<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Lập trình có mục đích để làm dễ dàng và đơn giản hoá nhiệm vụ tính toán. Để lập trình trên Mathcad phải dùng đến ngôn ngữ Programming được xây dựng trong Mathcad bao gồm: nhánh điều kiện (IF), cấu trúc vòng lập (FOR, WHILE…), trình bày lỗi…

Câu điều kiện “if”

Thực hiện theo các bước sau:

 Kích ngay bên phải khung nhập biểu thức nơi muốn chèn câu lệnh “if”

 Từ thanh Math : Kích vào biểu tượng , xuất hiện hộp thoại Programming (hìn.h7. 1)

Hình 7.1. Programming

 Kích vào nút Add Line, xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

 Tại vị trí khung trống ở trên kích vào nút “if” (hoặc từ bàn phím nhấn Shift+]), ngay bên phải khung nhập biểu thức, nhập biểu thức Boolean.

 Tại vị trí khung trống ở dưới kích vào nút “otherwise”, gõ giá trị muốn chương trình trả về nếu kết quả điều kiện là sai.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Lưu ý: Nếu sử dụng nhiều câu lệnh “if” trước câu lệnh “otherwise” thì câu lệnh “otherwise” chỉ được thực hiện khi tất cả các điều kiện đều sai.

Câu lệnh vòng lặp (program loops)

Loop là lệnh chương trình được dùng để làm cho một hay nhiều câu lệnh (nội dung vòng lặp) điều hoạt theo chu trình cho đến khi thoả mãn điều kiện đã đưa ra. Trong Mathcad có hai loại câu lệnh lặp:

Câu lệnh “for”

 Câu lệnh “for” : được áp dụng khi bạn biết chính xác số lần vòng lặp được thực thi.

Để thực hiện vòng lặp “for” tiến hành theo các bước sau:

 Kích ngay bên phải khung nhập biểu thức nơi muốn chèn câu lệnh “for”

 Kích vào nút “for” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+”)

 Bên trái gõ biến thay đổi, bên phải nhập dãy số chạy

 Nhập biểu thức vào khung trống bên dưới

Ví dụ 1: Tính tổng của n số nguyên dương đầu tiên

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Ví dụ 2: Tính giai thừa của một số

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Câu lệnh “while”

 Câu lệnh “while” : được dùng khi bạn muốn vòng lặp dừng lại theo điều kiện hiện hành nhưng lại không biết chính xác khi nào điều kiện đó xảy ra.

Khi dùng các câu lệnh lặp, bạn cần phải cắt chúng ra thành từng quy trình hoặc kiểm soát tính hoạt động của câu lệnh.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Câu lệnh ngắt “break”

 Câu lệnh “break” : trong vòng lặp “loop” khi muốn dừng quy trình điều hoạt câu lệnh lặp.

  • Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “break”

 Kích vào nút “break” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+{)

Khi Mathcad bắt gặp câu lệnh “break” trong phần thân của vòng lặp “for” hoặc “while”:

 Chu trình lặp sẽ ngưng sự điều hoạt và trả về giá trị đã được tính sau cùng.

 Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục điều hoạt ngay dòng kế tiếp của chương trình sau chu trình.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hiện kết quả của chương trình “return”

 Câu lệnh “return” : theo mặc định, chương trình trả lại những gì nằm trên dòng cuối cùng. Tuy nhiên, có thể trả lại giá trị ở một nơi nào đó trong chương trình với câu lệnh “return”.

Để chèn câu lệnh “return”, thực hiện như sau:

 Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “return”

 Kích vào nút “return” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+|)

Ví dụ:

 Trong vùng trống bên phải câu lệnh “return”, nhập những gì bạn muốn trả về. Các câu lệnh “return” rất hữu dụng khi bạn muốn trả về giá trị từ vòng lặp.

Tìm lỗi chương trình

 Câu lệnh “on error” : muốn trả về giá trị cần giải quyết khi Mathcad bắt gặp lỗi trong chương trình

Để chèn câu lệnh “on error”, thực hiện như sau:

 Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “on error”

 Kích vào nút “on error” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+’)

 Trong vùng trống bên phải câu lệnh “on error”, nhập những gì bạn muốn trả về.

 Trong vùng trống bên trái câu lệnh “on error”, nhập những gì bạn muốn trả về nếu biểu thức mặc định không thể tính được. Dùng nút lệnh “Add Line” để chèn những khung nhập lệnh bổ sung.

Ví dụ:

 Biểu thức bên phải sẽ được tính và được trả về nếu không có lỗi xảy ra. Và nếu có lỗi xảy ra, biểu thức bên trái sẽ được trả về.

BÀI TẬP CHƯƠNG 7

1.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask