<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Се дава постапка за пресметување на изводи и диференцијали од повисок ред.

Изводи и диференцијали од повисок ред

Најпрво ќе покажеме како се пресметува извод од повисок ред.

Извод од повисок ред

Знаеме дека функцијата може да биде зададена на повеќе различни начини, затоа посебно ќе се објасни како се пресметуваат изводите од повисок ред од експлицитна функција, од имплицитна функција и од функција зададена во параметарски облик.

Функција во експлицитен облик

Нека функцијата y = f ( x ) size 12{y=f \( x \) } {} е дифернцијабилна на интервалот ( a , b ) size 12{ \( a,b \) } {} и нека нејзиниот прв извод е y ' = f ' ( x ) size 12{ { {y}} sup { ' }= { {f}} sup { ' } \( x \) } {} . Првиот извод на функцијата f ' ( x ) size 12{ { {f}} sup { ' } \( x \) } {} во општ случај е функција од x size 12{x} {} и од него пак може да се бара извод по x size 12{x} {} . Изводот од првиот извод се нарекува втор извод на функцијата или извод од втор ред и се означува со

f ' ( x ) = f ' ' ( x ) size 12{ left ( { {f}} sup { ' } \( x \) right ) rSup { size 8{′} } = { {f}} sup { '' } \( x \) } {} или ( y ' ) ' = y ' ' size 12{ \( { {y}} sup { ' } { { \) }} sup { ' }= { {y}} sup { '' }} {} .

Аналогно, извод од вториот извод е трет извод , при што

f ' ' ( x ) = f ' ' ' ( x ) size 12{ left ( { {f}} sup { '' } \( x \) right ) rSup { size 8{′} } = { {f}} sup { ''' } \( x \) } {} или ( y ' ' ) ' = y ' ' ' size 12{ \( { {y}} sup { '' } { { \) }} sup { ' }= { {y}} sup { ''' }} {} и т.н.

Изводите од втор, трет и повисок ред под заедничко име се нарекуваат изводи од пов и сок ред .

Пример 1.

Да се пресмета y ' ' size 12{ { {y}} sup { '' }} {} ако y = ln ( x + x 2 + 1 ) size 12{y="ln" \( x+ sqrt {x rSup { size 8{2} } +1} \) } {} .

Решение.

Првиот извод е

y ' = ln ( x + x 2 + 1 = 1 x + x 2 + 1 ( 1 + 2x 2 x 2 + 1 ) = 1 x 2 + 1 size 12{ { {y}} sup { ' }= left ("ln" \( x+ sqrt {x rSup { size 8{2} } +1} right ) rSup { size 8{′} } = { {1} over {x+ sqrt {x rSup { size 8{2} } +1} } } \( 1+ { {2x} over {2 sqrt {x rSup { size 8{2} } +1} } } \) = { {1} over { sqrt {x rSup { size 8{2} } +1} } } } {} ,

а вториот извод е

y ' ' = 1 x 2 + 1 = 2x 2 x 2 + 1 x 2 + 1 = x ( x 2 + 1 ) x 2 + 1 size 12{ { {y}} sup { '' }= left ( { {1} over { sqrt {x rSup { size 8{2} } +1} } } right ) rSup { size 8{′} } = { { - { {2x} over {2 sqrt {x rSup { size 8{2} } +1} } } } over {x rSup { size 8{2} } +1} } = - { {x} over { \( x rSup { size 8{2} } +1 \) sqrt {x rSup { size 8{2} } +1} } } } {} .

Пример 2.

Да се докаже дека функцијата y = cos e x + sin e x size 12{y="cos"e rSup { size 8{x} } +"sin"e rSup { size 8{x} } } {} ја задоволува равенката y ' ' y ' + ye 2x = 0 size 12{ { {y}} sup { '' } - { {y}} sup { ' }+ ital "ye" rSup { size 8{2x} } =0} {} .

Решение .

Се пресметуваат првиот и вториот извод:

y ' = e x sin e x + e x cos e x size 12{ { {y}} sup { ' }= - e rSup { size 8{x} } "sin"e rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{x} } "cos"e rSup { size 8{x} } } {} ,

y ' ' = e x sin e x e x e x cos e x + e x cos e x e x e x sin e x size 12{ { {y}} sup { '' }= - e rSup { size 8{x} } "sin"e rSup { size 8{x} } - e rSup { size 8{x} } e rSup { size 8{x} } "cos"e rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{x} } "cos"e rSup { size 8{x} } - e rSup { size 8{x} } e rSup { size 8{x} } "sin"e rSup { size 8{x} } } {} ,

и по средување

y ' ' = e x sin e x e 2x cos e x + e x cos e x e 2x sin e x size 12{ { {y}} sup { '' }= - e rSup { size 8{x} } "sin"e rSup { size 8{x} } - e rSup { size 8{2x} } "cos"e rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{x} } "cos"e rSup { size 8{x} } - e rSup { size 8{2x} } "sin"e rSup { size 8{x} } } {} .

Со замена на y , y ' , y ' ' size 12{y, { {y}} sup { ' }, { {y}} sup { '' }} {} во равенката се добива

y ' ' y ' + ye 2x = e x sin e x e 2x cos e x + e x cos e x e 2x sin e x ( e x sin e x + e x cos e x ) + e 2x ( cos e x + sin e x ) = e x sin e x e 2x cos e x + e x cos e x e 2x sin e x + e x sin e x e x cos e x + + e 2x cos e x + e 2x sin e x = 0 alignl { stack { size 12{ { {y}} sup { '' } - { {y}} sup { ' }+ ital "ye" rSup { size 8{2x} } = - e rSup { size 8{x} } "sin"e rSup { size 8{x} } - e rSup { size 8{2x} } "cos"e rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{x} } "cos"e rSup { size 8{x} } - e rSup { size 8{2x} } "sin"e rSup { size 8{x} } - {}} {} #- \( - e rSup { size 8{x} } "sin"e rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{x} } "cos"e rSup { size 8{x} } \) +e rSup { size 8{2x} } \( "cos"e rSup { size 8{x} } +"sin"e rSup { size 8{x} } \) ={} {} # = - e rSup { size 8{x} } "sin"e rSup { size 8{x} } - e rSup { size 8{2x} } "cos"e rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{x} } "cos"e rSup { size 8{x} } - e rSup { size 8{2x} } "sin"e rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{x} } "sin"e rSup { size 8{x} } - e rSup { size 8{x} } "cos"e rSup { size 8{x} } +{} {} #+e rSup { size 8{2x} } "cos"e rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{2x} } "sin"e rSup { size 8{x} } =0 {} } } {}

што и требаше да се докаже.

Се забележува дека редот на изводот се означува со римски цифри. Бидејки за произволен број n N size 12{n in N} {} не постои соодветен репрезент со римска цифра, изводот на функцијата од n -ти ред се означува со

y ( n ) size 12{y rSup { size 8{ \( n \) } } } {}

што значи дека редот на изводот може на се означи и со конкретен арапски број или со општ број, но тогаш бројот задолжително е во мали загради за да се разликува од ознаката за степен на функција. Затоа на пример, ознаки за изводите се

y v = y ( 5 ) , y x = y ( 10 ) , y xv = y ( 15 ) size 12{y rSup { size 8{v} } =y rSup { size 8{ \( 5 \) } } ,`y rSup { size 8{x} } =y rSup { size 8{ \( "10" \) } } ,`y rSup { size 8{"xv"} } =y rSup { size 8{ \( "15" \) } } } {} и т.н.

Пример 3.

Да се пресмета y ( n ) size 12{y rSup { size 8{ \( n \) } } } {} за функцијата y = xe x size 12{y= ital "xe" rSup { size 8{x} } } {} .

Решение .

Започнуваме со пресметување на изводите. Најпрво првиот извод

y ' = ( xe x ) ' = e x + xe x size 12{ { {y}} sup { ' }= \( ital "xe" rSup { size 8{x} } { { \) }} sup { ' }=e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } } {} ,

потоа вториот извод

y ' ' = ( e x + xe x ) ' = e x + e x + xe x = 2 e x + xe x size 12{ { {y}} sup { '' }= \( e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } { { \) }} sup { ' }=e rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } =2e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } } {} ,

третиот извод

y ' ' ' = ( 2 e x + xe x ) ' = 2 e x + e x + xe x = 3 e x + xe x size 12{ { {y}} sup { ''' }= \( 2e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } { { \) }} sup { ' }=2e rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } =3e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } } {} .

Од претходно пресметаните изводи може да се претпостави дека y ( n ) size 12{y rSup { size 8{ \( n \) } } } {} ќе биде y ( n ) = ne x + xe x size 12{y rSup { size 8{ \( n \) } } = ital "ne" rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } } {} .

Дека тоа е точно, ќе треба да докажеме дека y ( n + 1 ) = ( n + 1 ) e x + xe x size 12{y rSup { size 8{ \( n+1 \) } } = \( n+1 \) e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } } {} .

За да се пресмета y ( n + 1 ) size 12{y rSup { size 8{ \( n+1 \) } } } {} ќе треба да го диференцираме y ( n ) size 12{y rSup { size 8{ \( n \) } } } {} уште еднаш:

y ( n + 1 ) = ( y ( n ) ) ' = ( ne x + xe x ) ' = ne x + e x + xe x = ( n + 1 ) e x + xe x size 12{y rSup { size 8{ \( n+1 \) } } = \( y rSup { size 8{ \( n \) } } { { \) }} sup { ' }= \( ital "ne" rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } { { \) }} sup { ' }= ital "ne" rSup { size 8{x} } +e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } = \( n+1 \) e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } } {}

и заклучуваме дека навистина

y ( n + 1 ) = ( n + 1 ) e x + xe x size 12{y rSup { size 8{ \( n+1 \) } } = \( n+1 \) e rSup { size 8{x} } + ital "xe" rSup { size 8{x} } } {} ,

со што потврдивме дека претпоставката е точна (за дожување го користевме методот на математичка индукција).

Функција во имплицитен облик

Кога функцијата е зададена во имплицитен облик со равенка F ( x , y ) = 0 size 12{F \( x,y \) =0} {} , оваа имплицитна равенка ја диференцираме член по член по независно пременливата x size 12{x} {} , водејќи сметка дека y size 12{y} {} е функција, односно дека y = y ( x ) size 12{y=y \( x \) } {} . Изразот што се добива за првиот извод уште еднаш се диференцира и се изразува вториот извод. Постапката може и понатаму да продолжи со извод од вториот извод кога се добива извод од трет ред и т.н.

Пример 4.

Да се пресмета y ' ' size 12{ { {y}} sup { '' }} {} за функцијата x 2 a 2 + y 2 b 2 = 1 size 12{ { {x rSup { size 8{2} } } over {a rSup { size 8{2} } } } + { {y rSup { size 8{2} } } over {b rSup { size 8{2} } } } =1} {} .

Решение .

Бидејќи y ' = dy dx size 12{ { {y}} sup { ' }= { { ital "dy"} over { ital "dx"} } } {} , двете страни на оваа имплицитната равенка (равенка на елипса) ги диференцираме по x size 12{x} {}

d dx x 2 a 2 + y 2 b 2 = d dx ( 1 ) size 12{ { {d} over { ital "dx"} } left ( { {x rSup { size 8{2} } } over {a rSup { size 8{2} } } } + { {y rSup { size 8{2} } } over {b rSup { size 8{2} } } } right )= { {d} over { ital "dx"} } \( 1 \) } {}

и се добива

2x a 2 + 2y y ' b 2 = 0 size 12{ { {2x} over {a rSup { size 8{2} } } } + { {2y { {y}} sup { ' }} over {b rSup { size 8{2} } } } =0} {}

од каде

y ' = b 2 x a 2 y size 12{ { {y}} sup { ' }= - { {b rSup { size 8{2} } x} over {a rSup { size 8{2} } y} } } {} .

Ако сега првиот извод го диференцираме уште еднаш

d dx ( y ' ) = d dx b 2 x a 2 y size 12{ { {d} over { ital "dx"} } \( { {y}} sup { ' } \) = - { {d} over { ital "dx"} } left ( { {b rSup { size 8{2} } x} over {a rSup { size 8{2} } y} } right )} {}

се добива

y ' ' = b 2 a 2 d dx x y = b 2 a 2 y x y ' y 2 = b 2 a 2 y x b 2 x a 2 y y 2 = b 2 a 2 a 2 y 2 + b 2 x 2 a 2 y y 2 size 12{ { {y}} sup { '' }= - { {b rSup { size 8{2} } } over {a rSup { size 8{2} } } } cdot { {d} over { ital "dx"} } left ( { {x} over {y} } right )= - { {b rSup { size 8{2} } } over {a rSup { size 8{2} } } } cdot { {y - x { {y}} sup { ' }} over {y rSup { size 8{2} } } } = - { {b rSup { size 8{2} } } over {a rSup { size 8{2} } } } cdot { {y - x left ( - { {b rSup { size 8{2} } x} over {a rSup { size 8{2} } y} } right )} over {y rSup { size 8{2} } } } = - { {b rSup { size 8{2} } } over {a rSup { size 8{2} } } } cdot { { { {a rSup { size 8{2} } y rSup { size 8{2} } +b rSup { size 8{2} } x rSup { size 8{2} } } over {a rSup { size 8{2} } y} } } over {y rSup { size 8{2} } } } } {}

и со користење на релацијата a 2 y 2 + b 2 x 2 = a 2 b 2 size 12{a rSup { size 8{2} } y rSup { size 8{2} } +b rSup { size 8{2} } x rSup { size 8{2} } =a rSup { size 8{2} } b rSup { size 8{2} } } {} следува дека

y ' ' = b 4 a 2 y 3 size 12{ { {y}} sup { '' }= - { {b rSup { size 8{4} } } over {a rSup { size 8{2} } y rSup { size 8{3} } } } } {} .

Функција во параметарски облик

Кога функцијата е зададена во параметарски облик преку равенките x = x ( t ) , y = y ( t ) size 12{x=x \( t \) ,y=y \( t \) } {} , t size 12{t - {}} {} параметар, вториот извод е извод од првиот извод по променливата x size 12{x} {} . Бидејќи изводот е изразен преку параметарот, затоа целата постапка на диференцирање се изведува преку параметарот преку следната постапка

y ' ' = d dx dy dx = d dx y ˙ x ˙ = d dt dt dx y ˙ x ˙ = d dt y ˙ x ˙ 1 dx dt = y ¨ x ˙ y ˙ x ¨ x ˙ 2 1 x ˙ = y ¨ x ˙ y ˙ x ¨ x ˙ 3 size 12{ { {y}} sup { '' }= { {d} over { ital "dx"} } left ( { { ital "dy"} over { ital "dx"} } right )= { {d} over { ital "dx"} } left ( { { { dot {y}}} over { { dot {x}}} } right )= { {d} over { ital "dt"} } { { ital "dt"} over { ital "dx"} } left ( { { { dot {y}}} over { { dot {x}}} } right )= { {d} over { ital "dt"} } left ( { { { dot {y}}} over { { dot {x}}} } right ) cdot { {1} over { { { ital "dx"} over { ital "dt"} } } } = { { { ddot {y}} { dot {x}} - { dot {y}} { ddot {x}}} over { { dot {x}} rSup { size 8{2} } } } cdot { {1} over { { dot {x}}} } = { { { ddot {y}} { dot {x}} - { dot {y}} { ddot {x}}} over { { dot {x}} rSup { size 8{3} } } } } {}

и конечно запишуваме дека

y ' ' = y ¨ x ˙ y ˙ x ¨ x ˙ 3 size 12{ { {y}} sup { '' }= { { { ddot {y}} { dot {x}} - { dot {y}} { ddot {x}}} over { { dot {x}} rSup { size 8{3} } } } } {} .

Пример 5.

Да се пресмета вториот извод на функцијата x = arcsin t , y = ln ( 1 t 2 ) size 12{x="arcsin"t,y="ln" \( 1 - t rSup { size 8{2} } \) } {} .

Решение .

Ги пресметуваме изводите по параметарот

x ˙ = 1 1 t 2 , x ¨ = 2t 2 1 t 2 1 t 2 = t ( 1 t 2 ) 1 t 2 , y ˙ = 2t 1 t 2 , y ¨ = 2 1 t 2 + 2t 2 ( 1 t 2 ) 2 = 2 1 + t 2 ( 1 t 2 ) 2 , alignl { stack { size 12{ { dot {x}}= { {1} over { sqrt {1 - t rSup { size 8{2} } } } } ,~ { ddot {x}}= { { - { { - 2t} over {2 sqrt {1 - t rSup { size 8{2} } } } } } over {1 - t rSup { size 8{2} } } } = { {t} over { \( 1 - t rSup { size 8{2} } \) sqrt {1 - t rSup { size 8{2} } } } } ,} {} #{ dot {y}}= { { - 2t} over {1 - t rSup { size 8{2} } } } ,~ { ddot {y}}= - 2 { {1 - t rSup { size 8{2} } +2t rSup { size 8{2} } } over { \( 1 - t rSup { size 8{2} } \) rSup { size 8{2} } } } = - 2 { {1+t rSup { size 8{2} } } over { \( 1 - t rSup { size 8{2} } \) rSup { size 8{2} } } } , {} } } {}

и со нивна замена во изразот за втор извод се добива

y ' ' = y ¨ x ˙ y ˙ x ¨ x ˙ 3 = 2 1 + t 2 ( 1 t 2 ) 2 1 1 t 2 2t 1 t 2 t ( 1 t 2 ) 1 t 2 1 1 t 2 3 size 12{ { {y}} sup { '' }= { { { ddot {y}} { dot {x}} - { dot {y}} { ddot {x}}} over { { dot {x}} rSup { size 8{3} } } } = { { - 2 { {1+t rSup { size 8{2} } } over { \( 1 - t rSup { size 8{2} } \) rSup { size 8{2} } } } cdot { {1} over { sqrt {1 - t rSup { size 8{2} } } } } - { { - 2t} over {1 - t rSup { size 8{2} } } } cdot { {t} over { \( 1 - t rSup { size 8{2} } \) sqrt {1 - t rSup { size 8{2} } } } } } over { left ( { {1} over { sqrt {1 - t rSup { size 8{2} } } } } right ) rSup { size 8{3} } } } } {}

и по средување

y ' ' = 2 1 t 2 size 12{ { {y}} sup { '' }= { { - 2} over {1 - t rSup { size 8{2} } } } } {} .

Диференцијали од повисок ред

За функцијата y = f ( x ) size 12{y=f \( x \) } {} диференцијалот се означуваше со

dy = f ' ( x ) dx size 12{ ital "dy"= { {f}} sup { ' } \( x \) ital "dx"} {}

и тој е пак некоја функција од x size 12{x} {} . Ако од диференцијалот побараме пак диференцијал се добива втор диференцијал

d ( dy ) = d 2 y size 12{d \( ital "dy" \) =d rSup { size 8{2} } y} {}

и од правилото за пресметување на диференцијал

d 2 y = f ' ( x ) dx dx = f ' ' ( x ) ( dx ) 2 size 12{d rSup { size 8{2} } y= left ( { {f}} sup { ' } \( x \) ital "dx" right ) rSup { size 8{′} } ital "dx"= { {f}} sup { '' } \( x \) \( ital "dx" \) rSup { size 8{2} } } {} .

Со користење на ознаката ( dx ) 2 = dx 2 size 12{ \( ital "dx" \) rSup { size 8{2} } = ital "dx" rSup { size 8{2} } } {} се добива израз за втор диференцијал

d 2 y = f ' ' ( x ) dx 2 . size 12{d rSup { size 8{2} } y= { {f}} sup { '' } \( x \) ital "dx" rSup { size 8{2} } "." } {}

Со аналогна постапка и се добиваат и диференцијалите од повисок ред:

d 3 y = f ' ' ' ( x ) dx 3 d ( n ) y = f ( n ) ( x ) dx n . alignl { stack { size 12{d rSup { size 8{3} } y= { {f}} sup { ''' } \( x \) ital "dx" rSup { size 8{3} } } {} #dotsvert {} # d rSup { size 8{ \( n \) } } y=f rSup { size 8{ \( n \) } } \( x \) ital "dx" rSup { size 8{n} } "." {}} } {}

Пример 6.

За функцијата y = sin 2 x size 12{y="sin" rSup { size 8{2} } x} {} диференцијалите од втор и трет ред се:

y ' = 2 sin x cos x = sin 2x dy = sin 2 xdx y ' ' = 2 cos 2x d 2 y = 2 cos 2 xdx 2 y ' ' ' = 4 sin 2x d 3 y = 4 sin 2 xdx 3 . alignl { stack { size 12{ { {y}} sup { ' }=2"sin"x"cos"x="sin"2x drarrow ital "dy"="sin"2 ital "xdx"} {} #size 12{ { {y}} sup { '' }=2"cos"2x drarrow d rSup { size 8{2} } y=2"cos"2 ital "xdx" rSup { size 8{2} } } {} # { {y}} sup { ''' }= - 4"sin"2x drarrow d rSup { size 8{3} } y= - 4"sin"2 ital "xdx" rSup { size 8{3} } "." {}} } {}

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Диференцијално сметање за функции од една променлива. OpenStax CNX. Nov 17, 2014 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col10492/1.7
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Диференцијално сметање за функции од една променлива' conversation and receive update notifications?

Ask