<< Chapter < Page Chapter >> Page >
  • Die skool het 580 leerders. Kan jy die waarde bevestig uit die getalle in die tabel?
  • Een sektordiagram is saamgestel uit die ontbytinligting, en die ander een uit die middagetesyfers. Besluit watter een is eerste, en vul dan die beskrywings op die regte plekke in.
  • Dis duidelik dat die sektorgroottes verskil. Die groottes is in verhouding met die getal leerders wat elke sektor voorstel. Die regte grootte en verhouding word vasgestel deur die hoekgrootte op die punt van die sektor te bereken. Byvoorbeeld, 82  580 × 360 = 51°, afgerond. Dit is die hoek aan die punt van die sektor verteenwoordigend van die leerlinge wat nie ontbyt eet voor hulle skool toe kom nie. Die formule is: hoekgrootte = waarde  totaal van waardes × 360. Bereken die hoekgroottes van al die ander sektore, en bevestig deur meting dat die sektore die regte groottes is!
  • Dis vanselfsprekend dat die som van al die hoeke 360° moet wees.

5 Puntediagramme

  • Hulle is aantreklike grafieke, bestaande slegs uit die gestipte punte. Dis ’n skakel tussen twee stelle gegewens, op een grafiek, wat vergelykings tussen die twee vergemaklik. Hier is ’n illustrasie.

Die toetspunte in Skeinat en Wiskunde van ’n groep van 22 leerders word in hierdie tabel weergegee.

Leerder: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
Skeinat 75 45 28 66 58 81 23 69 60 48 72 37 47 90 57 88 45 56 62 40 53 48
Wiskunde 65 31 40 67 52 75 34 95 70 66 58 40 45 84 75 70 55 61 53 55 72 49

Die puntediagram van die punte:

Elke leerling word voorgestel deur ’n punt met koördinate (Skeinat-punt ; Wiskunde-punt). Leerder A is (75;65). Soek daardie punt. Leerder B is (45;31), ens. Die grafiekblokkies is uitgelaat om die grafiek duideliker te maak.

As die punte ’n patroon vorm, soos dié, ongeveer vanaf die hoek onder links na bo regs, beteken dit dat daar ’n verband is tussen die leerders se punte vir die twee vakke.

  • Daardie leerders wat nie dié neiging toon nie, staan duidelik uit op die grafiek. Sien die twee punte in die sirkels. Byvoorbeeld, die punt (69;95) van leerder H is effens hoër as die ander. Dus is sy punte vir Wiskunde beter as vir Skeinat, maar leerder B (45;31) doen heelwat beter in Skeinat as in Wiskunde. As almal presies dieselfde punte behaal in Skeinat en in Wiskunde, sou daar ’n baie duidelike patroon uitkom. Wat dink jy sou die patroon wees?

Assessering

LU 2
Patrone, Funksies en AlgebraDie leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel, en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 op verskillende maniere ‘n verskeidenheid numeriese en meetkundige patrone en verwantskappe ondersoek deur dit voor te stel en te veralgemeen, en deur die reëls onderliggend daaraan te verduidelik en te bewys (insluitend patrone in natuurlike en kulturele vorms, en patrone wat die leerder self geskep het);
2.2 voorstellings maak van verwantskappe tussen veranderlikes en dit gebruik sodat invoer– en/of uitvoerwaardes op ‘n verskeidenheid maniere bepaal kan word deur die gebruik van:
2.2.1 woordelikse beskrywings;2.2.2 vloeidiagramme;2.2.3 tabelle;2.2.4 formules en vergelykings;
2.3 wiskundige modelle saamstel wat oplossings vir probleemsituasies voorstel, beskryf en voorsien, en verantwoordelikheid toon teenoor die omgewing en die gesondheid van ander (insluitend probleme binne menseregte-, sosiale, ekonomiese, kulturele en omgewingskontekste);
2.4 vergelykings oplos deur inspeksie, deur ‘n proses van probeer–en–verbeter of algebraïese prosesse (optellings- en vermenigvuldigngsomgekeerdes, asook faktorisering) en die oplossings kontroleer deur vervanging;
2.5 grafieke op die Cartesiese vlak teken vir gegewe vergelykings (met twee veranderlikes), of die vergelykings of formules bepaal van gegewe grafieke, deur, waar nodig, van tabelle gebruik te maak;
2.6 die ekwivalensie van verskillende beskrywings van dieselfde verwantskap of reël bepaal, ontleed en interpreteer, wat soos volg voorgestel word:
2.6.1 woordeliks;2.6.2 in vloeidiagramme;2.6.3 in tabelle;2.6.4 deur vergelykings of uitdrukkings;
  • deur grafieke in die Cartesiese vlak
sodat die nuttigste voorstellingvir ‘n gegewe situasie gekies kan word.
LU 5
DatahanteringDie leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
5.1 vrae stel oor menseregte-, sosiale, politieke, omgewings– en ekonomiese sake in Suid–Afrika;
5.2 geskikte metodes kies, staaf en gebruik vir die versameling van data(alleen en/of as lid van ‘n groep of span), insluitend vraelyste, onderhoude, eksperimente en bronne soos boeke, tydskrifte en die Internet, om vrae te beantwoord en gevolgtrekkings en voorspellings oor die omgewing te maak;
5.3 numeriese data op verskillende maniere organiseer ten einde ‘n opsomming te maak deur die volgende vas te stel:
5.3.1 bepalers van sentrale neiging;
5.3.2 bepalers van verspreiding;
5.4 ‘n verskeidenheid grafieke met die hand of met behulp van tegnologie teken om data voor te stel en te interpreteer, insluitend:
5.4.1 staafgrafieke en dubbele staafgrafieke;
5.4.2 histogramme met gegewe en eie intervalle;
5.4.3 sirkeldiagramme;
5.4.4 lyn– en gebroke lyngrafieke;
5.4.5 verspreidingsgrafieke;

Get the best College algebra course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11055/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask