<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 7

Telekommunikasiedienste

Module 18

Inligtingstegnologie in bestuur en administrasie

1. Wat is inligtingstegnologie?

Inligtingstegnologie (IT) word aangewend om inligting te bestuur en te prosesseer, veral in besighede. Dit word gedoen deur die gebruik van elektroniese rekenaars en rekenaarsagteware wat die inligting verwerk, beskerm, stoor en herwin.

 1. Wat is ‘n databasis?

‘n Databasis is ‘n georganiseerde versameling data of inligting. Vroeër is alle inligting van ‘n sake-onderneming in lêers in liasseerkabinette gebêre deur die sekretaresse. Gewoonlik is hierdie dokumente volgens onderwerpe gerangskik, of alfabeties, of volgens datums, ens. Daar moes ‘n sisteem wees sodat inligting vinnig en doeltreffend opgespoor kon word. Die sekretaresse moes dus gereeld nuwe dokumente met die hand liasseer.

‘n Elektroniese databasis is ‘n versameling rekords wat ook volgens ‘n sisteem in ‘n rekenaar gestoor word sodat ‘n rekenaarprogram gebruik kan word om die rekords te raadpleeg. Met ander woorde, die inligting van die maatskappy word op die hardeskyf van ‘n rekenaar bewaar , en dit word deur ‘n rekenaarprogram bestuur .

 1. Watter inligting word in die databasis bewaar?

Alle rekords van ‘n onderneming (groothandel en kleinhandel) word op die databasis gestoor. Dit sluit onder andere die volgende in:

 • aankope
 • voorraad
 • vervaardiging
 • bestellings
 • verkope
 • personeelinligting en –verslae
 • kliëntebasis
 • bemarkingsverslae
 • beplanning
 • inkomste en uitgawes

Met ander woorde, alle fasette van die onderneming waarvan daar rekord gehou moet word, se “papierwerk” moet elektronies bewaar word.

4. Vir wie is die inligting op die onderneming se databasis belangrik?

a) Op bestuursvlak is dit die volgende:

 • Die hoofbestuurder

Vir die hoofbestuurder is dit belangrik om onmiddellike toegang tot alle inligting rakende die onderneming te hê.

 • Die bemarkings- en verkoopsbestuurder

Verkoopstatistieke is van die belangrikste inligting waarmee die verkoops- en bemarkingsbestuurder werk. Dit bepaal die verkoopstrategieë wat hulle volg om verkope te genereer.

 • Die personeelbestuurder

Inligting oor elke werknemer word op die databasis bewaar sodat die personeelbestuurder dit kan oproep indien nodig. Dit sluit in vorderingsverslae, prestasiebeoordelings, oortredings, salarisse, werksvoordele, ens.

 • Die finansiële bestuurder

Alle inligting ten opsigte van inkomste en uitgawes moet beskikbaar wees vir die opstel van finansiële maand- en jaarstate. Die maatskappy se kontantvloeistaat word bestuur aan die hand van die inligting op die databasis. Alle inligting rakende finansies moet onmiddellik beskikbaar wees.

Afhangende van die aard van die besigheid, sal daar ook ander bestuurders wees in die onderneming, byvoorbeeld afdelingsbestuurders, seksiebestuurders, ens. Almal maak deurentyd gebruik van inligting op die maatskappy se databasis om hulle take doeltreffend uit te voer. Hulle genereer ook inligting wat op die databasis opgeneem moet word.

b) Op administratiewe vlak is dit die volgende:

Die administratiewe of klerklike personeel is veral verantwoordelik vir die boekhouding en rekordhouding van die maatskappy. Dit sluit in alle finansiële transaksies wat betrekking het op inkomste en uitgawes, die betaal van rekenings (krediteure) en die uitstuur van rekenings (debiteure). Daar moet ook deurentyd rekord gehou word van voorraad. Salarisse moet betaal word. Die inligting wat betrekking het op hierdie aspekte, word alles op die databasis gestoor.

Aktiwiteit 1:

Om met die hulp van inligting op rekenaar ‘n opdrag uit te voer

[lu 3.3]

Die bestuurder het die volgende opdrag aan julle afdeling gegee wat dringend uitgevoer moet word:

Ons het so pas verneem dat die regering se departement van behuising ons tender aanvaar het vir die lewering van 200 staalvensterrame. Die bestelling moet binne 30 dae uitgevoer word anders verloor ons die tender. Vind dadelik uit of dit vir ons moontlik gaan wees. Ek moet binne ‘n halfuur weet. Al die inligting is op die maatskappy se databasis.”

Hoe sal julle te werk gaan om die opdrag uit te voer? Beantwoord die vrae deur gebruik te maak van die leidraad tussen hakies.

1. Wat gaan julle heel eerste doen? (voorraad)

2. As daar nie genoeg rame in voorraad by die hoofkantoor is nie, wat dan? (takke)

3. As daar nog steeds nie genoeg is nie, wat dan? (vervaardiging)

4. Gaan die prys van die nuwe rame dieselfde wees as die ou rame? (prysstyging)

5. Gaan daar genoeg tyd wees?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSI Ë LE KENNIS EN VAARDIGHEDE Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.3 die belangrikheid van administrasie in die bestuur van ‘n sakeonderneming bespreek;
3.4 die gebruik van tegnologie in telekommunikasiedienste (bv. selfone) en finansiële transaksies (bv. OTM, internet) in die verbetering van administrasie, kommunikasie en toegang tot inligting bespreek.

Memorandum

Aktiwiteit 1

 • Uit die aard van die saak sal al die inligting op die onderneming se databasis gevind word.
 1. Die voorraadstatistiek sal geraadpleeg word om te bepaal hoeveel daar van die betrokke item in die stoor is.
 2. Die voorraad wat by die takke van die onderneming is, sal ook op die databasis verskyn.
 3. Indien daar nog steeds nie genoeg vensters is om die bestelling op tender uit te voer nie, sal daar dringend gekyk moet word na ‘n bestelling vir nuwe voorraad. Die besonderhede van die vervaardiger behoort ook op die databasis beskikbaar te wees.
 4. ‘n Kwotasie sal onmiddellik by die vervaardiger aangevra word. Dit sal vergelyk word met die kwotasie van die vorige bestelling wat ook op die databasis gestoor word. Na alle waarskynlikheid sal die nuwe kwotasie meer wees as die vorige kwotasie as gevolg van stygende kostes, ens. Uit die aard van die saak sal die wins laer wees want die tenderprys sal nie verander kan word nie.

5. Indien die gebrek aan tyd ‘n faktor is, sal die vervaardiger gevra moet word om oortyd te werk. Dit bring addisionele kostes mee. Maar dan weer kan die onderneming die tender verloor indien die bestelling nie betyds uitgevoer kan word nie.

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask