<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Dorp toe

Module 23

Ken jou dorp

Aktiwiteit 1

Om ‘n eenvoudige plan te lees [lu 3.3.1]

'N DORPSPLAN

('n Luisteraktiwiteit)

(a) Kyk mooi na die kaart van die dorp terwyl jou onderwyser vir jou voorlees hoe jy moet loop om vir hom\haar te ontmoet.

Luister versigtig en vergelyk met 'n maat om te bepaal of julle by dieselfde gebou uitgekom het.

WAAR IS JY?

Ek kon die plek kry. 

Aktiwiteit 2

Om mondelinge instruksies te gee [lu 2.3.2]

(b) VOLG MY INSTRUKSIES ('n Mondelinge aktiwiteit)

Werk nou in groepe van vier of vyf en neem beurte om vir jou maats in die groep instruksies te gee om by 'n sekere gebou uit te kom.

Maak gebruik van die dorpsplan.

Kyk of al jou maats by dieselfde plek uitgekom het.

Aktiwiteit 3

Om ‘n kort boodskap te skryf [lu 4.2.1]

BY DIE POSKANTOOR

'n Skriftelike aktiwiteit

Iemand verjaar en jou ouers stuur jou poskantoor toe om 'n telegram vir die persoon te stuur. Jy kan self kies vir wie jy 'n telegram wil stuur. Die boodskap moet kort wees, aangesien jy vir elke woord moet betaal.

Bestudeer eers die telegramvorm in julle groepe en bespreek wat julle waar gaan skryf.

Vul nou jou eie telegramvorm in en wys dit vir 'n maat om te lees. Die kontrolelys onderaan sal jou help met die invul van die telegram.

Binnelandse TelegramInland Telegram BEDRAG/ AMOUNT No.
AANTO BLOKLETTERS/ BLOCK LETTERS
VAN:FROM:
Moenie oor-gesend word nie. Not to be transmitted .
Handtekening van afsenderSignature of sender AdresAddress
Voorletters en van in bloklettersInitials and surname in block letters Telefoonnommer (as daar is) Telephone number (if any )
LW – Postal SA Bpk is nie vir verliese ween die onjuiste oorsending, vertraging of nie-aflewering van telegramme aanspreeklik nie. Onduidelike skrif kan vertraging en onjuiste oorsending veroorsaak. NB – Postal SA Ltd is not liable for losses owing to incorrect transmission, delay or non-delivery of telegrams. Indistinct writing can cause delays and incorrect transmission. Postal SA BpkRegistrasieno. Postal SA LtdRegistration nr. 208000 (Postal Print (012)72-1234-91-10 000)

Skryf die ontvanger se naam, van en adres by die ‘aan’ blokkie.

Skryf die boodskap kort en duidelik.

Skryf van wie die boodskap is (sender).

Plaas jou handtekening in die regte spasie.

Skryf jou voorletters, van, adres en telefoonnommer.

Aktiwiteit 4

Om besighede en hulle produkte te klassifiseer [lu 5.2.3]

BESIGHEDE IN ONS DORP

Woordbou

Knip die dele van die woorde op die volgende blad uit om die name van die besighede in die dorp te bou. Plak die dele in die spasies by die ooreenstemmende leidraad.

vars brood ..............................................................................
boeke leen ................................................................................
mediese voorskrif ....................................................................................
telegram .....................................................................................
biltong, wors .....................................................................................
filmvertoning .......................................................................................
kruideniersware .......................................................................................
klerasie ........................................................................................
uiteet ......................................................................................
aanklagkantoor ......................................................................................
vrugte, groente ......................................................................................
ruikers, kranse
stoele, beddens
SLAG TEEK MARK KE
BIO SU KEL MARK
KAN MEU WIN SKOOP
PO RE SIE KEL
POS MIS TOOR KLE
LIO WIN BEL AP
RANT GROEN TE RY
BLOE RES TE BIB
TOOR TEEK PER TAU
BAK HUIS LI KAN

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

 • die addisionele taal gebruik om inligting oor te dra:

2.3.2 eenvoudige instruksies gee.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.3 vir inligting lees:

3.3.1 eenvoudige kaarte en planne lees (soos ‘n roete).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

 • vir ‘n sosiale doel skryf:

4.2.1 ‘n eenvoudige nota of boodskap skryf.

Leeruitkoms 5: dink en redeneer

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.2 taal gebruik om te dink:

5.2.3 dinge klassifiseer (soos verskillende soorte voertuie) volgens bepaalde kriteria (soos die funksie en kapasiteit daarvan).

Memorandum

Aktiwiteit 4

 • bak-ke-ry
 • bib-lio-teek
 • ap-teek
 • pos-kan-toor
 • slag-huis
 • bi-os-koop
 • su-per-mark
 • kle-re-win-kel
 • res-tau-rant
 • po-li-sie-kan-toor
 • groen-te-mark
 • bloe-mis-te
 • meu-bel-win-kel

Questions & Answers

what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
how to synthesize TiO2 nanoparticles by chemical methods
Zubear
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask