<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Hermanus is bekend vir sy pragtige, veilige strande, die strandmeer bekend as Kleinriviersvlei, die Fernkloof Natuurreservaat en die hengelwaters van Walkerbaai.

 1. Die woord strandmeer bestaan uit twee betekenisvolle dele. Noem die twee dele.

Verdeel nou die volgende twee woorde in betekenisvolle dele: hengelwaters en natuurreservaat .

Die twee woorde kan egter nog verder in deeltjies, wat ons lettergrepe noem, verdeel word. Om woorde in lettergrepe te verdeel is die eenvoudigste reël om dit stadig uit te spreek. Spreek die volgende woorde stadig uit: Hollander , negentiende , skape en veilige . ‘n Lettergreep moet altyd ‘n klinker bevat. Ken jy nog die klinkers? Wie kan hulle opnoem? Twee klinkers wat saam ‘n klank vorm, noem ons ‘n tweeklank, bv. oei en eeu . ‘n Lettergreep moet dus ‘n klinker of ‘n tweeklank bevat. Is die letter y ‘n klinker, ‘n tweeklank of ‘n medeklinker?

Verduidelik hoekom jy so sê. Hoekom moet ons leer om woorde in lettergrepe te verdeel?

 1. Verdeel die vetgedrukte woorde in die teks (no. 11) in lettergrepe. Maak van skuinsstrepies gebruik.

Aktiwiteit 10:

Om ‘n paragraaf uit ‘n kernsin te ontwikkel

[lu 4.4.3]

Ontwerp ‘n brosjure i.v.m. ‘n interessante plek (dorp of stad), ‘n interessante natuurtuin of natuurpark in ons land. Die boek, Nasionale Parke van S.A. deur René Gordon, sal jou baie help. Die brosjure moet die volgende inligting bevat: hoe om daar te kom, waar dit geleë is, besienswaardighede, ontspanning, tariewe, waar om vir akkommodasie te bespreek, ens. Julle kan in groepe werk. Hou nou ‘n uitstalling van jul pogings.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
LUISTERDie leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
1.1 geniet dit om na verskillende soorte mondelinge tekste te luister en reageer krities daarop (soos stories, legendes, gedigte, toneelstukke, debatte en praatjies);
1.5 luister vir inligting in ‘n verskeidenheid mondelinge tekste (debatte, verduidelikings, verslae, televisiedokumentêre), som hoofgedagtes op en neem kennis van spesifieke besonderhede.
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.1 lees ‘n verskeidenheid fiksie- en nie-fiksie-tekste vir verskillende doeleindes (soos tydskrifte, gedigte, romans, kort toneelstukke, koerante, handboeke);
3.1.1 lees hardop en stil en pas leesstrategieë volgens die doel en gehoor aan;
3.1.2 gebruik gepaste lees- en begripstrategieë (vluglees en soeklees, voorspellings, kontekstuele leidrade, afleidings, die nagaan van begrip, ens.);
3.2 kyk na en bespreek verskeie visuele en multimedia-tekste (soos foto’s, TV-advertensies, dramas en toneelstukke, en, indien beskikbaar, video’s/films, rekenaarprogramme en CD-ROM’s);
3.2.1 interpreteer en bespreek die boodskap;
3.8 verstaan en gebruik informatiewe tekste gepas:
3.8.1 som hoof- en ondersteunende gedagtes op.
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
4.1 skryf verskeie soorte tekste vir verskillende doeleindes en teikengroepe;
4.1.3 skryf en ontwerp visuele tekste vir verskillende teikengroepe deur taal, byklanke, grafika en ontwerp duidelik en skeppend te gebruik (bv. CD- en boekomslae, TV- en radioadvertensies, nuusbriewe met foto’s;
4.1.4 toon begrip van styl en register en verander inligting van een formaat na ‘n ander;
4.1.5 besin oor en evalueer skryf- en skeppende werk;
4.4 pas kennis van taal op verskeie vlakke toe:
4.4.1 woordvlak:
 • kies, gebruik en eksperimenteer met ‘n wye verskeidenheid woorde uit ander leerareas en eie belangstelling en ervaring wat betekenis duidelik en gepas oordra;
4.4.3 paragraafvlak:
 • skryf ‘n kernsin en sluit relevante inligting in om ‘n samehangende paragraaf te ontwikkel;
 • toon verskillende maniere om paragrawe te skakel en grafika gepas in te sluit om ‘n samehangende geheel te vorm.
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
6.1 werk met woorde:
6.1.2 toon kennis van die kompleksiteit van alfabetiese volgorde waar die orde volgens die tweede letter gegee word;
6.1.7 herken en gebruik korrekte woordverdelings;
6.1.12 begryp dat tale woorde by mekaar leen en gebruik nuutskeppinge doeltreffend;
6.2 werk met sinne:
6.2.9 gebruik hoofletters en punktuasie korrek: punt, komma, vraagteken, uitroepteken, dubbelpunt, afkappingsteken, aanhalingstekens.

Memorandum

Aktiwiteit 1 (a)

(i) Die goeie sakeman maak baie geld.

(ii) Die olieskip het om die vuurtoring gevaar.

(iii) Skakel die lig af, want die krag kos duur.

(iv) My nuwe bril maak my ore seer.

(v) Ek gaan die prokureur spreek i.v.m. hierdie saak.

Aktiwiteit 3

(a) Die atmosfeer van die aarde is besig om te verander.

(b) Paragraaf 1: Besoedeling is ‘n groot probleem in die wêreld.

Paragraaf 2: Die atmosfeer ondergaan ‘n verandering a.g.v. besoedeling deur chemikalieë in die vorm van gasse.

Paragraaf 3: Die aarde word oorverhit omdat gasse in die atmosfeer opbou en verhoed dat die son se hitte ontsnap.

Aktiwiteit 4

Paragraaf 4: Kusgebiede sal verdwyn onder die stygende water, en so ook laagliggende lande soos Holland.

Paragraaf 6: Plante op land, veral in die reënwoude, absorbeer ook koolstofdioksied.

Paragraaf 7: Ons moet sorg dat die aarde gesond bly.

Aktiwiteit 5

(b) 7 Mei 2001

Geagte Skoolhoof

Dankie dat u u leerlinge (leerders) aangemoedig het om aan die onlangse Hou-die-Kaap-in-die-Haak Opstelkompetisie deel te neem.

Sommige van die opstelle was baie goed, veral dié van u skool. Dit is vir ons aangenaam om ‘n sertifikaat van verdienste aan Jakob Wiese en Marie Smit toe te ken.

Ingeslote vind die sertifikate. Ons vertrou dat u die sertifikate so spoedig moontlik aan die twee leerlinge sal oorhandig.

Nogmaals baie dankie en ons vertrou dat u ons vereniging steeds in die toekoms sal ondersteun.

Johan Smith

OMGEWINGSRAADGEWER

Aktiwiteit 6

(i) a

(ii) c

(iii) b of d

(iv) b

(v) d

(vi) a (paragraaf twee, vierde sin)

(vii) a

(viii) a

(ix) c

(x) a

Aktiwiteit 7

(a) Dis die name van maande van die jaar.

(b) Wanneer ons items (voorwerpe) opnoem, word hulle met ‘n komma geskei.

(c) Dis die wetenskaplike se direkte woorde.

Dit skei die direkte woorde van die res van die sin.

(e) Die strandwolf is ‘n alleenlopende, sku nagdier. Hy kom deesdae verspreid in die Noordelike Provinsie voor. Op die vergadering van wetenskaplikes het professor Hayes uitgeroep: “Die mens is aandagtig aan die strandwolf se vinnig dalende getalle”.

Aktiwiteit 8 Eie paragrawe

Aktiwiteit 9

(a) strand en meer

hengel en waters

natuur en reservaat

Woorde moet soms opgebreek word aan die einde van ‘n sin wanneer daar nie meer plek op die bladsy is nie.

(b)

 • Her/ma/nus
 • Ont/staan
 • Fon/tein
 • Af/tree/oord
 • Hol/lan/der
 • On/der/wy/ser
 • Ska/pe
 • Prag/ti/ge

Aktiwiteit 10

Eie brosjures

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10995/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask