<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Theo Andreev, bằng lý thuyết tính toán, ông đã đưa ra được 2 công thức tính chiều dài lưới vây ứng với hai loại tốc độ đàn cá như sau:

+ Nếu đàn cá di chuyển có tốc độ chậm (<1m/s), thì chiều dài lưới vây được tính theo công thức sau:

L 1 = 2 br size 12{L rSub { size 8{1} } =2 ital "br"} {} (8.1)

Nếu xét đến thời gian cần thiết (t0) để giềng chì chìm đến độ sâu nhất định mà ở độ sâu này cá không thể lặn chui qua khỏi giềng dưới để đi ra ra ngoài, khi này chiều dài lưới vây được xác định như sau:

L 2 = b . ( V c . t 0 + 2r ) size 12{L rSub { size 8{2} } =b "." \( V rSub { size 8{c} } "." t rSub { size 8{0} } +2r \) } {} (8.2)

+ Nếu đàn cá di chuyển với tốc độ nhanh (>1m/s), chiều dài lưới vây được tính như sau:

L 3 = b 1 ( r + x ) size 12{L rSub { size 8{3} } =b rSub { size 8{1} } \( r+x \) } {} (8.3)

Tương tự, chiều dài lưới vây đối với cá có tốc độ nhanh có xét đến thời gian chìm của giềng chì đến độ sâu nhất định cũng sẽ được tính như sau:

L 4 = b 1 . ( V c . t 0 + r ) size 12{L rSub { size 8{4} } =b rSub { size 8{1} } "." \( V rSub { size 8{c} } "." t rSub { size 8{0} } +r \) } {} (8.4)

Trong đó:

b = 2 πε π size 12{b= { {2 ital "πε"} over {2ε - π} } } {} b 1 = 2 πε ε π 2 2 size 12{b rSub { size 8{1} } = { {2 ital "πε"} over {ε - { {π} over {2 sqrt {2} } } } } } {} ε = V t V c size 12{ε= { {V rSub { size 8{t} } } over {V rSub { size 8{c} } } } } {}

L1 hoặc L2 hoặc L3 hoặc L4 - là các chiều dài lưới vây cần tính toán; r - là bán kính đàn cá; Vc - là vận tốc di chuyển của cá; Vt - là vận tốc của tàu; x - là khoảng cách tiếp cận đàn cá.

Ta có Bảng 8.1 sau đây cho biết tốc độ di chuyển của cá và bán kính tạo đàn thường gặp ở mốt số loài cá:

Bảng 8.1 - Tốc độ di chuyển và bán kính tạo đàn của một số loài cá
Tên cá Tốc độ cá (m/s) Bán kính đàn cá (m)
Cá Thu 1.55 - 1.60 30 - 35
Cá Nục 1.25 – 1.30 35 - 40
Cá Trích 1.00 – 1.20 50 - 60
Cá Trổng 0.75 - 0.80 50 - 60

Tính chiều cao vàng lưới

Chiều cao vàng lưới vây cũng là thông số cần xác định trong tính toán lưới vây. Ta có nhiều cách tính toán cho chiều cao. Tuy nhiên, để đơn giản ta có thể dựa vào các công thức tính toán của Fritman để xác định chiều cao.

Bằng thực nghiệm, Fritman đã đưa ra được công thức để tính chiều cao lưới vây trên cơ sở mối quan hệ tỉ lệ giữa chiều cao và chiều dài lưới vây nhằm đảm bảo giềng chì không bị nâng lên trong quá trình cuộn rút.

Theo Fritman, mối quan hệ giữa chiều cao và chiều dài được xác định bởi công thức sau.

H L = 1 7 ÷ 1 10 size 12{ { {H} over {L} } = { {1} over {7} } div { {1} over {"10"} } } {}

Trong đó: H là chiều cao lưới vây, L là chiều dài lưới vây.

  • Trường hợp đặc biệt
  • Nếu thả lưới ở vùng nước nông, cạn (<5m), khi đó giềng chì có thể bị chạm đáy. Fritman đề nghị sử dụng tỉ lệ giữa chiều cao và chiều dài nên chọn là:

H L = 1 7 size 12{ { {H} over {L} } = { {1} over {7} } } {}

  • Trường hợp đánh bắt cá đàn cá có tốc độ chậm, hoặc đàn cá chỉ tập trung tại một chổ, thì tỉ lệ giữa chiều cao và chiều dài nên chọn là:

H L = 1 3 size 12{ { {H} over {L} } = { {1} over {3} } } {}

Kỹ thuật khai thác lưới vây

Kỹ thuật khai thác lưới vây liên quan đến chu kỳ (mẻ) khai thác, bao gồm năm bước sau: Chuẩn bị, thăm dò, thả (bủa) lưới, thu lưới và bắt cá.

Chuẩn bị

Tương tự các các loại hình đánh bắt khác, khâu chuẩn bị là bước đầu tiên cần thực hiện và kiểm tra đối với mỗi chuyến hay đợt khai thác lưới vây. Ngoài chuẩn bị xăng, dầu, lương thực, thực phẩm cho chuyến khai thác, ta cần phải xem xét lại tình trạng ngư lưới cụ đang được sử dụng, nếu thấy lưới bị rách, mục,... ta phải vá, sửa chữa ngay, bởi vì chỉ cần rách một lổ tương đối rộng ở thân hoặc tùng lưới vây thì toàn bộ cá có thể thoát ra ngoài khi ta đang cuộn rút lưới vây.

Thăm dò cá

Đối với toàn bộ quá trình khai thác lưới vây, thì khâu thăm dò cá là khâu quan trọng nhất cho một mẽ khai thác lưới vây có hiệu quả. Lưới vây không thể hoạt động hiệu quả nếu việc thăm dò, phát hiện khu vực, vị trí của đàn cá không được đánh giá một cách chính xác và không dự báo được mật độ tập trung cao của đàn cá.

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản b. OpenStax CNX. Aug 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10950/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản b' conversation and receive update notifications?

Ask