<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aktiwiteit 1:

Om afleidings oor diensverskaffing in plakkerskampe te maak

[lu 2.1]

In pare

  • Bestudeer die volgende illustrasie en beantwoord die vrae:

a) Watter basiese dienste ontbreek in hierdie informele nedersetting?

b) Sou jy sê dat die omstandighede waaronder die inwoners van hierdie nedersettings leef gesond is? Gee ‘n rede vir jou antwoord.

c) Watter gevolge sou die uitbreek van ‘n brand inhou vir die inwoners van hierdie informele nedersettings?

4. Verswakking van kapasiteit in instellings soos rade, organisasies en dienste

  • Die groot toestroming van mense uit die platteland na stedelike gebiede lei tot ‘n afname in dienslewering aan alle inwoners en om in hul behoeftes te kan voorsien. Aanvanklik word slegs druk op die verskaffing van basiese dienste in die woonbuurte ervaar, maar uiteindelik word die behoefte aan diensvoorsiening onmoontlik. Kan jy voorbeelde noem?
  • Gevolglik raak sommige inwoners ontevrede met die instroming van persone uit ander gebiede en uiteindelik lei dit tot konflik. Sekere groepe onttrek hulle en sorg dat hulle slegs eie belange beskerm. Dit gee aanleiding tot ‘n atmosfeer van wantroue onder die bevolking.
  • Dit is dit nie net mense wat binne die grense van die land migreer nie. Persone uit ander lande in Afrika stroom ook na Suid-Afrikaanse stede. Dit lei tot botsings met die plaaslike inwoners. Hierdie persone plaas druk op reeds beperkte hulpbronne. Dit lei tot xenofobie (haat teenoor vreemdelinge), waar alle persone buite die grense van die land met agterdog bejeën word. Immigrante veral uit Nigerië kom na Suid Afrika om geld te verdien in die informele sektor. Sommige raak betrokke by onwettige aktiwiteite soos dwelmhandel. Dit lei tot ‘n toename in misdaad. Dra jy kennis van immigrante en hul bedrywighede? Wat is jou mening hieroor? Gesels met mense wat hiervan weet, en dink aan oplossings.

Aktiwiteit 2:

Om inligting oor sosiale en omgewingskonflik in afrikalande te versamel

[lu 3.1]

In groepe

  • Soek inligting in die biblioteek oor die rol wat sosiale en omgewingskonflik speel in EEN van die volgende Afrikalande:

1. Zimbabwe

2. Angola

3. Burundi

4. Kongo

5. Mosambiek

Aktiwiteit 3:

Om ‘n bewuswording en begrip van sosiale en omgewingskonflikte in suid-afrika te ontwikkel, spesifiek die rol van regeringsbeleid in diè verband

[lu 3.1, 3.3]

Bespreek en beantwoord die volgende vrae in groepsverband:

a) Beskryf die verskille in landeienaarskap tussen swartes en blankes in Suid-Afrika.

b) Wat het die swart mense in die Bantoetuislande gedoen om te oorleef?

c) In die jare sestig het swart mense hoofsaaklik in die tuislande en “townships” naby stede geleef. Maak ‘n lys van al die negatiewe dinge wat as gevolg hiervan met hulle gebeur het.

d) Noem en bespreek VYF redes hoekom jy dink dat swart mense ongelukkig was oor die regering van die Nasionale Party.

e) Hoekom het geweld na Nelson Mandela se vrylating die hoogte ingeskiet?

f) Hoekom het die SA ekonomie tussen 1980 en 1990 stilgestaan?

h) Verwys na die antwoorde op vrae a – g en gee dan VYF goeie redes vir die verstedeliking van swart mense (skryf eers jou eie gedagtes neer, deel dit dan met die groep, en laat die groep die VYF belangrikstes kies).

Assessering

LU 2
AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 ‘n beredeneerde verduideliking van sommige benaderings tot ontwikkeling verskaf [mense en plekke];
  1. maniere waardeur Wetenskap en Tegnologie ‘n positiewe en negatiewe invloed op ontwikkeling het, identifiseer [mense en hulpbronne];
2.3 verduidelik hoe volhoubare ontwikkeling ‘n positiewe uitwerking op mense, plekke en omgewings kan hê [mense en omgewing
LU 3
VERKENNING VAN VRAAGSTUKKE Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
  1. maatskaplike en omgewingskonflikte in Suid-Afrika identifiseer en dit met ander kontekste vergelyk [identifiseer die vraagstuk];
3.2 faktore wat ‘n uitwerking op geselekteerde maatskaplike en omgewingsgeskille het identifiseer, insluitend regte, geslag, maatskaplike, ekonomiese en politieke eise in ‘n spesifieke konteks [faktore wat die vraagstuk affekteer];
  1. die oorsaak van geskille of konflikte ontleed [maak keuses];
3.4 ingeligte besluite neem oor verskeie oplossings vir sosiale en omgewingskonflikte [maak keuses].

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11054/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask