<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ứng dụng trong tính toán kết cấu

Cho một dầm đơn gối hai đầu như hình 9.1. tính các phản lực gối tại a và b.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 9.1

Định nghĩa:

Cho dầm như hình 9.2. tính các phản lực tại gối.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 9.2

Cho một dầm đơn gối hai đầu như hình 9.2. tính và vẽ biểu đồ lực cắt và moment cho dầm.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Cho sô ñoà keát caáu baûn ñaùy cống (tính theo phöông phaùp daàm ñaûo) hình 9.4

Hình 9.4

Cho caùc soá lieäu sau:

q=30kG/m ; l=10m ; M1=M2=300kGm

Giaûi:

Ứng dụng mathcad trong đo đạc

Tính toán bố trí tim cầu (hình 9.5)

Hình 9.5

Số liệu cho như sau:

- Điểm khống chế A: x A = 200 . 000 m y B = 200 . 00 m { size 12{alignl { stack { left lbrace x rSub { size 8{A} } ="200" "." "000"m {} #right none left lbrace y rSub { size 8{B} } ="200" "." "00"m {} # right no } } lbrace } {} B: x B = 378 . 31 m y B = 340 . 02 m { size 12{alignl { stack { left lbrace x rSub { size 8{B} } ="378" "." "31"m {} #right none left lbrace y rSub { size 8{B} } ="340" "." "02"m {} # right no } } lbrace } {}

- Điểm cần bố trí 1 : x 1 = 400 . 000 m y 1 = 400 . 00 m { size 12{alignl { stack { left lbrace x rSub { size 8{1} } ="400" "." "000"m {} #right none left lbrace y rSub { size 8{1} } ="400" "." "00"m {} # right no } } lbrace } {}

Để xác định được điểm cần bố trí cần xác định được góc bằng β A 1 size 12{β rSub { size 8{A_1} } } {} , β B 1 size 12{β rSub { size 8{B_1} } } {}

Phần tính tính toán đã được “dấu” bằng lệnh khoá (lock).

Bình sai ñöôøng chuyeàn kinh vó kheùp kín

Ứng dụng trong tính toán thuỷ văn

Cho hai trạm thuỷ văn a và b nằm trên cùng một con sông, có số liệu như bảng sau:

STT Năm Trạm A_M(m3/s.km2) Trạm B_M(m3/s.km2)
123456789101112131415161718 195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971 ----4.84.15.35.06.36.06.33.36.24.87.15.54.19.2 6.97.25.96.46.25.36.88.08.77.88.55.68.96.59.57.0--

Yêu cầu:

  • Cho biết hai trạm A và B có tương quan với nhau hay không?
  • Viết phương trình tương quan giữa 2 trạm để bổ sung số liệu giữa hai trạm.
  • Vẽ đường tương quan giữa hai trạm.

Giải:

1. Nhập số liệu:

2. Tính toán

a. Kiểm tra điều kiện tương quan

b. Viết phương trình tương quan để bổ sung số liệu cho trạm thiếu

3. Vẽ đường thẳng tương quan

Ứng dụng một số hàm trong mathcad

 Vẽ biểu đồ triều

 Viết hàm nội suy tìm Rn và Ra của Bêtông cho trong bảng sau:

Mác Bêtông Cường độ chịu nén Rn, kG/cm2 Cường độ chịu kéo Ra, kG/cm2
150200250300 6.590110130 57.58.310

Có nhiều cách để nội suy tìm Rn và Ra của Bêtông, ở đây xin nêu lên 2 cách:

Cách 1:

Cách 2:

Ứng dụng tính toán cửa van

Xác định vị trí đặt dầm chính

Get the best College algebra course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask