<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 4

Die gedrukte woord

Module 24

Rolspel, tabellering en vergelyking

Aktiwiteit 1

Om ‘n karakter te rolspeel [lu 2.1.2]

Om gepaste gebare en gesigsuitdrukkings te gebruik [lu 2.3.2]

Praatvaardigheid

Nolsie, die nar, het 'n afspraak met die nuusredakteur van die plaaslike koerant gemaak. Hy het glo 'n storie om te vertel en hy wil vra of sy storie nie in die koerant gepubliseer kan word nie. Hy het 'n foto ook wat by die berig moet verskyn. So lyk die foto:

Wat is die storie? Verbeel jou jy is Nolsie die nar en kom vertel vir die klas die storie! (Jy mag selfs soos 'n nar aantrek.)

Aktiwiteit 2

Om inligting te tabelleer [lu 4.1.4]

Tydskrifte

  1. Bring enige ou Afrikaanse tydskrif skool toe. Tydskrifte is nog 'n vorm van drukwerk wat jy baie goed ken en graag lees.

Blaai na jou tydskrif se inhoudsopgawe . Wat is die doel van so 'n inhoudsopgawe?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Sien jy die verskillende hofies in die inhoudsopgawe? Skryf hulle neer:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Verdeel in groepe van vier. Elke groep moet 'n groepleier kies. Gesels oor die volgende in julle groepies:

  • Vergelyk julle inhoudsopgawes met mekaar.
  • Is daar hofies wat ooreenstem?
  • Het die tydskrifte wat vir die gesin bedoel is min of meer dieselfde soort leesstof?
  • Word daar vir leesstof vir kinders voorsiening gemaak?

Aktiwiteit 3

Om koerante en tydskrifte te vergelyk [lu 5.2.3]

Vergelyk nou koerante met tydskrifte. Daar is baie verskille, maar tog ook ooreenkomste. Kyk na die soort papier, grootte, dikte, hoe dikwels hulle verskyn en na die leesstof self en skryf dit kortliks soos hieronder aangedui neer:

Verskille............................................ooreenkomste

......................................................... ........................................................

......................................................... ........................................................

......................................................... ........................................................

......................................................... ........................................................

......................................................... ........................................................

......................................................... ........................................................

........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

Die groepleiers moet nou verslag aan die res van die klas doen.

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.1 ervaringe, idees en inligting in verskillende kontekste vir verskillende teikengroepe en doeleindes oordra:

2.1.2 taal vir beeldryke selfuitdrukking gebruik (soos: vertel ‘n storie, resiteer ‘n gedig of rolspeel ‘n situasie);

  • gepaste liggaamstaal en aanbiedingsvaardighede gebruik:

2.3.2 gepaste gebare en gesigsuitdrukkings gebruik.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.1 ‘n verskeidenheid fiksie- en nie-fiksie-tekste vir verskillende doeleindes lees (soos gedigte, stories, mites, brosjures, naslaanboeke en handboeke):

  • onafhanklik lees deur ‘n verskeidenheid lees- en begripstrategieë gepas vir verskillende doeleindes te gebruik:
  • vir spesifieke besonderhede soeklees;
  • inhoudsopgawe, opskrifte en indeks ondersoek om ‘n algemene oorsig te verkry.

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.1 verskeie soorte tekste vir verskillende doeleindes en teikengroepe skryf:

4.1.4inligting van een formaat na ‘n ander verander (soos van geskrewe teks na tabel).

Memorandum

Aktiwiteit 1 Praatvaardigheid: Eie poging

Aktiwiteit 2 Hantering van tydskrifte: Eie poging

Aktiwiteit 3 Skryfvaardigheid: Eie werk

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11081/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask