<< Chapter < Page Chapter >> Page >

2. Die twee tekeninge van dieselfde klaskamer verskil in grootte omdat die skaal waarop hulle geteken is, verskil.

3. Meet iets anders op jou skoolterrein wat heelwat groter is as jou klaskamer, byvoorbeeld die skoolsaal of die rugbyveld. Teken dit op dieselfde grootte papier as in die geval van jou klaskamer. Om dit reg te kry, moet jy meer meters per sentimeter vir jou plan / kaart gebruik as toe jy jou klaskamer geteken het. Die skaal gaan dus verskil, omdat jy ‘n groter area op dieselfde grootte papier moet teken.

Dui die skaal as ‘n lynskaal op jou kaart aan.

Aktiwiteit 4:

Om afstand op ‘n atlaskaart en ‘n aardbol te bepaal

[lu 1.3]

1. Maak jou atlas oop by ‘n kaart van Suidelike Afrika. Bepaal die werklike afstand in kilometer tussen die volgende plekke. Meet langs ‘n reguit lyn (soos die kraai vlieg).

a) Kaapstad – Oos-Londen km

b) Durban – Johannesburg km

c) Pretoria – Kimberley km

d) Kimberley – Kaapstad km

2. Bepaal die werklike afstand tussen die volgende plekke op ‘n aardbol:

a) Durban en Sydney km

b) Kaapstad en Rio de Janeiro km

c) Parys en New York km

d) Tokio en Moskou km

2. Kaartsimbole en kaartsleutel

Ingesluit in hierdie module is ‘n 1:50 000 topografiese kaart van Ceres, asook ‘n volledige lys van kaartsimbole op die daaropvolgende bladsy. Hierdie kaartsimbole moet bestudeer word, sodat jy die verskillende eienskappe kan erken wanneer ons op die kaart van Ceres werk.

Julle hoef nie noodwendig hierdie oefening oor Ceres te doen nie. Vra jul onderwyser om betyds ‘n kaart van jul eie stad of dorp en distrik te bestel, sodat julle ‘n studie van jul bekende omgewing soos wat dit op ‘n kaart aangetoon word, kan maak. Julle sal verbaas wees oor die magdom inligting wat daarin opgesluit is. Maak ‘n studie van die wyse waarop berge met verskillende vorme, bergklowe, valleie en dies meer, voorgestel word.

SKRYF AAN: DIE STAATSDRUKKER

PRIVAATSAK X85

PRETORIA

en bestel ‘n amptelike 1:50 000 kaart van die gebied waarin julle dorp of stad geleë is. Dit kos verrassend min.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n verskeidenheid aardrykskundige en omgewingsbronne relevant vir ‘n ondersoek identifiseer [vind bronne];
1.2 inligting relevant vir die ondersoek uit eenvoudige grafieke, kaarte en statistiese bronne organiseer en interpreteer [werk met bronne];
1.3 afstande op aardbolle, atlasse en kaarte meet deur lynskale te gebruik [werk met bronne];

Memorandum

Aktiwiteit 1:

Soorte kaarte Funksie
Bou en dreinering Dui ligging van berge, riviere, ens. aan
Klimaatstreke Dui temperatuur, lugdruk, reënval aan
Plantegroei Dui tipe plantegroei aan
Bevolkingsverspreiding Dui verspreiding van mense aan
Menslike bedrywighede Dui ekonomiese aktiwiteite aan
Staatkundige verdeling Dui provinsies en hoofstede aan
Delfstowwe Dui tipe mynbouaktiwiteite aan

Aktiwiteit 4:

1. a) ± 925 km

  1. ± 500 km
  2. ± 500 km
  3. ± 840 km

2. a) Durban en Sydney: 8250 km

b) Kaapstad en Rio de Janeiro: 4750 km

c) Parys en New York: 5250 km

d) Tokio en Moskou: 7250 km

Questions & Answers

what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11020/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask