<< Chapter < Page Chapter >> Page >

 = - bđ. (5-17)

 M,Ibđ(sc)bđ(stn1)e1-M2 Mc Mh.bđ=-M1 M1 Mxl(t)M(t)MctTcthn-M2Mh.bđ =-M1Tcxl=Hình 5 -8: Đặc tính cơ (a) và quá độ khi hãm ngược (b)a)b)

Mômen hãm ban đầu có giá trị cực đại: Mh.bđ = - M1  Mcp (M1  2,5Mđm). Khi biết giá trị dòng điện cho phép, ta có thể xác định được điện trở phụ thêm vào để hạn chế dòng hãm ban đầu:

Rưf = - Ru(5-18)

Trong đó: Ebđ là s.đ.đ ban đầu của động cơ khi hãm.

Đối với ĐMđl, tại thời điểm ban đầu quá trình hãm, s.đ.đ E vẫn giữ nguyên giá trị trước đó:

Ebđ = U - Ic.Rư(5-19a)

Đối với ĐMnt, tại thời điểm ban đầu quá trình hãm, dòng điện phần ứng và từ thông thay đổi đồng thời, lúc đó:

Ebđ = K(Icp).bđ(5-19b)

Trị số K(Icp) có thể được xác định từ phương trình cân bằng điện áp phần ứng với I = Icp trên đặc tính tự nhiên:

K(Icp) = (5-20)

Trong đó: tn1 là tốc độ trên đặc tính cơ tự nhiên khi I = Icp.

Do đó:

Ebđ = (U - Icp.Rư). (5-21)

+ Điểm cuối của quá trình hãm được xác định bởi giá trị M2 (hoặc I2) và  = 0. Đối với ĐMnt, M2 được xác định nhờ trị số dòng điện tương ứng:

I2 = (5-22)

Theo giá trị I2 và đặc tính vạn năng của ĐMnt:

(5-23)

Ta xác định được:

M2 = I2. (5-24)

Đối với động cơ ĐK, điện trở phụ trong mạch rôto được xác định từ quan hệ tỉ lệ giữa độ trượt và điện trở khi M1 = const:

(5-25)

Trong đó: sbđ = (2 - sc) là độ trượt ban đầu khi hãm.

sc là độ trượt ở trạng thái xác lập trước khi hãm.

stn1 là độ trượt trên đặc tính tự nhiên khi M1 = const.

Khi đó:

(5-26)

+ Đối với động cơ ĐK, mômen M2 khi  = 0 (s = 1) được xác định theo công thức:

(5-27)

Trong đó: st.btr - hệ số trượt tới hạn trên đặc tính biến trở:

(5-28)

st.tn là độ trượt tới hạn trên đặc tính tự nhiên.

Trong quá trình hãm, sự biến thiên của tốc độ và mômen được xác định theo công thức (5-6), (5-7). Vì từ (5-17):

xl = - bđ . (5-29)

(5-30)

(5-31)

Trong đó: ; (5-32) là hằng số thời gian cơ học khi hãm.

+ Thời gian hãm có thể xác định:

(5-32)

Trên hình 5-8b trình bày đồ thị tốc độ, mômen và thời gian khi hãm. Cuối quá trình hãm (  0) gia tốc vẫn khác không. Do đó muốn dừng động cơ thì lúc đó ta phải cắt động cơ ra khỏi lưới.

Xét QTQĐ cơ học khi hãm động năng:

Có thể coi quá trình hãm động năng là trường hợp riêng của quá trình hãm ngược khi M2 = 0 (I2 =0) lúc  = 0. Vì vậy có thể khảo sát tương tự khi hãm ngược ta sẽ được kết quả tương tự khi hãm ngược nhưng với điều kiện cuối là: M2 = 0 (I2 = 0) và  = 0.

Quá trình quá độ cơ học khi mc(t) biến đổi nhảy cấp:

Các trương hợp trên ta xét với Mc(t) là liên tục. Nhưng thực tế có Mc(t) thay đổi, tờn hióỷuường gặp là Mc(t) thay đổi kiểu nhảy cấp (đột biến) chu kỳ như: máy bào, máy đột dập ...

* Một chu kỳ đơn giản của

Mc(t) gồm có 2 giai đoạn:

+ Một giai đoạn có tải:

tương ứng Mc1, t1.

+ Một giai đoạn không tải:

tương ứng Mco, t2.

McMc1Mc2tt1 t2tckHình 4-9: Chu kỳ Mc(t)Chu kỳ: tck = t1 + t2

Mômen Mc(t) biến đổi chu kỳ thì M(t) và (t) cũng thay đổi chu kỳ. Hệ thống TĐĐ luôn làm việc ở chế độ quá độ, nếu khảo sát QTQĐ đó sẽ xác định được kích thước, trọng lượng bánh đà và công suất động cơ để động cơ chịu tải tốt và san bằng phụ tải.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask