<< Chapter < Page Chapter >> Page >

* = f(I*) và M* = f(I*) khi không có điện trở phụ, và gọi là đặc tính vạn năng của ĐMnt như hình 2-13.

Hình 2-13: Các đặc tính vạn năng của ĐMnt 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 *M = f(I*)* = f(I*)I*2,42,01,61,20,80,40

Các đặc tính này cho theo đơn vị tương đối:

* = /đm ;

I* = I/Iđm ;

M* = M/Mđm ;

Dùng chung cho các loại động cơ trong dãy công suất có cùng tiêu chuẩn thiết kế.

Đối với động cơ đã cho, ta chỉ cần lấy giá trị đm nhân vào trục tung và lấy Iđm nhân vào trục hoành, ta sẽ được đặc tính cơ điện tự nhiên  = f(I) của động cơ đó. Mặt khác, từ giá trị I* tra theo đường M* = f(I*) ta được giá trị M* tương ứng. Nhân giá trị M* đó với Mđm của động cơ đã cho ta được M. Như vậy, từ đặc tính cơ điện tự nhiên và đường đặc tính vạn năng M* = f(I*) ta sẽ được đặc tính cơ tự nhiên  = f(M). Người ta có thể vẽ đặc tính cơ nhân tạo (dùng thêm điện trở phụ trong mạch phần ứng) của ĐMnt khi sử dụng các đặc tính vạn năng và đặc tính cơ tự nhiên.

Đặc tính cơ khi khởi động đmnt:

Tương tự ĐMđl, để hạn chế dòng khởi động ĐMnt người ta cũng đưa thêm điện trở phụ vào mạch phần ứng ngay khi bắt đầu khởi động, và sau đó thì loại dần đi để đưa tốc độ động cơ lên xác lập.

I’kđbđ = I’nm = U ® m R ­ + R ­ f size 12{ { {U rSub { size 8{®m} } } over {R rSub { size 8{­} } +R rSub { size 8{­f} } } } " "} {} = (22,5)Iđm Icp(2-49)

A) xây dựng các đặc tính cơ khi khởi động đmđl:

Sơ đồ nguyên lý và đặc tính khởi động trình bày trên hình 2-13:

CktIktIưEK2 K1Rưf2 Rưf1U+-Hình 2-13: a) Sơ đồ nối dây ĐMnt khởi động 2 cấp, m = 2b) Các đặc tính cơ khi khởi động ĐMnt, m = 2.a)0 Ic I2 I1 Iư12TNXL21abcdehb)fA

Quá trình xây dựng đặc tính khởi động theo các bước sau:

  1. Dựa vào các thông số của động cơ và đặc tính vạn năng, vẽ ra đặc tính cơ tự nhiên.
  2. Chọn dòng điện giới hạn I1  (22,5)Iđm và tính điện trở tổng của mạch phần ứng khi khởi động R = Uđm/I1 . Ta kẻ đường I1 = const nó sẽ cắt đặc tính tự nhiên tại e.
  3. Chọn dòng chuyển khi khởi động I2 = (1,11,3)Ic . Kẻ đường I2 = const nó sẽ cắt đặc tính tự nhiên tại f, và nó cũng cắt đặc tính nhân tạo dốc nhất (có R) tại b theo biểu thức:

ω NT ( b ) = ω TN ( f ) U âm -I 2 R U âm -I 2 R æ size 12{ω rSub { size 8{ ital "NT" \( b \) } } =ω rSub { size 8{ ital "TN" \( f \) } } { {U rSub { size 8{"âm"} } "-I" rSub { size 8{2} } R} over {U rSub { size 8{"âm"} } "-I" rSub { size 8{2} } R rSub { size 8{æ} } } } " "} {} (2-50)

Kẻ các đường ef và ab kéo dài, chúng sẽ cắt nhau tại A, từ A dựng tiếp các đường đặc tính khởi động tuyến tính hoá thoả mãn các yêu cầu khởi động và ta có đường khởi động abcdefXL.

B) tính điện trở khởi động:

Theo phương pháp tuyến tính hoá trên, điện trở phụ tổng được tính Rưf = R - Rư , ta có điện trở phụ các cấp:

R ­ f1 = ac ea R ­f ; R ­ f2 = ce ea R ­f ; size 12{R rSub { size 8{­f1} } = { { ital "ac"} over { ital "ea"} } R rSub { size 8{"­f"} } ;" "R rSub { size 8{­f2} } = { { ital "ce"} over { ital "ea"} } R rSub { size 8{"­f"} } ; } {} (2-51)

Các trạng thái hãm đmnt:

Động cơ ĐMnt có 0  , nên không có hãm tái sinh mà chỉ có hai trạng thái hãm: Hãm ngược và Hãm động năng.

Hãm ngược đmnt:

A) đưa điện trở phụ lớn vào mạch phần ứng:

Động cơ đang làm việc tại A, đóng Rưf lớn vào phần ứng thì động cơ sẽ chuyển sang B, C và sẽ thực hiện hãm ngược đoạn CD:

Hình 2-14: a) Sơ đồ nối dây ĐMnt khi hãm ngược với Rưf b) Đặc tính hãm ngược ĐMnt, đoạn CD.CktIktIưERưf U+-a)0 Mc MTNDBCRưfAb)HN

B) hãm ngược bằng cách đảo chiều điện áp phần ứng:

Động cơ đang làm việc ở điểm A trên đặc tính cơ tự nhiên với: Uư>0, quay với chiều >0, làm việc ở chế độ động cơ, chiều mômen trùng với chiều tốc độ; Nếu ta đổi cực tính điện áp đặt vào phần ứng Uư<0 (vì dòng đảo chiều lớn nên phải thêm điện trở phụ vào để hạn chế) và vẫn giữ nguyên chiều dòng kích từ thì dòng điện phần ứng sẽ đổi chiều Iư<0 do đó mômen đổi chiều, động cơ sẽ chuyển sang điểm B trên đặc tính  hình 2-15, đoạn BC là đoạn hãm ngược, và sẽ làm việc xác lập ở D nếu phụ tải ma sát. Lúc hãm động năng, dòng hãm và mômen hãm của động cơ:

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask