<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Từ (3-37) và (3-29) ta tìm được quan hệ của hệ số quá tải ở:

λ λ Y M th / M c . cp M thY / M c . cpY = 2 size 12{ { {λ rSub { size 8{" "} } } over {λ rSub { size 8{Y} } } } approx { {M rSub { size 8{ ital "th"" "} } /M rSub { size 8{c "." ital "cp"" "} } } over {M rSub { size 8{ ital "thY"} } /M rSub { size 8{c "." ital "cpY"} } } } =2} {} (3-38)

Nghĩa là khi đổi nối Y size 12{Y drarrow } {} , khả năng quá tải của động cơ tăng lên 2 lần.

+ Ưu điểm của phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK bằng cách thay đổi số đôi cực là thiết bị đơn giản, rẻ tiền, các đặc tính cơ đều cứng và khả năng điều chỉnh triệt để (điều chỉnh cả tốc độ không tải lý tưởng).

Nhờ các đặc tính cơ cứng, nên độ chính xác duy trì tốc độ cao và tổn thất trượt khi điều chỉnh thực tế không đáng kể.

+ Nhược điểm lớn của phương pháp này là có độ tinh kém, giải điều chỉnh không rộng và kích thước động cơ lớn.

Điều chỉnh tốc độ đk bằng cách thay đổi tần số (f1):

Vấn đề thay đổi tấn số của điện áp stato:

Về nguyên lý, khi thay đổi tần số f1 thì ựo = 2pf1/p sẽ thay đổi và sẽ điều chỉnh được tốc độ động cơ ĐK. Nhưng khi thay đổi f1 size 12{<>} {} f1đm thì có thể ảnh hưởng đến chế độ làm việc của động cơ.

Giả sử mạch stato:

E1 ≈ cệf1(3-39)

Trong đó: E1 là sđđ cảm ứng trong cuộn dây stato, ệ là từ thông móc vòng qua cuộn dây stato, c là hằng số tỉ lệ, f1 là tần số của dòng điện stato.

Nếu bỏ qua sự sụt áp trên tổng trở cuộn dây stato thì ta có:

U1 ≈ E1 ≈ cệf1(3-40)

Qua (3-45) ta thấy: nếu thay đổi f1 mà giữ U1 = const thì ệ sẽ thay đổi theo.

+ Ví dụ: khi giảm f1<f1đm để điều chỉnh tốc độ ự<ựđm mà giữ U1 ≈ E1 ≈ cệf1 = const thì theo (3-40), từ thông ệ sẽ tăng lên, mạch từ động cơ sẽ bị bảo hòa, điện kháng mạch từ giảm xuống và dòng từ hóa sẽ tăng lên làm cho động cơ quá tải về từ, làm phát nóng động cơ, giảm tuổi thọ của động cơ, thậm chí nếu nóng quá nhiệt độ cho phép của động cơ thì động cơ có thể bị cháy.

+ Còn khi tăng f1>f1đm nếu giữ U1 ≈ E1 ≈ cệf1 = const và phụ tải Mc = const, mà khi làm việc, mômen M ≈ KệI2cosử = Mc = const. Vậy khi tăng f1>f1đm sẽ làm cho ệ giảm, dẫn đến dòng I2 tăng, nghĩa là động cơ sẽ bị quá tải về dòng, nó cũng bị phát nóng làm xấu chế độ làm việc của động cơ hoặc bị cháy.

~ u1, f1đmĐKBTf1, ubHình 3-11: hệ BT - ĐKVì vậy, khi thay đổi tần số f1 để điều chỉnh tốc độ thì người ta thường kết hợp thay đổi điện áp stato u1. Và người ta thường dùng bộ biến đổi tần số (BT) để điều khiển tốc độ động cơ ĐK như hình 3-11.

Quy luật điều chỉnh điện áp stato khi thay đổi tần số:

Hình 3-12, xác định khả năng quá tải về mômen khi điều chỉnh tần số: f1<f1đm.

ựựđm ự U1đm, f1đm 0 Mc Mcđm Mth Mthđm M ựo ựođm Mc(ự)u1, f1 Hình 3-12: Xác định khả năngquá tải về mômenĐối với hệ dùng biến tần nguồn áp thường có yêu cầu giữ cho khả năng quá tải về mômen là không đổi trong cả phạm vi điều chỉnh tốc độ.

Nghĩa là:

λ = M th M = const size 12{λ= { {M rSub { size 8{ ital "th"} } } over {M} } = ital "const"} {} (3-41)

Nếu bỏ qua điện trở dây quấn stato (R1 = 0) thì từ (3-41):

M th = U 1 2 o . X nm = U 1 2 2 . 2πf 1 p . ωL nm K . U 1 2 f 1 2 size 12{M rSub { size 8{ ital "th"} } = { {U rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } over {2ω rSub { size 8{o} } "." X rSub { size 8{ ital "nm"} } } } = { {U rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } over {2 "." { {2πf rSub { size 8{1} } } over {p} } "." ωL rSub { size 8{ ital "nm"} } } } approx K "." { {U rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } over {f rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } } } {} (3-42)

Trong đó, coi: Xnm = ựL; và ự ≈ ựo = 2ðf1/p.

Quan hệ Mc = f(ự):

M c = M c . đm ω ω đm q A . f 1 f 1 đm q size 12{M rSub { size 8{c} } =M rSub { size 8{c "." ital "đm"} } left ( { {ω} over {ω rSub { size 8{ ital "đm"} } } } right ) rSup { size 8{q} } approx A "." left ( { {f rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1 ital "đm"} } } } right ) rSup { size 8{q} } } {} (3-43)

Trong đó: q = -1,0,1,2

Theo (3-41), (3-42), (3-43) ta có:

U 1 f 1 = U 1 . đm f 1 . đm f 1 f 1 . đm q size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1} } } } = { {U rSub { size 8{1 "." ital "đm"} } } over {f rSub { size 8{1 "." ital "đm"} } } } sqrt { left ( { {f rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1 "." ital "đm"} } } } right ) rSup { size 8{q} } } } {} (3-44)

Suy ra:

U 1 U 1 . đm = f 1 f 1 . đm 1 + q 2 size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {U rSub { size 8{1 "." ital "đm"} } } } = left ( { {f rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1 "." ital "đm"} } } } right ) rSup { size 8{ left (1+ { {q} over {2} } right )} } } {} ; với q = -1, 0, 1, 2;(3-45)

Hay ở dạng tương đối:

u 1 = f 1 1 + q 2 size 12{u rSub { size 8{1} } rSup { size 8{*} } =f rSub { size 8{1} } rSup { size 8{*} rSup { size 8{ left (1+ { {q} over {2} } right )} } } } {} ; (q = -1,0,1,2)(3-46)

Như vậy, khi thay đổitần số để điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK, ta phải thay đổi điện áp sao cho đảm bảo điều kiện (3-41), nhưng lại phụ thuộc vào các dạng phụ tải.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask