<< Chapter < Page Chapter >> Page >

CÁC THAO TÁC CẦN THIẾT

Khởi động mathcad 2001i

Để khởi động Mathcad 2001i, có thể thực hiện theo các cách sau:

 Nhắp đúp vào biểu tượng .

 • Nhắp vào nút Start/Mathsoft Apps/Mathcad 2001i professional.

Thoát khỏi mathcad 2001i

Để thoát khỏi Mathcad 2001i, có thể thực hiện theo các cách sau:

 • Trên thanh menu : chọn File/Exit.
 • Từ bàn phím: nhấn Alt+F+X.
 • Nhắp vào nút điều khiển .

Lưu trữ

Lưu worksheet với tên mới

Khi vừa khởi động Mathcad 2001i, khi muốn lưu trữ lại hoặc từ file cũ muốn lưu trữ lại với tên mới, bằng các cách sau:

 • Trên thanh menu: chọn File/Save As…
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Alt+F+A

Mathcad 2001i sẽ mở ra hộp thoại Save As (hình 1.1) cho phép đặt tên và chọn nơi lưu trữ, trong đó:

Mục Save in: chọn thư mục cần lưu trữ (hình 1.1) chọn thư mục Mathcad 2001i.

Mục File name: nơi đặt tên cho Worksheet.

Mục Save as type: cho phép lưu trữ Worksheet theo các phiên bản của Mathcad hoặc ở dạng Template,…

Hình 1.1. Hộp thoại Save As

Sau đó, nhắp vào nút Save (hoặc gõ Enter) để hoàn tất việc lưu trữ.

Lưu worksheet đã có tên sẵn

 • Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng .
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+S (hoặc Alt+F+S).
 • Trên thanh menu: chọn File/Save.

Mở một worksheet

Mở một worksheet hoàn toàn mới

 • Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng .
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+N (hoặc Alt+F+N).
 • Trên thanh menu: chọn File/New.

Sau đó, hộp thoại New xuất hiện ( hình 1.2)

Hình 1.2. Hộp thoại New

Mở một worksheet đã có sẵn

 • Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng .
 • Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+O (hoặc Alt+F+O).
 • Trên thanh menu: chọn File/Open.

Sau đó, xuất hiện Hộp thoại Open như hình 1.3

 • Mục Look in: chọn thư mục có chứa fie cần mở.
 • Mục File name: tên file cần mở.
 • Mục Files of type: có thể mở các tập tin của Mathcad với các đuôi *.mcd (caùc Worksheet); *.mct (caùc Template); *.hbk (sách giúp đỡ của Mathcad); *.* (hieån thò taát caû caùc taäp tin).

Sau đó chọn Open để hoàn tất việc mở một tập tin.

Hình 1.3. Hộp thoại Open

Giới thiệu giao diện mathcad 2001i

Thanh tiêu đề (title bar) ( hình 1.4)

 • Vị trí: nằm trên đỉnh màn hình, cho biết chương trình đang chạy là Mathcad 2001i, trang đang làm việc là [Untitled:1](đối với tập tin chưa có tên), [Tên tập tin] đối với tập tin đã có tên.
 • Nút điều khiển màn hình: nằm bên phải màn hình .

Thanh thực đơn (menu bar) ( hình 1.4 )

Trên thanh thực đơn (menu bar) có nhiều trình đơn, khi một trình đơn được chọn, thì ngay lập tức một thực đơn thả (Full Down menu) (hình 1.5) xuất hiện cho phép chọn lệnh kế tiếp.

 File: ngoài các lệnh tương tự như WORD, EXCEL, còn có các lệnh giao tiếp với các người dùng Mathcad khác trên thế giới thông qua mạng Internet (Collaboratory) (hình 1.5).

 Edit: điểm nổi bật trong này là xuất hiện các mục Links, Object giúp người sử dụng Mathcad có thể trao đổi dữ liệu với các đối tượng khác (hình 1.6).

Full Down menu

 Insert : Trong menu này (hình1.7) Mathcad cho phép chèn các mục sau:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 1.9. Định dạng kết quả

Thanh công cụ chuẩn (standard toolbar) (hình 1.15)

Thanh công cụ chuẩn chuẩn (Standard Toolbar) cho phép thực hiện các thao tác bằng biểu tượng (hình 1.15) như sau:

khác như Word, Excel…

: tạo một mối liên kết với các nguồn tài liệu khác do người sử dụng tự lập nên. Khi sử dụng, chỉ cần kích đúp vào từ nào đó của tài liệu tức khắc sẽ xuất hiện tài liệu khác có liên quan đến nó.

Thanh định dạng (formatting toolbar) (hình 1.16)

Cho phép định dạng đối tượng về: Kiểu chữ (Font), kích cỡ (size), canh hàng ngang, dọc, chỉ số trên, dưới,…

Thanh công cụ math (math toolbar)

Thanh công cụ Math chuyên dùng để tính toán (hình 1.17), khi nhắp vào mỗi biểu tượng trên thanh công cụ Math thì xuất hiện lần lượt các bảng sau:

 • Số học (Calculator Tollbar).
 • Bảng lựa chọn các dạng đồ thị (Graph Tollbar).
 • Véc tơ và Ma trận (Vector and Matrix Tollbar).
 • Bảng các toán tử quan hệ (Evaluation Tollbar and Boolean Tollbar).
 • Bảng các phép toán về đạo hàm, tích phân, giới hạn,…(Caculus Tollbar).
 • Bảng các từ khoá để lập chương trình (Programming Tollbar).
 • Bảng các mẫu ký tự Hy Lạp (Greek Symbol Tollbar).
 • Bảng các từ khoá Symbolic (Symbolic keyword Tollbar).

Thanh trạng thái (status bar) (hình1.19 )

Vùng soạn thảo và tính toán (region), hình chữ thập (crosshair) (hình 1.4)

 Vùng soạn thảo và tính toán: có dạng hình chữ nhật màu trắng (mặc định).

 Hình chữ thập màu đỏ (Crosshair): thể hiện vị trí để trình bày một đối tượng trên màn hình.

ĐỊNH DẠNG TRANG VÀ IN

Định dạng trang in

Để định dạng trang in, từ thanh menu chọn File/Page Setup… xuất hiện hộp thoại Page Setup… (hình 1.20).

Hình 1.20. Hộp thoại Page Setup

 Tại mục Paper size: chọn khổ giấy.

 Orientation Portrait: chọn kiểu in trang đứng.

 Orientation Landscape: chọn kiểu in trang ngang.

 Margins : canh lề trái, phải, trên, dưới. Mặc định đơn vị là inches (1in = 2.54cm).

In từ mathcad

Để in trong Mathcad, thực hiện theo các cách sau:

 Từ thanh menu: chọn File/Print…

 Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+P.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask