<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

My woonplek

Module 16

Die slaapkamer

Aktiwiteit 1

Om voorwerpe uit te ken en te definieer [lu 5.2.9]

DIE SLAAPKAMER

Pas die woorde (woordeskat)

Kies uit die kas die regte woord vir elk van die volgende prentjies. Skryf die woorde langs die prentjie neer.

...............................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Aktiwiteit 2

Om korrek te leer spel [lu 4.5.2]

Leer die spelling van die woorde vir ‘n speltoets en skryf jou toetspunt hier neer.

....................................................................................................

Aktiwiteit 3

Om verskille in prente te bespreek [lu 1.3.1]

Soek die verskil (Mondelinge speletjie)

Hieronder is twee prentjies, A en B, wat van mekaar verskil. Werk saam met 'n maat om die verskille uit te vind. Kies een prent ( A of B ) en hou die ander een toe. Draai jou rug op jou maat. Julle mag nou nie mekaar se prente sien nie.

A moet vir B vertel wat in sy/haar prent is en B moet vir A sê of hy/sy dit ook sien, bv.

A: Op die bedkassie is 'n leeslamp.

B: Ja, op die bedkassie is 'n leeslamp.

A: Op die vloer is 'n matjie.

B: Nee, daar is nie 'n matjie op die vloer nie.

A
B

Ons het ........................................ verskille gekry.

Bespreek die verskille met ‘n ander groepie en vergelyk jul bevindinge met die res van die klas.

Aktiwiteit 4

Om ‘n bekende situasie te rolspeel [lu 2.2.1]

Kom ons maak die bed op (mondeling, aksies en instruksies)

Lees die volgende aksieketting van hoe om 'n bed op te maak en maak jul eie aksies daarby. Die hele klas kan dit saam sê of dit kan in groepe gedoen word.

Aktiwiteit 5

Om instruksies uit te voer [lu 1.2.1]

Probeer nou om aan mekaar instruksies te gee van hoe om 'n bed op te maak. neem beurte in jul groepe om die instruksies vir die res van die groep te gee, bv. trek die lakens af.

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

1.2 mondelinge instruksies, aanwysings en beskrywings verstaan:

  • fisiek op instruksies reageer (soos hoe om iets te maak).

1.3 verstaan mondelinge beskrywings:

1.3.1 mense, voorwerpe of plekke identifiseer.

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.2 op kultureel gepaste maniere optree:

2.2.1 bekende situasies rolspeel (soos gee aanwysings).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.2 bekende woorde korrek spel.

Leeruitkoms 5: dink en redeneer

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.2 taal gebruik om te dink:

5.2.9 met ondersteuning eenvoudige definisies skryf en voorbeelde gee (soos: pas ‘n begrip en sy definisie by ‘n voorbeeld).

Memorandum

Aktiwiteit 1(a)

Hangkas

stoeltjie

kam

borsel

bedlampie

spieël

prente

kussing

laaikas

matjie

spieëltafel

pantoffels

boeke

wekker

laken

kombers

bed

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask