<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 7   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Gewone breuke

Opvoeders afdeling

Memorandum

14. a) nommers

b) ekwivalente

c) veelvoude

d) tellers

e) nommer

f) breuke

g) onegte

h) vereenvoudig

15.2 a)

= 12 21 size 12{ { { size 8{"12"} } over { size 8{"21"} } } } {} + 14 21 size 12{ { { size 8{"14"} } over { size 8{"21"} } } } {}

= 26 21 size 12{ { { size 8{"26"} } over { size 8{"21"} } } } {}

= 1 5 21 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"21"} } } } {}

b)

= 5 10 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"10"} } } } {} + 6 10 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"10"} } } } {}

= 11 10 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"10"} } } } {}

= 1 1 10 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{"10"} } } } {}

c)

= 36 45 size 12{ { { size 8{"36"} } over { size 8{"45"} } } } {} - 25 45 size 12{ { { size 8{"25"} } over { size 8{"45"} } } } {}

= 11 45 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"45"} } } } {}

d)

= 4 6 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{6} } } } {} - 3 6 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{6} } } } {}

= 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {}

16.

a)

= 11 2 3 size 12{"11" { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} + 1 7 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {}

= 11 14 21 size 12{"11" { { size 8{"14"} } over { size 8{"21"} } } } {} + 3 21 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{"21"} } } } {}

p = 11 17 21 size 12{"11" { { size 8{"17"} } over { size 8{"21"} } } } {}

b)

= 3 1 4 1 9 size 12{3 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } - { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {}

= 3 9 36 4 36 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"36"} } } - { { size 8{4} } over { size 8{"36"} } } } {}

t = 3 5 36 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"36"} } } } {}

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – (3 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} + 1 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {} )

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – 3 3 6 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{6} } } } {} + 4 6 size 12{ { { size 8{4} } over { size 8{6} } } } {}

= 6 3 4 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} – 4 1 6 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{6} } } } {}

= 2 9 12 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"12"} } } } {} - 2 12 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{"12"} } } } {}

g = 2 7 12 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"12"} } } } {}

d)

= 9 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - (4 9 12 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"12"} } } } {} + 8 12 size 12{ { { size 8{8} } over { size 8{"12"} } } } {} )

= 9 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - 5 5 12 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"12"} } } } {}

= 4 7 8 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{8} } } } {} - 5 12 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{"12"} } } } {}

= 4 21 24 size 12{ { { size 8{"21"} } over { size 8{"24"} } } } {} - 10 24 size 12{ { { size 8{"10"} } over { size 8{"24"} } } } {}

v = 4 11 24 size 12{ { { size 8{"11"} } over { size 8{"24"} } } } {}

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: optelling en aftrekking van breuke [lu 1.7.3]

14. Die optelling en aftrekking van breuke

KOM ONS HERSIEN

Die antwoorde van die volgende vrae is hieronder versteek.

Omkring hulle soos jy hulle vind en voltooi dan die sinne.

a b h t t s o n k o m m a
v e r e e n v o u d i g h
e d b l k o a e n r a j f
e k a l e e a m d o e p b
l h s e n m l e i n r o r
v m r r s e d r g e j o e
o n t s a r f s s g h g u
u s n x l m g b t t p k
d e e k w i v a l e n t e
e l o y o n f k u v w

a) Ons kan breuke optel of aftrek slegs indien die .................................................. dieselfde is.

b) Indien die noemers verskil, moet ons .................................................. breuke met dieselfde noemers vind.

c) Ons kan die gemeenskaplike noemer maklik d.m.v. .................................................. vind.

d) Ons tel slegs die .................................................. bymekaar.

e) Die .................................................. bly onveranderd wanneer ons optel of aftrek.

f) Wanneer ons gemengde getalle optel, tel ons eers die natuurlike getalle bymekaar en dan

die ..................................................

g) Wanneer ons gemengde getalle aftrek, kan ons dit eers na ................................................. breuke verander.

h) Antwoorde moet sover moontlik altyd .................................................. word.

15.1 Onthou jy nog?

Dus: 1 3 + 4 5 5 15 + 12 15 17 15 1 2 15 alignl { stack { size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{3} } } + { { size 8{4} } over { size 8{5} } } } {} #= { { size 8{5} } over { size 8{"15"} } } + { { size 8{"12"} } over { size 8{"15"} } } {} # = { { size 8{"17"} } over { size 8{"15"} } } {} #=1 { { size 8{2} } over { size 8{"15"} } } {} } } {}

15.2 Bereken die volgende:

a) x = 4 7 + 2 3 size 12{x= { { size 8{4} } over { size 8{7} } } + { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

b) y = 1 2 + 3 5 size 12{y= { { size 8{1} } over { size 8{2} } } + { { size 8{3} } over { size 8{5} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

c) d = 4 5 5 9 size 12{d= { { size 8{4} } over { size 8{5} } } - { { size 8{5} } over { size 8{9} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

d) k = 2 3 1 2 size 12{k= { { size 8{2} } over { size 8{3} } } - { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

16. Werk saam met ’n maat en bereken:

a) p = 7 2 3 + 4 1 7 size 12{p=7 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } +4 { { size 8{1} } over { size 8{7} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

b) t = 5 1 4 2 1 9 size 12{t=5 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } - 2 { { size 8{1} } over { size 8{9} } } } {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

c) g = 6 3 4 2 1 2 + 1 2 3 size 12{g=6 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } - left (2 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } +1 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } right )} {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

d) v = 9 7 8 3 3 4 + 1 2 3 size 12{v=9 { { size 8{7} } over { size 8{8} } } - left (3 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } +1 { { size 8{2} } over { size 8{3} } } right )} {}

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

17. UITDAGING!

Deel in groepe van drie. Voltooi die volgende tabel deur die aantal ure wat julle verlede week aan tuiswerk bestee het, in te vul:

NAAM Maan Dins Woens Don Vry
Bv. Nomsa 1 1 2 size 12{1 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 2 1 4 size 12{2 { { size 8{1} } over { size 8{4} } } } {} 3 3 4 size 12{3 { { size 8{3} } over { size 8{4} } } } {} 1 1 2 size 12{1 { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {} 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}
1. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............
2. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............
3. ............................................... ............ ............ ............ ............ ............

Beantwoord die volgende vrae:

a) Hoeveel uur het elkeen van jou groeplede altesaam aan tuiswerk bestee?

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

b) Who Wie het die meeste tyd aan huiswerk bestee? _______________________

c) Wie het die minste geleer? _________________________________

d) Bereken die verskil tussen jou antwoorde by b en c.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

e) Vra nou ’n ander groep om jul antwoorde te kontroleer.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir probleme wat die volgende behels, kies en gebruik:

1.7.3: optelling, aftrekking en vermenigvuldiging van gewone breuke.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 7. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11076/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask