<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Kom speel saam

Module 3

Die park

Maak ‘n skets van hoe jy dink die park gaan lyk.

 • Teken plante en bome ook by.
 • Dui die ingang aan.
 • Onthou, die parkie moet ook vir gestremde leerders toeganklik wees.
 • Julle het nou mooi gedink en beplan hoe die park moet lyk. Besluit nou saam met die klas wat julle alles gaan nodig hê.
 • Is daar enige iets in die lys wat jy nie in die park sal wil hê nie?

Skryf dit neer.

Skryf ‘n briefie aan mnr. Sakke-vol-geld om vir hom dankie te sê vir die mooi gedagte. Sê vir hom hoe opgewonde julle is en wat julle alles graag in die park wil hê.

Modelwerk:

 • Gesels met jou maats oor wie vir watter apparaat verantwoordelik gaan wees. Maak jou klei eers lekker sag en bou dan almal saam aan julle model.
 • Skryf jou maat se naam langs die apparaat wat hy gaan maak, neer.

 • Nooi mnr. Sakke-vol-geld om julle uitstalling van die modelle te kom bywoon. Hy is seker baie nuuskierig om te sien wat julle beplan om te doen.
 • Teken hoe julle model lyk.
 • Vra vir Mamma of Pappa om jou te help uitvind by watter besigheid of winkel julle die verskillende produkte sal kan gaan koop.

 • Kom vertel vir die klas by watter plekke jy dink julle die beste produkte kan gaan koop.
 • Teken ‘n winkel. Gee vir jou winkel ‘n naam.

My gunsteling speletjie

 • Wat is jou gunsteling speletjie?
 • Wat het jy nodig om dit te kan speel? (apparaat)
 • Waar sal dit die beste wees om te speel, bv. op die gras of op ‘n teerblad?
 • Skryf die reëls neer en verduidelik aan jou groep hoe om die speletjie te speel.
 • Is dit ‘n goeie speletjie om in die park te speel?

(Laat jou groep besluit)

 • Watter van die volgende speletjies ken jy?
 1. Aan-aan
 2. “Ring-‘n-Rosie”
 3. Blindemol
 4. Vroteier

5. Koning Koning mag ek reis?

 • Vra vir Mamma of vir Juffrou om die speletjies vir jou te verduidelik as jy dit nie ken nie.
 • Probeer om van die speletjies tydens julle Liggaamlike Opvoedingsklasse of gedurende ‘n pouse te speel.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LEWENSORIËNTERING
LU 2
SOSIALE ONTWIKKELING :Die leerder kan begrip van en ‘n verbintenis tot konstitusionele regte en verantwoordelikhede toon, asook sensitiwiteit vir verskillende kulture en godsdienste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 kinders se regte en verantwoordelikhede kan bespreek en deelneem aan ‘n klasstemming.2.4 identifiseer waardes en morele oortuigings uit ’n verskeidenheid Suid-Afrikaanse kulture.
LU 4
FISIESE ONTWIKKELING EN BEWEGING :Die leerder kan begrip toon vir en deelneem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 individueel en saam met ‘n maat deelneem aan verskeie inheemse buitelugspeletjies met eenvoudige reëls;4.2 aan aktiwiteite deelneem om kontrole, koördinasie en balans in basiese lokomotoriese, oplig- en draaivaardighede te ontwikkel met apparaat;4.3 ekspressiewe bewegings of patrone ritmies uitvoer deur verskeie stimuli te gebruik;4.4 aan gestruktureerde aktiwiteite deelneem deur van apparaat gebruik te maak.
SOSIALE WETENSKAPLU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder kan ondersoekvaardighede gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en prosesse te ondersoek
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 belangrike kenmerke van plekke in die plaaslike konteks kan identifiseer en beskryf (beantwoord die vraag).
GESKIEDENIS LU 1
HISTORIESE INTERPRETASIE Die leerder kan aspekte van geskiedenis interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.3 kies en praat oor ‘n onderwerp wat die verlede verteenwoordig, bv. Speletjies uit vroeër tyd.
TEGNOLOGIELU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder kan tegnologiese prosesse en vaardighede eties en met verantwoordelikheid toepas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 ( Ontwerp ) – gepaste materiaal of stowwe om produkte te maak kan kies en maniere voorstel hoe dit gebruik kan word om ‘n probleem, behoefte of geleentheid te bevredig.
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING, INTERPRETASIE EN AANBIEDINGDie leerder kan werk skep, dit interpreteer en aanbied in elk van die verskillende kunsvorms – Dans, Drama, Musiek en Visuele Kunste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( Dans ) – die agt lokomotoriese bewegings (stap, hardloop, touspring, hop, oorspring, spring, galop, gly) kan demonstreer terwyl daar vorentoe, sywaarts, agteruit, diagonaal en draaiend beweeg word.1.10 ( Oorkoepelend ) – reageer op stories, speletjies, prente, gedigte enkulturele ervarings uit die onmiddellikeomgewing as stimuli vir voorstelling in enigekunsvorm.
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKINGDie leerder kan persoonlike en interpersoonlike vaardighede deur individuele en groepdeelname in Kuns en Kultuuraktiwiteite demonstreer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.5 vrymoedig betrokkenheid tydens die beplanning van gesamentlike kunswerke toon.
EBWLU 1
EKONOMIESE KRINGLOOPDie leerder kan kennis en begrip van die ekonomiese siklus in die oplossing van die ekonomiese probleem toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 die rol van huishoudings as belangrike deelnemers aan die vervaardiging en verbruik van goedere en dienste kan verduidelik;1.2 kan verduidelik dat behoeftes en begeertes onbeperk en veranderlik kan wees en deur maats, die media en die ontwikkeling van nuwe produkte en dienste deur sakeondernemings beïnvloed word.
NATUURWETENSKAPLU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEKDie leerder reageer met selfvertroue en weetgierigheid oor natuurlike verskynsels, en ondersoek verhoudings en los probleme op binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( Beplan ) – materiale gebruik wat deur die groep uitgesoek is om die groep se plan te kommunikeer, bv.
 • materiaal wat die groep wil gebruik, gereed kry;
 • sê wie dit gaan gebruik en vir watter doel;
 • ( Doen ) – Neem onafhanklik of in ’n groep deel aan beplande aktiwiteit.
1. 2.2 verduidelik wat gedoen word en beantwoord die vraag “Wat probeer jy uitvind?”.1.3 ( Hersien ) – Wys en verduidelik wat beplan is en hoe dit gedoen is.

Memorandum

 • Sê aan die leerders dat ons moet seker maak dat ons aan al die speletjies dink wat kinders graag speel. Ons moet dink aan buitelugspeletjies, want mnr. Sak-vol-geld wil ‘n park aanlê.
 • Laat leerders die bladsy oor hulle eie gunstelingspeletjie voltooi. Dit kan enige speletjie wees, van aan-aan tot skaatsbordry.
 • As dit ‘n speletjie met reëls is, moet hulle kan verduidelik hoe dit gespeel word.
 • Waar van toepassing, moet hulle die veiligheidsmaatreëls kan verduidelik.
 • In liggaamsoefeninglesse kan die leerders probeer om party van die speletjies te speel volgens die reëls wat verskaf word.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11104/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask