens die vorige politieke bedeling die kern van streeksontwikkelingsbeleid gevorm het. Etniese groeperinge is in bepaalde gebiede of streke gelokaliseer, waar sogenaamde "tuislande" dan vir elke groep toegeken is. Die bepaalde groepe moes by sosiale, politieke en ekonomiese ontwikkeling binne sy tuisland fasiliteer en bestuur. Hierdie geforseerde segregasie of skeiding en nywerheidsdesentralisasie het gemeenskappe in gebiede saamgegooi waar hul ekonomiese bestaan met nadelige sosiale gevolge soos armoede, wanvoeding, oorbevolking, werkloosheid, misdaad, ens, bedreig is. Bykans die helfte van die swart bevolking was genoodsaak om in hierdie tuislande te bly waar die per capita inkome minder as een-kwart van die nasionale gemiddelde was.

Aktiwiteit 1:

Tuislandbeleid

[lu 2.1]

SELF:

  • Identifiseer die sogenaamde onafhanklike en selfregerende tuislande wat tydens die vorige bedeling ingestel is en dui ook aan watter etniese groepe in elke "tuisland" hul politieke, sosiale en ekonomiese heenkome moes vind.
  • Dien 'n voorlegging in. Skryf jou voorlegging op ‘n folio en na die klasbespreking, skryf die opsomming hieronder neer.

Bogenoemde streeksontwikkelingsbeleid het daartoe aanleiding gegee dat ekonomiese groei gestagneer het, dat investering aansienlik afgeneem het en dat gemiddelde reële inkome oor die afgelope aantal dekades aansienlik gedaal het. Die ekonomie was hoofsaaklik op die uit­voer van minerale aangewese, terwyl die vervaardigingsektor nie die nodige werksgeleent­hede kon voorsien wat in die behoeftes van die bevolking kon voldoen nie. Onder die vorige regering het daar as gevolg van die beleid van apartheid ook weinig ekonomiese samewer­king met ander state in Afrika plaasgevind en het Suid-Afrika homself in 'n posisie van isolasie bevind.

Teen hierdie agtergrond word ooreenkomstig die HOP-doelstelling vir 'n sterk, dinamiese en gebalanseerde ekonomie, die volgende voorgestel om streeks- en internasionale samewerking te verkry en uit te bou:

a) Uitskakeling van armoede , lae lone en die ekstreme ongelykhede in lone en welvaart wat deur die vorige regering veroorsaak is;

b) Verbetering van ekonomiese wanbalanse en ongelyke ontwikkelingsmoontlikhede binne en tussen die streke in Suid-Afrika ;

c) Ontwikkeling van 'n vooruitstrewende en gebalanseerde streeksbeleid wat op die beginsels van gelykberegtiging en wedersydse voordeel gebaseer is; en

d) Integrasie in die internasionale ekonomie op sodanige wyse dat 'n lewensvatbare en effektiewe plaaslike vervaardigingskapasiteit en toenemende potensiaal vir die uitvoer van vervaardigde goedere volgehou word.

Volhoubare groei en ontwikkeling is slegs moontlik indien bogenoemde beginsels in beleid- en begrotingstrukture verreken word. Hierin sal die demokratiese regering die leidende rol speel, en word voorsien dat 'n dinamiese balans tussen regeringsinisiatiewe, die private sek­tor en gemeenskapsdeelname deurentyd nagestreef sal word. Om die groei van plaaslike ekonomieë aan te help moet breë, verteenwoordigende instellings daargestel word wat stra­tegieë moet opstel om werkskepping en gemeenskapsontwikkeling te bevorder. Voorbeelde is die werwing van fondse van die privaat sektor vir gemeenskapsontwikkeling, investering­strategieë, opleiding, kleinsakeondernemings, landbou-ontwikkeling, ens. Indien nodig, kan die regering ook subsidies beskikbaar stel vir werkskeppings- en ontwikkelingsprojekte. Die uiteindelike doel is om die projekte op eie stoom volhoubaar te laat word.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!





Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask