<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Memorandum

Aktiwiteit 1

3. Behandel die volgende aspekte baie kortliks voor die leerders die vrae by hierdie oefening beantwoord. Dis ter wille van vaslegging tog sinvol om die opsies te herhaal wanneer u die leerders se werk nagaan.

LEESTEKENS

riglyne by gebruik van komma

 • tussen gesegdes (werkwoorde wat nie saam een aksie/handeling uitdruk nie)
 • by lyste wat opgenoem word
 • voor sekere voegwoorde (maar, want, ens.)
 • by ingevoegde/parentetiese sinne (toets hiervoor: die inligting verander nie as ek dié deel weglaat nie)
 • voor/ná tussenwerpsel

riglyne by gebruik van aanhalingstekens

 • direkte rede
 • titels van publikasies
 • woord wat in ander verband gebruik word/betekenis nie die normale
 • iemand se direkte woord(e) in stuk aanhaal

enkel-aanhalingstekens

 • enkel-aanhalinsgsteken word gebruik binne ’n aanhaling

riglyne by gebruik van uitroepteken

 • aan einde van sin waar sekere emosie uitgedruk word – woede, opgewondenheid, harde woorde

riglyne by gebruik van vraagteken

 • slegs ná direkte vraag
 • by retoriese vraag (waar antwoord in vraag opgesluit lê: Dink jy ek is onnosel?)

riglyne by gebruik van aandagstreep

 • volle sin of sinsnede binne sin
 • maak leser dikwels attent op inhoud van deel

riglyne by gebruik van dubbelpunt

 • voor lys wat gegee word
 • aanduiding dat verduideliking/opsomming volg
 • voor direkte rede

1. dui aan dat uitbreiding/verduideliking volg

2. lys woorde/herhaling van die woord

3. tussen twee gesegdes (werkwoorde wat nie na dieselfde handeling verwys nie)

4. weerskante van ingevoegde sinsnede

5. voor maar , asook ná tussenwerpsel

6. tussen gesegdes

7. voor maar

8. Moenie? kry; dis nie ’n direkte vraag nie

9. Soos 1.3.9 – dis mos nie sy direkte woorde nie - nie aangehaal

10. Korrek; direkte vraag

11. Net toe ek by die deur instap , vra Oupa : Kan ek asseblief die Huisgenoot kry , want ek moet nog die blokkiesraaisel invul. En môre moet ek dit pos ,” voeg hy by toe hy wegstap.

SPELLING

Dis sekerlik nie nodig dat u alle spelreëls met die leerders behandel nie; die onderstaande klompie is na my mening voldoende op graad 8-vlak. Lê asseblief klem daarop dat die reëls nooit in die eksamen gevra gaan word nie, maar dat kennis van die reëls beteken dat ’n leerder ook in ander gevalle die reël (waarskynlik) sal kan toepas.

 • Spelreëls by kappie
 • slegs op enkele vokale: o u, i – om ’n bepaalde klankkarakter uit te druk: bv: môre, brûe, wîe
 • by e wanneer dit ’n lang klank uitdruk – (bv.: miljoenêr, skêr, vêr/ver) NB kom nie voor wanneer die klank in ’n lettergreep gevolg word deur meer as een konsonant nie: perd, werd, ens.Spelreëls by koppelteken
 • [oorhoofse rede: vergemaklik lees (en dus verstaan)]
 • tussen vokale SLEGS wanneer daar klankverwarring kan wees
 • by baie lang woorde
 • ná langer voorvoegsel (“ kwasi -ernstige”)
 • tussen syfer, letter, simbool, letterafkorting in samestelling (gr. 8-klas, A-kandidate) Afkorting/simbool behou hoofletter wanneer dit aan einde staan: TV-lisensie, aspirant-PUK
 • herhalingsvorme: byna-byna, dum-dum-koeël
 • by-hulle: Piet-hulle
 • ruimtekoppelteken / weglatingsteken om aan te dui dat daar ’n woord(deel) moet wees: kinder- en mans drag , Spelreëls by afkappingsteken
 • aanduiding dat letter(s) weggelaat is: ’n, hy’s,
 • meervoude en verkleiningsvorme van WOORDE wat op -i, -o, -u eindig wat só uitgespreek word, en ook op -a wat lank uitgespreek word: balju, okapi, kambro, karba
 • meervoude en verkleiningsvorme van woorde op -e wat nie uitgespreek word nie: garage
 • meervoude en verkleiningsvorme van VANNE en EIENAME wat op -e -rs en -e eindig wat nie uitgespreek word nie [NB ‘t, -z, en alle ander moontlikhede geld nie]Spelreëls by deelteken
 • skakel klankverwarring uit wanneer letters TWEELETTERGREPIG gelees kan word: diëte , maar NIE dieet nie; finansiële , maar nie finansieel nie
 • dikwels a.g.v. tradisie: spieël

Questions & Answers

what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11037/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask