<< Chapter < Page Chapter >> Page >

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.2 : Phép biến đổi dùng nhánh đẳng trị

Biến đổi y - :

Biến đổi sơ đồ thay thế có dạng hình sao gồm 3 nhánh (hình 2.3a) thành tam giác (hình 2.3b) theo các biểu thức sau:

X 12 = X 1 + X 2 + X 1 . X 2 X 3 X 13 = X 1 + X 3 + X 1 . X 3 X 2 X 23 = X 2 + X 3 + X 2 . X 3 X 1 alignl { stack { size 12{X rSub { size 8{"12"} } " "=" X" rSub { size 8{1} } " + X" rSub { size 8{2} } " + " { {X rSub { size 8{1} } "." X rSub { size 8{2} } } over {X rSub { size 8{3} } } } } {} #X rSub { size 8{"13"} } " "=" X" rSub { size 8{1} } " + X" rSub { size 8{3} } " + " { {X rSub { size 8{1} } "." X rSub { size 8{3} } } over {X rSub { size 8{2} } } } {} # X rSub { size 8{"23"} } " "=" X" rSub { size 8{2} } " + X" rSub { size 8{3} } " + " { {X rSub { size 8{2} } "." X rSub { size 8{3} } } over {X rSub { size 8{1} } } } {}} } {}

Ngược lại, biến đổi sơ đồ có dạng hình tam giác sao thành hình sao dùng các biểu thức sau:

X 1 = X 12 . X 13 X 12 + X 13 + X 23 ; X 2 = X 12 . X 23 X 12 + X 13 + X 23 ; X 3 = X 23 . X 13 X 12 + X 13 + X 23 size 12{X rSub { size 8{1} } = { {X rSub { size 8{"12"} } "." X rSub { size 8{"13"} } } over {X rSub { size 8{"12"} } +X rSub { size 8{"13"} } +X rSub { size 8{"23"} } } } " ; "X rSub { size 8{2} } = { {X rSub { size 8{"12"} } "." X rSub { size 8{"23"} } } over {X rSub { size 8{"12"} } +X rSub { size 8{"13"} } +X rSub { size 8{"23"} } } } " ; "X rSub { size 8{3} } = { {X rSub { size 8{"23"} } "." X rSub { size 8{"13"} } } over {X rSub { size 8{"12"} } +X rSub { size 8{"13"} } +X rSub { size 8{"23"} } } } } {}

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.3 : Biến đổi Y - 

Biến đổi Y -  cũng có thể áp dụng được khi ở các nút có nguồn, lúc đó có thể ứng dụng tính chất đẳng thế để tách ra hay nhập chung các nút có nguồn (ví dụ như trên hình 2.4).

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.4 : Tách / nhập các nút có nguồn

Biến đổi sao - lưới:

Sơ đồ thay thế hình sao (hình 2.5a) có thể biến đổi thành lưới (hình 2.5b). Điện kháng giữa 2 đỉnh m và n của lưới được tính như sau:

Xmn = Xm . Xn .Y

trong đó: Xm , Xn là điện kháng của nhánh thứ m và n trong hình sao.

Y là tổng điện dẫn của tất cả các nhánh hình sao.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.5 : Biến đổi sao - lưới

Phép biến đổi này sử dụng tiện lợi trong tính toán ngắn mạch khi có một nút là điểm ngắn mạch và tất cả các nút còn lại là các nút nguồn. Nếu các nguồn là đẳng thế thì điện kháng tương hổ giữa các nguồn có thể bỏ qua, lúc đó sơ đồ sẽ trở nên rất đơn giản. Ví dụ, từ sơ đồ lưới ở hình 2.5b khi các nút 1, 2, 3, 4 có nguồn đẳng thế và nút 5 là điểm ngắn mạch ta có thể đơn giản thành sơ đồ trên hình 2.6. ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Hình 2.6 : Áp dụng biến đổi sao-lưới

Tách riêng các nhánh tại điểm ngắn mạch:

Nếu ngắn mạch trực tiếp 3 pha tại điểm nút có nối một số nhánh (ví dụ, hình 2.7) , thì có thể tách riêng các nhánh này ra khi vẫn giữ ở đầu mỗi nhánh cũng ngắn mạch như vậy. Sơ đồ nhận được lúc này không có mạch vòng sẽ dễ dàng biến đổi. Tính dòng trong mỗi nhánh khi cho ngắn mạch chỉ trên một nhánh, các nhánh ngắn mạch khác xem như phụ tải có sức điện động bằng không. Dòng qua điểm ngắn mạch là tổng các dòng đã tính ở các nhánh ngắn mạch riêng rẽ.

Phương pháp này thường dùng khi cần tính dòng trong một nhánh ngắn mạch nào đó.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.7 : Tách riêng các nhánh tại điểm ngắn mạch

Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ:

Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ ta có thể ghép chung các nhánh một cách đơn giản hơn hoặc có thể bỏ bớt một số nhánh mà dòng ngắn mạch không đi qua (hình 2.8).

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.8 : Lợi dụng tính chất đối xứng của sơ đồ

Sử dụng hệ số phân bố dòng:

Hệ số phân bố dòng là hệ số đặc trưng cho phần tham gia của mỗi nguồn vào dòng ngắn mạch với giả thiết là các nguồn có sức điện động bằng nhau và không có phụ tải.

Dùng hệ số phân bố dòng để tính tổng trở tương hổ giữa các nguồn và điểm ngắn mạch, đưa sơ đồ về dạng rất đơn giản gồm các nguồn nối với điểm ngắn mạch qua tổng trở tương hổ:

Z kN = Z S C k size 12{Z rSub { size 8{ ital "kN"} } " "= { {Z rSub { size 8{S} } } over {C rSub { size 8{k} } } } } {}

trong đó: Z - tổng trở đẳng trị của toàn sơ đồ đối với điểm ngắn mạch.

Ck - hệ số phân bố dòng của nhánh thứ k.

Hệ số phân bố dòng có thể tìm được bằng mô hình, thực nghiệm hoặc giải tích. Phương pháp giải tích được thực hiện bằng cách cho dòng qua điểm ngắn mạch bằng đơn vị và coi rằng các sức điện động bằng nhau. Dòng tìm được trong các nhánh sẽ là trị số của các hệ số phân bố dòng C1, C2, ..... , Ck tương ứng với các nhánh đó.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 2.9 : Sơ đồ để xác định hệ số phân bố dòng

Ví dụ, cho sơ đồ trên hình 2.9a trong đó các sức điện động bằng nhau, không có phụ tải và cho dòng ngắn mạch IN = 1. Sau khi biến đổi sơ đồ và từ điều kiện cân bằng thế ta có:

IN . Xđt = C1. X1 = C2. X2 = C3. X3

C 1 = X ‰t X 1 ; C 2 = X ‰t X 2 ; C 3 = X ‰t X 3 size 12{C rSub { size 8{1} } " "= { {X rSub { size 8{ ital "‰t"} } } over {X rSub { size 8{1} } } } " ; "C rSub { size 8{2} } " "= { {X rSub { size 8{ ital "‰t"} } } over {X rSub { size 8{2} } } } " ; "C rSub { size 8{3} } " "= { {X rSub { size 8{ ital "‰t"} } } over {X rSub { size 8{3} } } } } {}

và: IN . X = C1. X1N = C2. X2N = C3. X3N

X 1N = X S C 1 ; X 2N = X S C 2 ; X 3N = X S C 3 size 12{X rSub { size 8{1N} } " "= { {X rSub { size 8{S} } } over {C rSub { size 8{1} } } } " ; "X rSub { size 8{2N} } " "= { {X rSub { size 8{S} } } over {C rSub { size 8{2} } } } " ; "X rSub { size 8{3N} } " "= { {X rSub { size 8{S} } } over {C rSub { size 8{3} } } } } {}

Công suất ngắn mạch

Công suất ngắn mạch SNt vào thời điểm t là đại lượng qui ước được tính theo dòng ngắn mạch INt vào thời điểm t trong quá trình quá độ và điện áp trung bình Utb của đoạn tính dòng ngắn mạch:

SNt = 3 size 12{ sqrt {3} } {} INt. Utb

Công suất ngắn mạch dùng để chọn hay kiểm tra máy cắt, lúc đó t là thời điểm mà các tiếp điểm chính của máy cắt mở ra. Công suất này phải bé hơn công suất đặc trưng cho khả năng cắt của máy cắt hay còn gọi là công suất cắt định mức của máy cắt:

SNt<SCđm = 3 size 12{ sqrt {3} } {} ICđm. Uđm

Ngoài ra, khi đã biết công suất ngắn mạch SNH (hoặc dòng ngắn mạch INH) do hệ thống cung cấp cho điểm ngắn mạch có thể tính được điện kháng của hệ thống đối với điểm ngắn mạch:

X H = U tb 3 . I NH = U tb 2 S NH size 12{X rSub { size 8{H} } " "= { {U rSub { size 8{ ital "tb"} } } over { sqrt {3} "." I rSub { size 8{ ital "NH"} } } } " "=" " { {U rSub { size 8{ ital "tb"} } rSup { size 8{2} } } over {S rSub { size 8{ ital "NH"} } } } } {}

khi tính toán trong hệ đơn vị tương đối với các lượng cơ bản Scb và Ucb = Utb thì:

X H = I cb I NH = S cb S NH size 12{X rSub { size 8{*H} } " "= { {I rSub { size 8{ ital "cb"} } } over {I rSub { size 8{ ital "NH"} } } } " "=" " { {S rSub { size 8{ ital "cb"} } } over {S rSub { size 8{ ital "NH"} } } } } {}

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10820/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện' conversation and receive update notifications?

Ask