<< Chapter < Page
  Giáo trình truyền động điện tự     Page 6 / 10
Chapter >> Page >

Khi đảo chiều vì dòng đảo chiều lớn nên phải thêm điện trở phụ vào để hạn chế không quá dòng cho phép Iđch ≤ Icp, nên động cơ sẽ chuyển sang điểm B, C và sẽ làm việc xác lập ở D nếu phụ tải ma sát, còn nếu là phụ tảI thế năng thì động cơ sẽ làm việc xác lập ở điểm E. Đoạn BC là đoạn hãm ngược, lúc này dòng hãm và mômen hãm của động cơ.

Với: s th R 2 ' + R 2f ' X nm ; M th 3U 1f 2 2 ( ω 0 ) X nm ; size 12{s rSub { size 8{ ital "th"} } approx { {R rSub { size 8{2} } rSup { size 8{'} } +R rSub { size 8{2f} } rSup { size 8{'} } } over {X rSub { size 8{ ital "nm"} } } } " ; M" rSub { size 8{"th"} } approx { {3U rSub { size 8{1f} } rSup { size 8{2} } } over {2 \( - ω rSub { size 8{0} } \) X rSub { size 8{ ital "nm"} } } } " ; "} {} (2-88)

s = ω 0 ω ω 0 > l size 12{s= { {ω rSub { size 8{0} } - ω} over {ω rSub { size 8{0} } } }>l} {} (2-89)

ựự00 Mc MA (đ/c)b)(1)-ự0HND ựôđHình 2-38: a) Sơ đồ nối dây ĐK khi Hãm ngược bằng cách đảo 2 trong 3 pha stato động cơ ĐKb) Đặc tính HN đảo chiều từ trường stato ĐKĐK~R2fa)MSXBC M’cMh.bđ

Hãm động năng động cơ đk:

Có hai trường hợp hãm động năng động cơ ĐK:

A) hãm động năng kích từ độc lập (hđn ktđl):

ĐK~R2fKMSXHRđch+-U1cHình 2-39: a)Sơ đồ nối dây ĐK khi HĐN KTĐLb) Sơ đồ nguyên lý tạo mômen hãm HĐN KTĐL++++ệFFe2i2RựMha)b)

Động cơ đang làm việc với lưới điện (điểm A), khi cắt stato động cơ ĐK ra khỏi lưới điện và đóng vào nguồn một chiều (U1c) độc lập như sơ đồ hình 2-39a.

Do động năng tích lũy trong động cơ, cho nên động cơ vẫn quay và nó làm việc như một máy phát cực ẩn có tốc độ và tần số thay đổi, và phụ tải của nó là điện trở mạch rôto.

Khi cắt stato khỏi nguồn xoay chiều rồi đóng vào nguồn một chiều thì dòng một chiều này sẽ sinh ra một từ trường đứng yên ệ so với stato như hình 2-39b. Rôto động cơ do quán tính vẫn quay theo chiều cũ nên các thanh dẫn rôto sẽ cắt từ trường đứng yên, do đó xuất hiện trong chúng một sức điện động e2.

Vì rôto kín mạch nên e2 lại sinh ra i2 cùng chiều. Chiều của e2 và i2 xác định theo qui tắc bàn tay phải: “+” khi e2 có chiều đi vào và “•” là đi ra. Tương tác giữa dòng i2 và ệ tạo nên sức từ động F có chiều xác định theo qui tắc bàn tay trái (hình 2-39b).

Chú ý rằng, trong trường hợp hãm ngược vì:

Lực F sinh ra mômen hãm Mh có chiều ngược với chiều quay của rôto ự làm cho rôto quay chậm lai và sức điện động e2 cũng giảm dần.

* Để thành lập phương trình đặc tính cơ của động cơ ĐK khi hãm động năng ta thay thế một cách đẳng trị chế độ máy phát đồng bộ có tần số thay đổi bằng chế độ động cơ không đồng bộ. Nghĩa là cuộn dây stato thực tế đấu vào nguồn một chiều nhưng ta coi như đấu vào nguồn xoay chiều.

Điều kiện đẳng trị ở đây là sức từ động do dòng điện một chiều (Fmc) và dòng điện xoay chiều đẳng trị (F1) sinh ra là như nhau:

F1 = Fmc(2-90)

Sức từ động xoay chiều do dòng đẳng trị (I1) sinh ra là:

F 1 = 3 2 2 . w 1 . I 1 size 12{F rSub { size 8{1} } = { {3} over {2} } sqrt {2} "." w rSub { size 8{1} } "." I rSub { size 8{1} } } {} (2-91)

Sức từ động một chiều do dòng một chiều thực tế sinh ra phụ thuộc vào cách đấu day của mạch stato khi hãm và biểu diễn tổng quát như sau:

Fmc = a.w1.Imc(2-92)

Cân bằng (2-91) và (2-92) và rút ra:

I 1 = a . w 1 3 2 2 . w 1 I mc = A . I mc size 12{I rSub { size 8{1} } = { {a "." w rSub { size 8{1} } } over { { {3} over {2} } sqrt {2} "." w rSub { size 8{1} } } } I rSub { size 8{ ital "mc"} } =A "." I rSub { size 8{ ital "mc"} } } {} (2-93)

Trong đó: a, A là các hệ số phụ thuộc sơ đồ nối mạch stato khi hãm động năng như bảng (2-2).

Ví dụ, theo bảng (2-2), sơ đồ nối dây và đồ thị vectơ (a):

F mc = 2I mc . w 1 cos 30 o = 3 . w 1 . I mc size 12{F rSub { size 8{ ital "mc"} } =2I rSub { size 8{ ital "mc"} } "." w rSub { size 8{1} } "cos""30" rSup { size 8{o} } = sqrt {3} "." w rSub { size 8{1} } "." I rSub { size 8{ ital "mc"} } } {} (2-94)

Và: a = 3 size 12{ sqrt {3} } {} ; A = 2 3 size 12{A= { { sqrt {2} } over { sqrt {3} } } } {}

Đối với các sơ đồ đấu dây khác nhau của mạch stato, ta có thể xác định hệ số A theo bảng 2-2.

Bảng 2-2

+ Sơ đồ đấu dây mạch stato và đồ thị véc tơ sức điện động:RđchImc/2+Umc-d)Imc/2W1W1RđchImcW1Imc+Umc-a)W1RđchImcW1Imc/2+Umc-b)Imc/2RđchImc/32Imc/3+Umc-c)Imc/3W130oImcW1/2ImcW1/2FmcImcW1ImcW1/2FmcImcW1/22ImcW1/3ImcW1/3FmcImcW1/330oImcW1ImcW1Fmc
Hệ số A: a ) : 2 3 ; b ) : 2 2 ; c ) : 2 3 ; d ) : 1 2 3 ; size 12{a \) :" " { { sqrt {2} } over { sqrt {3} } } " ; b" \) ": " { { sqrt {2} } over {2} } " ; c" \) ": " { { sqrt {2} } over {3} } " ; d" \) ": " { {1} over { sqrt {2} sqrt {3} } } " ; "} {}

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
What is lattice structure?
s. Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask