<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: + Khái niệm về kiểu cấu trúc.+ Cách sử dụng kiểu cấu trúc. + Con trỏ cấu trúc.

Kiểu cấu trúc trong c

Khái niệm

Kiểu cấu trúc (Structure) là kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành phần có kiểu khác nhau, mỗi thành phần được gọi là một trường (field)

Sự khác biệt giữa kiểu cấu trúc và kiểu mảng là: các phần tử của mảng là cùng kiểu còn các phần tử của kiểu cấu trúc có thể có kiểu khác nhau.

Hình ảnh của kiểu cấu trúc được minh họa:

1 2 3 4 5 6 Trường7

Đây là cấu trúc có 7 trường

Còn kiểu mảng có dạng:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Phần tử14

Đây là mảng có 15 phần tử

Định nghĩa kiểu cấu trúc

Cách 1:

struct<Tên cấu trúc>

{

<Kiểu><Trường 1>;

<Kiểu><Trường 2>;

……..

<Kiểu><Trường n>;

};

Cách 2: Sử dụng từ khóa typedef để định nghĩa kiểu:

typedef struct

{

<Kiểu><Trường 1>;

<Kiểu><Trường 2>;

……..

<Kiểu><Trường n>;

}<Tên cấu trúc>;

Trong đó:

-<Tên cấu trúc>: là một tên được đặt theo quy tắc đặt tên của danh biểu; tên này mang ý nghĩa sẽ là tên kiểu cấu trúc.

-<Kiểu><Trường i>(i=1..n): mỗi trường trong cấu trúc có dữ liệu thuộc kiểu gì (tên của trường phải là một tên được đặt theo quy tắc đặt tên của danh biểu).

Ví dụ 1: Để quản lý ngày, tháng, năm của một ngày trong năm ta có thể khai báo kiểu cấu trúc gồm 3 thông tin: ngày, tháng, năm.

struct NgayThang

{

unsigned char Ngay;

unsigned char Thang;

unsigned int Nam;

};

typedef struct

{

unsigned char Ngay;

unsigned char Thang;

unsigned int Nam;

} NgayThang;

Ví dụ 2: Mỗi sinh viên cần được quản lý bởi các thông tin: mã số sinh viên, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú. Lúc này ta có thể khai báo một struct gồm các thông tin trên.

struct SinhVien

{

char MSSV[10];

char HoTen[40];

struct NgayThang NgaySinh;

int Phai;

char DiaChi[40];

};

typedef struct

{

char MSSV[10];

char HoTen[40];

NgayThang NgaySinh;

int Phai;

char DiaChi[40];

} SinhVien;

Khai báo biến cấu trúc

Việc khai báo biến cấu trúc cũng tương tự như khai báo biến thuộc kiểu dữ liệu chuẩn.

Cú pháp:

- Đối với cấu trúc được định nghĩa theo cách 1:

struct<Tên cấu trúc><Biến 1>[,<Biến 2>…];

- Đối với các cấu trúc được định nghĩa theo cách 2:

<Tên cấu trúc><Biến 1>[,<Biến 2>…];

Ví dụ: Khai báo biến NgaySinh có kiểu cấu trúc NgayThang; biến SV có kiểu cấu trúc SinhVien.

struct NgayThang NgaySinh;

struct SinhVien SV;

NgayThang NgaySinh;

SinhVien SV;

Các thao tác trên biến kiểu cấu trúc

Truy xuất đến từng trường của biến cấu trúc

Cú pháp:<Biến cấu trúc>.<Tên trường>

Khi sử dụng cách truy xuất theo kiểu này, các thao tác trên<Biến cấu trúc>.<Tên trường>giống như các thao tác trên các biến của kiểu dữ liệu của<Tên trường>.

Ví dụ : Viết chương trình cho phép đọc dữ liệu từ bàn phím cho biến mẩu tin SinhVien và in biến mẩu tin đó lên màn hình:

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

#include<string.h>

typedef struct

{

unsigned char Ngay;

unsigned char Thang;

unsigned int Nam;

} NgayThang;

typedef struct

{

char MSSV[10];

char HoTen[40];

NgayThang NgaySinh;

int Phai;

char DiaChi[40];

} SinhVien;

/* Hàm in lên màn hình 1 mẩu tin SinhVien*/

void InSV(SinhVien s)

{

printf("MSSV: | Ho va ten | Ngay Sinh | Dia chi\n");

Get the best College algebra course in your pocket!

Source:  OpenStax, Cấu trúc dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10766/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Cấu trúc dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask