<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 4

Hulpbronne en dienste in ‘n nedersetting

Module 18

Munisipale dienste

Munisipale dienste

‘n Verskeidenheid dienste word deur die plaaslike regering (munisipaliteit) aan ‘n gemeenskap gelewer. Kan jy dalk aan dinge dink wat die munisipale werkers in jou omgewing op ‘n gereelde basis doen?

Aktiwiteit 1

Om vas te stel watter dienste mense van ‘n munisipale owerheid verwag

[lu 2.2, 2.3]

Verdeel julle klas in ‘n aantal werkgroepe en onderneem ‘n MENINGSOPNAME onder VOLWASSE PERSONE waarmee julle probeer vasstel wat mense se verwagting van ‘n plaaslike owerheid is. Maak seker dat julle mense met 'n lae, gemiddelde sowel as ‘n bo-gemiddelde inkomste ondervra.

Sluit vrae soos die volgende in:

  • Noem VIER REDES waarom jy eerder in ‘n STEDELIKE GEBIED as op die platteland wil bly.
  • Watter VIER DIENSTE is na jou mening die BELANGRIKSTE wat die munisipaliteit moet lewer?
  • Watter dienste van die munisipaliteit is na jou mening OORBODIG?
  • SLUIT OOK ‘N VRAAG OF TWEE VAN JUL EIE KEUSE IN.

Maak nou ‘n lys van ten minste ses dienste wat mense van hul plaaslike munisipaliteit verwag.

D ie dienste in ‘n goed beplande stad of groot dorp

Aktiwiteit 2

Om te bepaal watter dienste die belangrikste is [lu 3.2, 3.3]

Behuising
Elektrisiteitsverskaffing
Grond vir opvoeding
Nywerheidsgrond
Ontspanningsgebiede
Riolering
Rommelbestuur
Sakesentrums
Vervoerdienste
Watervoorsiening
Hou gou ‘n GROEPBESPREKING en besluit op die belangrikheid van elkeen van die volgende dienste. Skryf dan die rangorde (1 belangrikste tot 9) in die blokkies.‘n Woordvoerder van elke groep moet dan die DRIE BELANGRIKSTE dienste en die ONBELANGRIKSTE een uitwys en sy groep se keuse MOTIVEER.

Assessering

LEERUITKOMS 2: AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIP

Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

2.2 die belangrikheid beskryf van toegang tot hulpbronne en dienste;

  • kan beskryf hoe daar in die verlede in basiese menslike behoeftes voorsien is en hoe dit in die hede gebeur [mense en omgewing].

LEERUITKOMS 3: VERKENNING VAN VRAAGSTUKKE

Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

3.2 faktore identifiseer wat veroorsaak dat sommige mense in ‘n spesifieke konteks groter toegang tot hulpbronne het as ander;

3.3 voorstelle maak oor hoe toegang tot hulpbronne in ‘n spesifieke konteks verbeter kan word.

Memorandum

Munisipale dienste

  • Vullisverwydering
  • Paaie bou en herstel
  • Parke
  • Gras sny op sypaadjies
  • Strate vee

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11083/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask