<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 8

Volhoubare groei en ontwikkeling

Module 1

Aanloop tot die heropbou- en ontwikkelingsprogram (hop)

By voltooiing van hierdie afdeling sal jy kan ontleed hoe beoog is om die heropbou en ontwikkelingsprogram (hop) te gebruik om ekonomiese ontwikkeling en heropbou te stimuleer.

Suid-Afrika se geskiedenis word gekenmerk deur kolonialisme, rassisme, apartheid, seksisme en onderdrukkende arbeids- en ander wetgewing wat sedert stigting in 1652 die ekonomiese en sosiale omgewing oorheers het. Hierdie genoemde faktore het diepgewortelde ongelykhede in die Suid-Afrikaanse samelewing teweeg gebring wat teen die einde van die 20ste eeu tot rewolusionêre teenstand en uiteindelik tot 'n demokraties verkose regering in 1994 aanleiding gegee het.

Aktiwiteit 1:

LU 2.1

Kolonialisme

Groep:

 • Bespreek wat julle verstaan onder die begrip KOLONIALISME en noem ook voorbeelde van ander state / lande in die wêreld waar kolonialisasie plaasgevind het. Dui ook aan watter groot moondhede by kolonialisering in Suid-Afrika en Afrika betrokke was. Watter "ongelykhede" het kolonialisme in Suid-Afrika teweeg gebring.
 • Voorsien 'n kort verslaggie vir voordrag aan die klas. Skryf die verslag op ‘n los folio en skryf ‘n kort opsomming na afloop van die klasbespreking hieronder.

Aktiwiteit 2:

LU 2.1

Rassisme

Groep:

 • Bespreek wat julle verstaan onder die begrip RASSISME en verduidelik hoedat die konsep die alledaagse lewe beïnvloed. Wat is volgens jul mening die grootste nadele van rassisme, m.a.w. watter "ongelykhede" het rassisme in Suid-Afrika teweeg gebring. Bestaan daar ook rassisme in ander lande?
 • Voorsien 'n kort verslaggie vir voordrag aan die klas. Skryf die verslag op ‘n los folio en skryf ook ‘n kort opsomming na afloop van die klasbespreking.

Aktiwiteit 3:

LU 2.1

Apartheid

Groep:

 • Bespreek wat julle verstaan onder die begrip APARTHEID, waarom het dit ontstaan en watter implikasies het dit vir die Suid-Afrikaanse samelewing gehad, m.a.w. watter "ongelykhede" het apartheid in Suid-Afrika te weeg gebring.
 • Voorsien 'n kort verslaggie vir voordrag aan die klas. Skryf die verslag op ‘n los folio en skryf ook ‘n kort opsomming na afloop van die klasbespreking.

Aktiwiteit 4:

LU 2.1

Seksisme

Groep:

 • Verduidelik wat julle verstaan onder die begrip SEKSISME, en dui aan watter nadele daaraan verbonde is, m.a.w. watter "ongelykhede" het seksisme in Suid-Afrika teweeg gebring.
 • Voorsien 'n kort verslaggie vir voordrag aan die klas. Skryf die verslag op ‘n los folio en skryf ook ‘n kort opsomming na afloop van die klasbespreking.

Aktiwiteit 5:

LU 2.1

Onderdrukkende wetgewing

Groep:

 • Verduidelik wat jul verstaan onder die begrip ONDERDRUKKENDE WETGEWING, en verskaf 'n aantal voorbeelde van sodanige wetgewing wat in die Suid-Afrikaanse samelewing deur die vorige regering afgedwing is. Watter "ongelykhede" is hierdeur in Suid-Afrika veroorsaak?
 • Voorsien 'n kort verslaggie vir voordrag aan die klas. Skryf die verslag op ‘n los folio en skryf ook ‘n kort opsomming na afloop van die klasbespreking.

Aktiwiteit 6:

LU 2.1

Samevattende ontleding

SELF:

 • Van jou word verwag om 'n ontleding te verskaf met betrekking tot elk van bogenoemde begrippe onder die volgende hofies. 'n Netjiese voorlegging van hoogstens TWEE bladsye moet voorberei en ingehandig word, terwyl ‘n kort opsomming geskryf moet word.

1. Begripsontleding

2. Voorbeelde om die begrip te verduidelik.

3. Invloed op die sosiale- en werksomgewing in Suid-Afrika.

Ten einde hierdie "probleme" die hoof te bied het die huidige regering in 1994 die HEROPBOU EN ONTWIKKELINGSPROGRAM (HOP) daargestel wat bedoel is om aan die volgende breë beginsels te voldoen en wat die "ongelykhede" moes uitskakel:

1. Dit moes 'n geïntegreerde en volhoubare program wees, (d.w.s. almal moet ingeskakel word)

2. wat op alle mense gerig is, (d.w.s. alle menslike hulpbronne moet ontwikkel word)

3. wat vrede en sekuriteit vir almal ten doel het, (d.w.s. deur Grondwet moet almal beskerm word)

4. wat nasiebou beoog. (d.w.s. vorige skeidslyne van ryk/arm, wit/swart moet verdwyn)

5. wat heropbou en ontwikkeling sal kombineer, (d.w.s. volledige toegang tot werk/dienste) en

6. wat demokratiese doelstellings sal dien (d.w.s. inspraak ook vanaf voetsoolvlak)

Om hieraan te voldoen word die HOP-doelstellings gegroepeer onder die volgende VYF programme wat mekaar onderling sal ondersteun, naamlik

1. voorsiening in basiese behoeftes van die bevolking;

2. ontwikkeling van mannekrag;

3. die opbou van die ekonomie;

4. demokratisering van die staat en gemeenskap;

5. implementering van die HOP.

Aktiwiteit 7:

LU 2.1

Heropbou en ontwikkelingsprogram (hop)

 • Doen navorsing oor die Heropbou en Ontwikkelingsprogram en verduidelik kortliks wat beoog is met elk van die voorgenoemde programme in die poging van die regering om die ongelykhede van die verlede uit te skakel. Verskaf 'n netjiese voorlegging van nie meer as een bladsy per program nie, d.w.s. hoogstens VYF bladsye. Skryf die opsommings van elk hieronder. ANC, 1994: THE RECONSTRUCTION AND DEVEOPMENT PROGRAMME: A Policy Framework. Umanyano Publications, PO Box 3851, Johannesburg, 199

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik as die leerder:
2.1 die wyse waarop die nasionale begroting gebruik word om groei te beïnvloed en ekonomiese ongelykhede te stel, kan ondersoek en verduidelik;
2.2 die wyse waarop die HOP kan gebruik gewees het om ekonomiese groei en heropbou te stimuleer (bv. kapasiteitsuitbouing, werkgeleenthede), kan ondersoek;
2.3 die belangrikheid van besparing vir beleggings kan bespreek;
2.4 die wyse waarop tegnologie kan bydra tot verhoogte produktiwiteit, ekonomiese groei en lewenstandaard, kan ondersoek en daaroor verslag kan doen.

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11039/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask