<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 5

Besin voor jy begin!

Module 10

Bestuur van finansies

Opdrag 1

 1. Elke maand is daar baie dinge waarvoor jou ouers moet betaal. Vra jou ouers om jou te help om ‘n lys te maak van10 dienste of goedere waarop hulle elke maand hul geld spandeer. Laat hulle ook langsaan elke uitgawe ‘n persentasie skryf van die uitgawe vir ‘n spesifieke diens of dinge.
Tipe Uitgawe Diens of Goedere Persentasie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[LU 1.1]

(b) Teken ‘n kolomgrafiek om die vyf dienste of goedere aan te dui waarop jou ouers die meeste geld maandeliks moet spandeer.

 1. Hou ‘n klasbespreking om te bepaal of al die huishoudings se vyf hoogste uitgawes dieselfde is. Indien daar verskille is, motiveer waarom.

Opdrag 2

Het jy enige pligte wat jy daagliks/weekliks/maandeliks moet uitvoer? Gee ‘n kort WERKBESKRYWING van ten minste vyf take waarvoor jy verantwoordelik is.

Verrig jy hierdie take getrou?

Waarom?

[LU 3.1]

Opdrag 3

Wat is die eienskappe van ‘n goeie bestuurder? Maak ‘n kruisie in die toepaslike kolom:

‘n Goeie bestuurder Ja Nee
1. Vermy moeilike en onaangename situasies.
2. Is sterk en standvastig in moeilike situasies.
3. Is bereid om van opinie te verander.
4. Sien nie ander se standpunte in nie.
5. Is altyd bereid om te help.
6. Vermy moeilikheid en blameer ander vir probleme.
7. Merk geleenthede vir verbetering op.
8. Is eerlik en oop.
9. Is ‘n goeie luisteraar.
10. Prys, motiveer en gee graag rigting.
11. Het ‘n groot hart.
12. Sê dat jou probleme tuis hoort.
13. Neem self besluite sonder om die mense wat daardeur geraak word, te raadpleeg.
14. Sorg dat alles betyds klaarkom.
15. Is ‘n voorbeeld met sy kennis en vasberadenheid.

[LU 3.1]

Agtergrond
Elke bestuurder se leierskapstyl is anders. Daar is hoofsaaklik drie style, nl. ‘n demokratiese , ‘n outokratiese en ‘n laissez-faire styl.‘n Demokratiese leier betrek sy spanlede by besluitneming en moedig hul aan om hul opinies uit te spreek.‘n Outokratiese leier is taakgerig en doen al die beplanning en dinkwerk op sy eie.‘n Laissez-faire leier laat almal toe om te doen soos wat hy/sy wil en doen geen moeite om die span te beheer nie.

Opdrag 4

Elke opvoeder by die skool het sekere pligte waarvoor hy of sy verantwoordelik is. Jou opvoeder sal aan julle groep ‘n pligstaat van die skool verskaf. Kies ‘n gewone opvoeder (± 5 jaar onderwys) en ‘n departementshoof (± 10 jaar) en maak ‘n lys van al die pligte waarvoor hy/sy verantwoordelik is.

Naam van gewone opvoeder

Pligte

Naam van departementshoof

Pligte

Is daar ‘n opmerkbare verskil tussen die take van die twee opvoeders?

Indien wel, waarom?

[LU 1.1]

Opdrag 5

Jy is pas as klaskaptein gekies. Maak ‘n lys van al die pligte en verantwoordelikhede wat ‘n klaskaptein behoort te hê.

[LU 3.1]

Opdrag 6

Die werkers by die skool het nie meer tyd om daagliks julle klas skoon te maak nie. Jou klasonderwyser het vir jou opdrag gegee om hierdie taak te organiseer. Die leerders in die klas sal beurtelings verantwoordelikheid moet neem om die klas skoon te maak.

 1. Maak ‘n lys van take wat elke dag verrig moet word, bv. bordwissers moet uitgeslaan word.
 2. Beplan hoe jy te werk wil gaan sodat elkeen in die klas ‘n beurt sal kry om die klas skoon te maak (bv. diensrooster).
 3. Wanneer gaan die klas skoongemaak word?
 4. Hoe gaan jy kontrole uitoefen?
 5. Wat gaan jy met leerders doen wat versuim om hul pligte na te kom?
 6. Hoe gaan jy dit hanteer as ‘n leerder op sy betrokke diensbeurt afwesig is.

[LU 3.1]

Assessering

LU 1

DIE EKONOMIESE KRINGLOOP

Die leerder is in staat om kennis en begrip van die ekonomiese kringloop binne die konteks van “die ekonomiese probleem” te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

1.1 onderskei tussen verskillende vlakke van behoeftes en verduidelik hoe daar daarin voorsien kan word

LU 3

Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële Kennis en Vaardighede

Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.

Ons weet dit as die leerder die volgende doen :

3.1 neem deel aan en toon bestuurs- en leiersrolle in die klas en by die huis in die afwesigheid van volwassenes;

Memorandum

Opdrag 1a. Hierdie is ‘n tuiswerkopdrag wat elke leerder saam met sy ouers kan voltooi.

Moontlike antwoorde/uitgawes:

 • Kruideniersware goedere
 • Water en elektrisiteit diens
 • Telefoon diens
 • Huispaaiement goedere
 • Motorpaaiement goedere
 • Brandstof goedere
 • Skoolgeld diens
 • Klere-uitgawes goedere
 • Spaar diens
 • Polisse diens
 • Al die uitgawes saam moet in totaal 100% wees.

Opdrag 1C

Mag verskil

Hou ‘n klasbespreking van huishoudings se uitgawes en lei so af watter uitgawes die meeste voorkom.

Opdrag 2

Mag verskil

Opdrag 3

Die eienskappe van ‘n goeie bestuurder word met die klas bespreek; die eerste vyf eienskappe kan as ‘n klasgroep voltooi word, waarna die laaste tien individueel voltooi word en geassesseer word.

1. Nee

2. Ja

3. Ja

4. Nee

5. Ja

6. Nee √

7. Ja √

8. Ja √

9. Ja √

10. Ja √

11. Ja √

12. Nee √

13. Nee √

14. Ja √

15. Ja √

Opdrag 4

Kan verskil. Die verskillende bestuurstyle word aan die klas verduidelik en die pligstate van die opvoeders van ‘n skool kan aan groepe uitgedeel word, waarna die opdrag voltooi kan word.

Opdrag 5

Kan verskil. Die leerder moet met hierdie oefening besef dat om as ‘n klaskaptein gekies te word, nie net ‘n voorreg is nie, maar ook sekere verantwoordelikhede vereis.

Opdrag 6

Kan verskil. Die leerder word blootgestel aan die geleentheid om sekere take te kan bestuur.

Questions & Answers

what is the VA Ha D R X int Y int of f(x) =x²+4x+4/x+2 f(x) =x³-1/x-1
Shadow Reply
can I get help with this?
Wayne
Are they two separate problems or are the two functions a system?
Wilson
Also, is the first x squared in "x+4x+4"
Wilson
x^2+4x+4?
Wilson
thank you
Wilson
Please see ***imgur.com/a/lpTpDZk for solutions
Wilson
f(x)=x square-root 2 +2x+1 how to solve this value
Marjun Reply
factor or use quadratic formula
Wilson
what is algebra
Ige Reply
The product of two is 32. Find a function that represents the sum of their squares.
Paul
if theta =30degree so COS2 theta = 1- 10 square theta upon 1 + tan squared theta
Martin Reply
how to compute this 1. g(1-x) 2. f(x-2) 3. g (-x-/5) 4. f (x)- g (x)
Yanah Reply
hi
John
hi
Grace
what sup friend
John
not much For functions, there are two conditions for a function to be the inverse function:   1--- g(f(x)) = x for all x in the domain of f     2---f(g(x)) = x for all x in the domain of g Notice in both cases you will get back to the  element that you started with, namely, x.
Grace
sin theta=3/4.prove that sec square theta barabar 1 + tan square theta by cosec square theta minus cos square theta
Umesh Reply
acha se dhek ke bata sin theta ke value
Ajay
sin theta ke ja gha sin square theta hoga
Ajay
I want to know trigonometry but I can't understand it anyone who can help
Siyabonga Reply
Yh
Idowu
which part of trig?
Nyemba
functions
Siyabonga
trigonometry
Ganapathi
differentiation doubhts
Ganapathi
hi
Ganapathi
hello
Brittany
Prove that 4sin50-3tan 50=1
Sudip Reply
False statement so you cannot prove it
Wilson
f(x)= 1 x    f(x)=1x  is shifted down 4 units and to the right 3 units.
Sebit Reply
f (x) = −3x + 5 and g (x) = x − 5 /−3
Sebit
what are real numbers
Marty Reply
I want to know partial fraction Decomposition.
Adama Reply
classes of function in mathematics
Yazidu Reply
divide y2_8y2+5y2/y2
Sumanth Reply
wish i knew calculus to understand what's going on 🙂
Dashawn Reply
@dashawn ... in simple terms, a derivative is the tangent line of the function. which gives the rate of change at that instant. to calculate. given f(x)==ax^n. then f'(x)=n*ax^n-1 . hope that help.
Christopher
thanks bro
Dashawn
maybe when i start calculus in a few months i won't be that lost 😎
Dashawn
what's the derivative of 4x^6
Axmed Reply
24x^5
James
10x
Axmed
24X^5
Taieb
comment écrire les symboles de math par un clavier normal
SLIMANE
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 5. OpenStax CNX. Sep 05, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10973/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask