<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Pret met die sakrekenaar en negatiewe getalle

Opvoeders afdeling

Memorandum

10. a) 32 x 64 = M+

156 + MR = 2 204

  1. 244 ÷ 61 = M+

236 – MR = 232

11. -8 + (-1) + (9) = 0

-3 + 6 + (8) = -5

(6) + (-1) + -4 = 1

13. a) 27

b) 74

c) 39

d) 15

e) 51

f) 132

g) 9

h) 102

i) 41

j) 51

k) 4

l) 1 000

m) 3 800

n) 100

o) 21

14. a) Getal kleiner as 0

b) Hysbakke; temperature; diepte onder die see

15. a) Leerder se eie antwoord

  1. -1

-3

-5

c) 3; 0; -3; -6; -9; -12; -15; -18; -21; -24

16. a) -6

b) 8

c) 13

d) -14

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: pret met die sakrekenaar [lo 1.9.2]

10 UITDAGING

Gebruik nou jou sakrekenaar se geheuesleutels om die korrekte antwoorde te bepaal. Skryf neer wat jy sal insleutel:

a) 156 + 32 × 64

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) 236 – 244 ÷ 61

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11. KOPKRAPPER

Voltooi die volgende. Hou die korrekte volgorde van bewerkings in gedagte.

- 8 + + = 0
+ + +
- 3 + 6 + = - 5
+ + +
+ + - 4 = 1
= - 5 = = - 3

12. SELFASSESSERING

Merk af wat waar is van jou:

Ek kan ONSEKER REDELIK SEKER BAIE SEKER
iets omtrent die geskiedenis van optelmasjiene vertel.
die funksie van elke sleutel op my sakrekenaar verduidelik.
die volgorde van bewerkings korrek toepas.
my sakrekenaar se geheue-sleutels korrek gebruik om probleme op te los.

13. TYD VIR HOOFREKEN

Voltooi die volgende so vinnig en akkuraat moontlik:

a) 13 + 5 + 9 = ___________________

b) 12 + 28 + 34 = ___________________

c) 94 – 19 – 36 = ___________________

d) 78 – 35 – 28 = ___________________

e) 29 + ___________________ = 80

f) ___________________ ÷ 12 = 11

g) 63 ÷ ___________________ = 7

h) een agste van 816 = ___________________

i) (3 × 12) + 5 = ___________________

j) 3 × (12 + 5) = ___________________

k) 18 × ___________________. × 25 = 1 800

l) 56 × 5 × ___________________ = 56 000

m) 25 × 38 × 4 = ___________________

n) 1 400 ÷ ___________________ = 14

o) een kwart van 84 = ___________________

Hierdie keer het ek ___________________________________ reg.

14. KLASBESPREKING: NEGATIEWE GETALLE

Bespreek die volgende en vind antwoorde:

a) Wat is ’n negatiewe getal?

b) Waar gebruik ons negatiewe getalle in vandag se lewe?

c) Teken of plak voorbeelde hiervan uit tydskrifte, koerante, ens. in die onderstaande blok.

+ - 15. ONTHOU!

Om 5 op jou sakrekenaar in te sleutel, druk – 5 OF 5

a) Hoe dui JOU sakrekenaar negatiewe getalle aan? (Wat moet jy insleutel?)

b) Sleutel die getal 7 op jou sakrekenaar in. Trek 2 af. Trek weer 2 af.

Trek weer 2 af. Trek weer 2 af. Wat kry jy? .........................

Trek nog ’n keer 2 af. Skryf neer wat jy op jou vertoonvenster sien. ...............

Trek weer 2 af. Wat sê die sakrekenaar nou? .........................

+ - c) Gebruik jou sakrekenaar se konstante funksie en programmeer hom om vanaf 6 in -3’s te tel. (6 + 3 = = =) Skryf die eerste 10 antwoorde neer.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

16. Doen die volgende met behulp van jou sakrekenaar. Onthou die volgorde van bewerkings! Jy mag ook jou sakrekenaar se geheue gebruik! Skryf alles neer wat jy insleutel om die antwoord te kry.

a) 13 – (11 + 8)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) (-3) + 4 + (-2) + 9

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) -8 + 3 × (-5 + 12)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

d) -2 + 8 – 6 + (-4) – 9 + 12 + (-13)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n verskeidenheid tegnieke gebruik om berekeninge te doen, insluitend:

1.9.2: die gebruik van ‘n sakrekenaar.

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask