<< Chapter < Page Chapter >> Page >
θ 0 30 60 90 120 150
cos θ
θ 180 210 240 270 300 330 360
cos θ

Laat ons terugkyk na ons waardes vir cos θ .

θ 0 30 45 60 90 180
cos θ 1 3 2 1 2 1 2 0 - 1

As jy noukeurig kyk, sal jy oplet dat die cosinus van 'n hoek θ dieselfde is as die sinus van die hoek ( 90 - θ ). Neem byvoorbeeld,

cos 60 = 1 2 = sin 30 = sin ( 90 - 60 )

Dit wys ons dat ten einde 'n cosinusgrafiek te skep, al wat ons hoef te doen is om die sinusgrafiek 90 na links te skuif. die grafiek van cos θ word gewys in [link] . As die cosinusgrafiek eenvoudig 'n geskuifde sinusgrafiek is, sal dit dieselfde periode en amplitude as die sinuskurwe hê.

Grafiek van cos θ

Funksies in die vorm y = a cos ( x ) + q

In die vergelyking, y = a cos ( x ) + q . a and q is konstantes en het verskillende invloede op die grafiek van die funksie. Die algemene vorm van die grafieke van hierdie soort funksies word getoon in [link] vir die funksie f ( θ ) = 2 cos θ + 3 .

Grafiek van f ( θ ) = 2 cos θ + 3

Funksies van die vorm y = a cos ( θ ) + q :

 1. Op dieselfde stel asse, trek die volgende grafieke:
  1. a ( θ ) = cos θ - 2
  2. b ( θ ) = cos θ - 1
  3. c ( θ ) = cos θ
  4. d ( θ ) = cos θ + 1
  5. e ( θ ) = cos θ + 2
  Gebruik jou resultate om die invloed van q af te lei.
 2. Op dieselfde stel asse, trek die volgende grafieke:
  1. f ( θ ) = - 2 · cos θ
  2. g ( θ ) = - 1 · cos θ
  3. h ( θ ) = 0 · cos θ
  4. j ( θ ) = 1 · cos θ
  5. k ( θ ) = 2 · cos θ
  Gebruik jou resultate om die invloed van a af te lei.

Ons vind dat die waarde van a die amplitude van die cosinusgrafiek op dieselfde manier beïnvloed as wat dit vir die sinusgrafiek gedoen het.

Verandering in die waarde van q sal die die cosinusgrafiek op dieselfde manier skuif as wat dit vir die sinusgrafiek gedoen het.

Die verskillende eienskappe word opgesom in [link] .

Tabel wat die algemene vorms en posisies van grafieke en funksies in die vorm y = a cos ( x ) + q opsom
a > 0 a < 0
q > 0
q < 0

Gebied en terrein

Vir f ( θ ) = a cos ( θ ) + q , is die gebied { θ : θ R } want daar is geen waarde van θ R waarvoor f ( θ ) ongedefinieërd is nie.

Dit is maklik om te sien dat die terrein van f ( θ ) dieselfde sal wees as die terrein van a sin ( θ ) + q . Dit is omdat die maksimum en minimumwaardes van a cos ( θ ) + q dieselfde is as die maksimum en minimumwaardes van a sin ( θ ) + q .

Snypunte

Die y -afsnit van f ( θ ) = a cos ( x ) + q word bereken op dieselfde wyse as vir sinus.

y i n t = f ( 0 ) = a cos ( 0 ) + q = a ( 1 ) + q = a + q

Vergelyking van die grafieke van sin θ En cos θ

Die grafiek van cos θ (soliede lyn) en die grafiek van sin θ (stippellyn)

Let daarop dat die twee grafieke baie eenders lyk. Beide ossilleer op en af rondom die x -as soos wat jy beweeg langs die as. Die afstande tussen die pieke van die twee grafieke is dieselfde en is konstant vir elke grafiek. Die hoogte van elke piek en die diepte van elke trog is dieselfde.

Die enigste verskil is dat die sin grafiek skuif 'n bietjie na regs ten opsigte van die cos grafiek, met 90 . Dit beteken dat as ons die hele cos grafiek 90 na regs skuif, sal dit perfek oorvleul met die sin grafiek. Jy kan ook die sin grafiek 90 na links skuif en dan sal dit perfek oorvleul met die cos grafiek. Dit beteken dat:

sin θ = cos ( θ - 90 ) ( skuif die cos grafiek na die regterkant ) en cos θ = sin ( θ + 90 ) ( skuif die sin grafiek na die linkerkant )

Grafiek van tan θ

Grafiek van tan θ

Voltooi die volgende tabel, gebruik jou sakrekenaar en bereken die waardes korrek tot 1 desimale plek. Stip dan die waardes met tan θ op die y -as en θ op die x -as.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Siyavula textbooks: wiskunde (graad 10) [caps]. OpenStax CNX. Aug 04, 2011 Download for free at http://cnx.org/content/col11328/1.4
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Siyavula textbooks: wiskunde (graad 10) [caps]' conversation and receive update notifications?

Ask