<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Mốt thông thường đi đôi với thị hiếu thẩm mỹ, mặc dù thị hiếu thẩm mỹ là trạng thái tình cảm tương đối ổn định lặp đi lặp lại trước đối tượng thẩm mỹ, còn mốt là cái chưa ổn định được đưa ra cho thị hiếu thẩm mỹ thử thách.

Mốt - xem xét dưới góc độ mỹ học - triết học – là sự thay đổi một cách thường xuyên, cục bộ các hình thức bề ngoài, xảy ra dưới sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố xã hội (kinh tế, tâm lý xã hội, văn hoá, đạo đức và thẩm mỹ).

Mốt có liên hệ chặt chẽ với truyền thống văn hoá, các phong tục và truyền thống trong xã hội thường bị khúc xạ trong mốt.

Được thử thách qua một thời gian, nếu mốt phù hợp với truyền thống văn hoá và đáp ứng với những nhu cầu lịch sử, nó sẽ tồn tại khá bền vững và bổ sung vào vốn văn hoá truyền thống những hình thức mới. Mốt có thể làm cho những yếu tố truyền thống trở nên lỗi thời, không phù hợp với cuộc sống hiện tại. Cũng có thể chính bản thân mốt nếu không phù hợp với hoàn cảnh tâm lý – xã hội, không phù hợp với môi trường, không hoà nhịp với xu thế vận động xã hội sẽ nhanh chóng bị loại bỏ. Nhưng sự ra đi của nó thầm lặng, không ồn ào như khi mới xuất hiện.

d. Lý tưởng thẩm mỹ

Lý tưởng thẩm mỹ là một thành tố cơ bản, là hạt nhân của ý thức thẩm mỹ, đóng vai trò hình mẫu cho các giá trị thẩm mỹ cần thiết và mong muốn.

Đánh giá thẩm mỹ bao giờ cũng phải tuân theo các chuẩn mực, các chuẩn mực đánh giá có thể nặng về cảm tính, có thể nặng về lý tính. Trong các chuẩn mực, chuẩn mực cao nhất là lý tưởng thẩm mỹ, bởi vì nó là một hệ thống quan điểm cụ thể - cảm tính về sự hài hoà, hoàn thiện của các sự vật , hiện tượng.

Lý tưởng thẩm mỹ được biểu hiện ra thông qua hình tượng mang tính toàn vẹn và cụ thể cảm tính. Những hình tượng ấy thường là con người thuộc một thời đại nhất định, thuộc một tầng lớp trong xã hội nhất định với những quan hệ cụ thể của họ với thế giới xung quanh. Lý tưởng thẩm mỹ ở mỗi thời đại, mỗi xã hội thể hiện rõ rệt nhất qua nghệ thuật, qua các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu ở mỗi thời đại, mỗi xã hội ấy. Thông thường lý tưởng thẩm mỹ được thể hiện trực tiếp qua các hình tượng những nhân vật tích cực, nhân vật chính diện, nhân vật anh hùng, song trong xu hướng nghệ thuật hiện thực phê phán, lý tưởng thẩm mỹ được thể hiện một cách gián tiếp khi các tác phẩm nghệ thuật mổ xẻ phê phán và đả kích các hiện tượng tiêu cực, cả về phương diện đạo đức lẫn phương diện chính trị xã hội.

Lý tưởng thẩm mỹ trong nghệ thuật là sự thể hiện một cách tập trung sâu sắc lý tưởng thẩm mỹ ngoài đời sống xã hội, nó có khả năng dẫn dắt lý tưởng thẩm mỹ ngoài hiện thực.

Các hình thức tồn tại của chủ thể thẩm mỹ

Quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực đã hình thành các chủ thể thẩm mỹ khác nhau. Hiện nay mỹ học Mác – Lênin phân thành năm nhóm chủ thể thẩm mỹ chủ yếu:

a. Nhóm chủ thể thưởng thức

Nhóm này còn được gọi là nhóm cảm thụ các giá trị thẩm mỹ, nó có quy mô rộng lớn nhất, nó bao trùm hai nhóm còn lại, hầu như mỗi con người xã hội đều có cơ hội để trở thành một chủ thể thưởng thức trong những tình huống nhất định nào đó.

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Đại cương mỹ học - mác lê nin. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10868/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Đại cương mỹ học - mác lê nin' conversation and receive update notifications?

Ask